tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Yönetmeli̇k

KIBRIS ADA KENT  ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLIGI FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ada Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt, kabul, öğrenci işleri, eğitim-öğretim, başarı ve mezuniyet koşulları ile mezuniyet unvanı ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Ada Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim-öğretimi, başarı, mezuniyet koşulları ve mezuniyet unvanı ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13 Aralık 2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 65/2005 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri;
 2. b) Mütevelli Heyeti: Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni;
 3. c) Senato: Ada Kent Üniversitesi Senatosu’nu;

ç) Üniversite:  Ada Kent Üniversitesi’ni;

 1. d) Yarıyıl: Sınav dönemi hariç en az on beş haftalık/70 İş Günü) öğretim süresini;
 2. e) Akademik not ortalaması (ANO): Her modül, ders ve klinik uygulamadan 100 üzerinden alınan notun ilgili kredileri ile çarpımları toplamının o akademik yıldaki toplam krediye bölünmesi ile elde edilen sayıyı;
 3. f) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyıllarına/yıla ek olarak yoğun öğretimi amaçlayan öğretimi dönemini;
 4. g) YÖDAK : Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu;

ğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı;

 1. h) Üniversite Yönetim Kurulu:

ı) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni;

 1. i) Danışman : Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekanlık, ilgili bölüm başkanı veya program sorumlusu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını;
 2. j) Ders/ e-Ders: Ders, öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesince öğretim elemanı/elemanları tarafından yürütülen eğitim öğretim çalışmasını; e-ders ise öğretim içeriği ve materyallerinin internet/intranet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden sunulduğu, öğrencilerin ise öğreticiler ve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama eş zamanlı ve/veya eş zamansız katılım göstererek öğrenmelerini gerçekleştirdiği, zaman ve mekân bağımlılığı olmayan elektronik ders uygulamasını;
 3. k) Ders modülü : Belli bir konu başlığı altında ilgili bilim alanlarının birbirini tamamlar şekilde yapılandırılmış derslerinden oluşmuş eğitim modülünü;
 4. l) Akademik Yıl : Bir eğitim-öğretim yılını;
 5. m) Klinik Uygulama : Fakülte yönetim kurulunun uygun gördüğü zamanda ve yine fakülte  yönetim kurulu tarafından şartları ve içeriği belirlenen, klinik eğitim amacıyla kuramsal eğitime ek olarak beceri ve tutum eğitiminin de verildiği eğitim sürecini, ifade eder;

n)Ders  koordinatörü: Diş hekimliği müfredatının her ders yılı için kendisini ilgilendiren yılın derslerinin planlanması ve diğer yıllarla eşgüdüm halinde yürütülmesinden, ilgili yılın ölçme değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim elemanını;

 1. o) Eşdeğer ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki herhangi bir ders ile en az aynı haftalık ders saatine sahip olan ve Fakülte Yönetim Kurulu karan ile o dersin yerine sayılabilir nitelikte bulunan dersi;

ö) Fakülte: Adakent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni;


 1. p) Fakülte Kurulu: Adakent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu’nu;


r) Fakülte Yönetim Kurulu: Adakent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu’nu;


s) Genel koordinatör: Diş Hekimliği müfredatının planlanması, yürütülmesi ve ölçme değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim elemanını;


ş) Modül  dışı ders: Tüm dönemlerde, modül dersleri dışında kalan dersleri;

 1. t) Pratik ders: Donem I, II, IIl’te yaptırılan uygulamalı dersleri;
 2. u) Misafir öğrenci:
 3. u) Rektör: Adakent Üniversitesi Rektörü’nü,
ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt Esasları, Kontenjanlar ve Öğrenim Ücreti

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Fakülte, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci kabul eder. Fakülteye öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

 (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen kontenjanlar çerçevesinde aşağıdaki şartlardan birini taşımaları halinde Ada Kent Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesine kabul edilirler.

 1. a) Ada Kent Üniversitesi tarafından düzenlenen  giriş sınavı ile programa yerleştirilmiş olmak veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınava göre aynı alanda yerleştirilmiş olmak;
 2. b) İngiliz orta öğretim sisteminde ilgili dallarda en az 5 GCE/IGCSE A/O level veya eşdeğer sınavlarda başarılı olup bu tür öğrenciler için belirlenen kontenjanlar çerçevesinde bir programa ön kayıt ile yerleştirilmiş olmak;
 3. c) Uluslararası kabul gören (International Baccalaureate, SAT ve benzeri) sınavlarda, ilgili Fakülte Kurulunun belirleyeceği koşullara göre başarılı olup bu tür öğrenciler için belirlenecek kontenjanlar çerçevesinde programa ön kayıt ile yerleştirilmiş olmak.

 

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler YÖDAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, orta öğretimdeki başarıları esas alınarak, fakülteye kabul edilebilirler.

(4) TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayan öğrenciler ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde fakülteye kabul edilebilirler.

(5) TC uyruklu olup ortaöğretimini KKTC’de tamamlayan öğrenciler ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde fakülteye kabul edilebilirler.

(6) Özel öğrenciler, bilgi edinmek amacıyla iki yıl süreyle sınırlı olmak üzere bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilere diploma verilmez, ancak kendilerine özel öğrenci kimliği ve istekleri üzerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları fakülte yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda öğrencilerin hangi dersleri izlemelerine izin verildiği belirlenir.

Özel öğrenci statüsünde alınan dersler hakkında muafiyet hükümleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır. Bir özel öğrenci, bir yılda en fazla üç ders alabilir. Özel öğrencilerin ödeyeceği ücret ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından belirlenir. Özel öğrencilere, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(7) Misafir öğrenciler, Ada KENT Üniversitesi dışında bir yüksek öğrenim kurumunda lisans veya lisansüstü eğitim görmekte olup, kayıtlı olduğu yüksek öğretim kurumunun izni ile belli bir süre için Ada KENT Üniversitesi’nde kredi transfer amacı ile ders alan öğrencidir.

 

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 6 – (1) Fakülteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Merkezi yerleştirme sistemiyle yerleştirilen adayların, ÖSYM tarafından belirlenen süre içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlar kayıt yaptıramaz; bu eksikliğin veya tahrifatın sonradan tespit edilmesi halinde herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın ilgili öğrencinin kaydı silinir. Ücret iadesi yapılmaz. Süresi içinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Bu işlemin Üniversitenin ek kontenjan talepleri ÖSYM’ye iletilmeden; diğer öğrenciler için ise Senato tarafından karar verilen tarihten önce tamamlanması gerekir.

 

Öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim ücretlidir. Üniversite tarafından sağlanacak yurt, yemek ve ulaşım vb. ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücretine dahil değildir. Fakülteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayıları, YÖK’ün onayına sunulmak üzere her yıl Senatonun önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Yıllık öğrenim ücreti ile diğer ücretler her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir.

(3) Yıllık öğrenim ücretini belirlenen tarihlerde ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve öğrencilik haklarından faydalanamaz.

 (4) Normal öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenci, klinik uygulama dersleri hariç olmak üzere  beş derse kadar tekrarlayacağı her ders başına Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen kredi başına ders ücreti çerçevesinde aldığı derslerin toplam kredi ücretini öder; beş dersten fazla tekrar etmesi gereken dersi kalan öğrenci, dönem/yıl ücretini öder. Tekrar edilecek ya da normal öğrenim süresi boyunca yapılamadığı için ilk kez alınacak olan klinik uygulama derslerinin ücreti mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

(5) Öğrenim ücreti yaz okulu ücretlerini kapsamaz.

 

Ders seçme ve kayıt süresi

MADDE 8 – (1) Her bir öğrenci için dekanlıkça bir danışman öğretim elamanı görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi öğrenimi süresince izler ve yönlendirir. Öğrenciler alacakları derslere, akademik takvimde yer alan kayıt süresi içinde danışman öğretim elemanının onayıyla ve gerekli hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesin kayıt yaptırırlar. Danışmanın görevde bulunmadığı sürede yerine bakacak öğretim elamanı dekanlıkça belirlenir.

(2) Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin başvuruları üzerine, durumları fakülte yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin ders kayıtları ders ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar yapılır. Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz.

 

 

Yatay Geçiş- Dikey Geçiş

MADDE 9 – (1) Üniversite İçi Yatay Transferler

 1. a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu öğrencilere, fakülte ve program değiştirme olanağı verilebilir. Yatay geçiş kabulleri Fakülte kurulu tarafından belirlenen kontenjan ve ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilir;
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin iç transfer işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti yüksek öğretim kurumunun mevzuatına uygun olarak yapılır.

(2) Üniversite Dışından Transferler: 

 1. a) Herhangi bir üniversite veya dengi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu öğrenciler, Ada Kent Üniversitesi’ne transfer için başvurabilirler. Yatay geçiş kabulleri Fakülte kurulu tarafından belirlenen kontenjan ve ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu şekildeki bir başvurunun kabul edilebilmesi için öğrencinin üniversite veya yükseköğretim kurumundan çıkarılmamış olması ve disiplin cezası almamış olması gerekmektedir;
 2. b) Herhangi bir üniversite veya dengi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin transfer işlemleri, Türkiye yüksek öğretim kurumunun mevzuatına uygun olarak yapılır.

(5) Yatay veya Dikey Geçiş Yapan Öğrencilerin Muafiyetleri:

     Yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciye tanınacak muafiyetler ve takip edeceği ders programı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından saptanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-Öğretim Yılı

MADDE 10-(1) Fakültede  eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır.

 (2) Fakültede eğitim-öğretim süresi, 5 öğretim yılından oluşur. Her yıl, sınav süreleri hariç olmak üzere en az otuz iki haftalık süreden oluşur. Bu süre gerektiğinde  Fakülte Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile 28 haftadan az olmamak kaydıyla değiştirilebilir.

(3) Senato kararı ile ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zorunlu olmayan yaz öğretimi düzenlenebilir.

(4) Bir öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri akademik takvim ile Senato tarafından düzenlenir.

 

Öğretim süreleri

MADDE 11 – (1) Normal öğretim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, beş yıldır.

(2) Azami öğretim süresi; ilk yarıyıldan/yıldan başlamak üzere, her yarıyıl/yıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, azami sekiz yıldır.

(3) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre birinci fıkrada belirtilen öğretim süresinden sayılır.

 

Öğretim dili

MADDE 12 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir. Öğretimin Türkçe olduğu programda da bazı dersler İngilizce ya da başka bir dilde yapılabilir. Öğretimin İngilizce olduğu programda bazı dersler Türkçe ya da başka bir dilde yapılabilir.

Yabancı dil yeterlik sınavı ve muafiyet

MADDE 13 – (1) Fakültenin eğitim dili Türkçe dışında başka bir dil olan programlarına yeni kayıt yaptıran ve/veya yatay/dikey geçiş başvurusu yapan öğrenciler, öğrenim görecekleri Türkçe dışındaki dil bilgilerinin seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yabancı dil hazırlık eğitiminden sorumlu birim tarafından hazırlanan yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınav sonunda yabancı dil bilgileri yeterli bulunan öğrenciler yerleştirildikleri programa kaydedilirler. Bu sınavda alınan puan,

 • Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olunup olunmayacağı;
 • Yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyede öğrenim görüleceği hususlarında belirleyici olur.

             Yabancı dil hazırlık programında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Öğrenciler, yasal bir zorunluluk olmasa dahi, ihtiyari olarak hazırlık programına devam edebilir.

            (2) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf tutulacak öğrenciler ve bu hususta muafiyete esas alınacak kurallar Senato tarafından belirlenir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının ı bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olunup olunmayacağı üniversitenin ilgili birimi tarafından yapılacak sınav sonucuna göre belirlenir.

 

Öğretim programı

MADDE 14 – (1) Öğretim programı; ders, laboratuvar, pratik ders, uygulama, klinik uygulama, bitirme projesi, saha çalışması, gözlem, seminer, ders modülü ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara/yıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur. Derslerin yıllık veya yarıyıllık olacağı fakülte kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. İlgili mevzuat ve YÖK ile YÖDAK’ın vermiş olduğu kararlar çerçevesinde bazı derslerin e-ders olarak yapılmasına Senato karar verir.

Ders programında yer alan dersler üçe ayrılır:

1) Zorunlu ders; ders programında öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden mezun olması için alması gereken derstir.

2) Seçimlik ders; ders programında seçmeli ders olarak açılan derstir. Öğrencilerin Senato tarafından kabul edilmiş müfredatında yer alan seçimlik dersleri ders planlarında yer alan sınırlamalar çerçevesinde başarılı olarak tamamlaması gerekir. Başarısız olunan seçimlik dersin yerine başka seçimlik ders alınabilir. Seçimlik derslerin alan/bölüm/serbest/teknik/üniversite genel şeklinde ayrımı ve bunlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

3) Ön koşullu ders; alınabilmesi için alt dönem veya dönemlerde yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranan derstir.

             (2) Her öğrenci, fakültenin ders programında yer alan zorunlu dersleri almak ve seçimlik  dersleri ilgili listelerden seçmekle yükümlüdür. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri üniversitenin ortak zorunlu derslerdir. Bu dersler en az iki yarıyıl olarak planlanır. Ön koşullu dersler, Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ve Senato’nun onayı ile belirlenir.

 (3) Öğretim programında yapılacak değişikliklere öğrencinin uyumu ile ilgili hususlar fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

 

Ders alma, kayıt yenileme ve geç kayıt

MADDE 15 – (1) Ders alma ve kayıt yenileme esasları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Programın ilk yarıyılından/yılından ilk kez ders alacak öğrenci için, akademik takvimde belirtilen süre içinde fakülte tarafından atanan danışman öğretim elemanının onayıyla ders kaydı gerçekleştirilir.
 2. b) Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenim ücretini yatırdıktan sonra fakülte tarafından atanan danışman öğretim elemanının denetimi ve onayıyla bir yarıyıl/yıl için ders programında belirlenen kredi toplamı veya bu yönetmelik hükümlerine göre belirlenen derslerini seçerek kaydını yeniler. Öğrenim gördüğü bölüm tarafından atanan danışman öğretim elemanı, ilgili yarıyılda/yılda alınacak derslere ilişkin olarak, öğrencinin öncelikle;

1) Önceki yarıyıllara /yıllara ait başarısız olan derslerini alması gerekliliğini gözeterek onayını verir.

(2) Öğrenci, Rektörlük tarafından kabul edilecek bir gerekçeye dayanarak geç kayıt yaptırabilir. Kaydını yenileyen öğrenci için geç kayıt süresi Senato tarafından belirlenir. Geç kayıt için uygulanacak ek harç miktarı Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilip Rektörlük tarafından uygulanır.

(3) Öğrenciler her yarıyıl/yıl başında ve akademik takvimle ilan edilen süreler içinde gerekli ücretleri ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(4) Öğrencinin kayıt ücretini yatırmış olması ders kaydı yaptırdığı anlamına gelmez.

 

Derslerin kredi değerleri

MADDE 16 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamıyla uygulama, klinik, laboratuvar, ödev, proje, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin en az yarısının toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst veya bir alt tam sayıya yuvarlanır.

Fakültede her dönemde yer alacak ders modülleri, dersler, klinik uygulamalar ve bunların süreleri ile kredileri ve AKTS’leri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Öğrenciler mezun olabilmek için beş yıllık eğitim-öğretim süresince toplam en az 300 AKTS’lik ders yükünü başarıyla tamamlamak zorundadır.

 

Derse devam

MADDE 18 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, klinik uygulama, laboratuvar vb. çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrencinin dersin tamamına devam etmesi gerekir. Ancak uygulamalı derslerde %20, teorik derslerde ise %30’u aşmamak kaydıyla devamsızlık kabul edilebilir.

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten devamsızlık sebebiyle başarısız sayılır ve final sınav sonucu değerlendirmeye alınmaz; notları NG olarak gösterilir.

 

Ders tekrarı

MADDE 19– (1) Herhangi bir ders için ön koşul teşkil etmeyen teorik derslerden devam koşulu yerine getirilerek başarısız olunanlar üst sınıfa devam edilerek, dersin açıldığı yıl veya yarıyılda AKTS kredileri uygun olduğu taktirde alt sınıftan alınabilir, bu derslerde tekrar devam koşulu fakülte yönetim kurulu kararına bağlıdır, bir yarıyılda alttan alınan ders sayısı ikiyi geçemez. Alacakları dersin mevcut ders müfredatına göre yarıyıl/yıl dersi ile çakışmaması gerekir.

(2) Ön koşul teşkil eden pratik dersler ve modüllerden başarısız olan öğrenciler üst sınıfa geçemeyip bulunduğu yılı tekrar eder bu tekrar sırasında sadece kaldığı ders ,modül veya klinik uygulamayı  alır, tekrarlanan modül ve pratik dersler ve klinik uygulamalara  devam zorunludur. Bütün modüller, mesleki pratik dersler ve klinik uygulamalar bir sonraki yılın ön koşuludur.

(3) Öğrenciler klinik uygulamaya geçmeden önce ilk üç senedeki DISH kodlu derslerin tümünü başarmış olmalıdır.

(4) Her yarıyıl/yıl sonunda başarısız olunan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda/yılda alınması asıldır. Ancak, bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen ve fakülte yönetimi tarafından uygun görülen başka dersleri başarısız oldukları derslerin yerine alırlar.

(5) Başarısız olunan dersin açıldığı ilk yarıyılda/yılda alınmaması veya alındığında öğrencinin dersten çekilmesi kural olarak söz konusu olamaz.

 

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 20 – (I)Fakültede eğitim-öğretim genel olarak modüller, teorik, pratik dersler ve klinik uygulama esasına göre yapılır, Fakültenin eğitiminde teorik ve pratik dersler bir bütünlük arz eder. Bu nedenle ERASMUS ve benzeri öğrenci değişim programları ve Üniversite bünyesi veya anlaşmalı olduğu kurumlar dışındaki herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders, klinik uygulama yapılması ve aynı nedenle dışarıdan öğrenci başvurusu fakülte yönetim kurulu önerisi ve senatonun  onayına tabidir.

(2) Öğrencinin, Üniversitenin resmi olarak dâhil olduğu değişim programları uyarınca veya ikili özel öğrenci değişim anlaşması yapılan programlar çerçevesinde geçici olarak yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda aldığı ve karşı kurumun ölçütlerine göre başarıyla tamamladığı tüm dersler, yönetim kurulu kararıyla not çizelgesinde özgün isimleriyle ve kredileriyle gösterilir ve not çizelgesine işlenir; gerekli muafiyet işlemleri yapılır. Bu derslerden aldıkları notlar, öğrencilerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Fakültede verilen derslerde öğrencilerin değerlendirilmesi yarıyıl/yıl içi ve final sınavı ile gerekli görüldüğünde kısa sınavlar, dönem içi çalışmalar ve ödevler, pratik uygulama sınavları, mazeret sınavları, ek sınavlar ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğretim elamanı, uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir;  öğrenciye başarı notu verilirken derse devamları da göz önünde tutulur.

(2) İlgili derse ait yarıyıl/yıl sonu genel değerlendirmesinde yarıyıl/yıl içi değerlendirme puanı %50 ve yarıyıl final sınavı %50 olarak değerlendirilir. Bu oranlar fakülte kurulu kararı ve Senato’nun onayı ile Fakülte ve ders bazlı olarak değiştirilebilir. Final/Bütünleme not ağırlığından geriye kalan oranın ara sınav, devam, ödev vb. çalışmalara dağıtılması öğretim elemanının yetkisindedir. Uygulanacak olan sistem eğitim yılı/dönemi başında öğretim elamanı tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Yarı yıl/yıl içi sınavı, her yarıyılda/yılda en az bir kez yapılır. Bunlar, dekanlık tarafından bir hafta öncesinden duyurulur.

(4) Mazeret sınavı, mazereti nedeniyle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. İlgili öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeyi, bir dilekçe ekinde mazeretin ortadan kalktığı günden itibaren en geç üç gün içinde dekanlığa teslim eder. İlgili kurul tarafından mazereti uygun görülenlere sınav hakkı verilir. Dekanlığın uygun gördüğü bir tarihte yapılır. Final ve bütünleme sınavlarının mazereti olmaz. Bir yarıyılda/yılda bir kereye mahsus olmak üzere yapılır.

(5) Bir öğrenciye dönem dersleri itibariyle bir günde ikiden fazla final sınavı verilemez. Zorunlu hallerde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında sınav yapılabilir. Milli ve dini bayramlarda sınav yapılamaz.

(6) Yarıyıl/yıl sonundaki final sınavları, normal öğretim programını takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır. Yarıyıl/yıl sonu sınav programı akademik takvimde öngörülen tarihte ilan edilir. Proje, laboratuvar, atölye, uygulama ve klinik uygulama dersleri gibi niteliği gereği yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl/yıl sonunda final sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu değerlendirmesi, dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

 

(7) Bütünleme sınavları, final sınavı sonucunda başarısız olunan dersler için açılan sınavlardır. Bu sınavdan alınan not final sınavından alınan notun yerine geçer. Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir. Devamsızlık sebebiyle başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınav hakkı bulunmaz. Final sınavında başarısız olan öğrenciler ve final sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilir. Bütünleme sınavı ilgili derse ait not değerlendirmesinde final sınavı ile aynı değerlendirme oranına sahiptir.

(8) Dördüncü sınıfta bütünleme sınav sonuçlarına göre bir veya daha fazla klinik uygulamadan başarısız olan öğrencilere iki yıl arasında, akademik takvimin elverdiği ölçüde ve Fakülte Yönetim Kurulu karanıyla, 7 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla klinik uygulama tekrarı yaptırılabilir.

(9) Beşinci sınıfta  başarısız olunan klinik uygulama veya uygulamalar 7 ve 11inci maddelerin hükümleri saklı kalmak koşuluyla yıl kaybı olmaksızın tekrar edilebilir. Bu klinik uygulamaların başlama tarihleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

(10) Azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine uygulanan esaslar şunlardır:

 1. a) Başarısız oldukları bütün dersler için klinik uygulamalar hariç olmak üzere Senato kararı ile iki ek sınav hakkı verilebilir. Başarısız olunan kinik uygulamaları tekrarlamak zorunludur. Ek ders sınavlarına başvuru ücreti, Mütevelli Heyeti tarafından en son belirlenen ders başına kredi ücretinin üçte biridir. Ek ders sınavlarına başvuru ücretini ödeyerek sınavlara katılan ve bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için her yarıyıl/yıl ilgili derslere ait öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek kaydıyla üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere her yarıyıl ilgili derslere ait öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek kaydıyla dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise her yarıyıl/yıl ilgili derslere ait öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek kaydıyla öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, sınava girme hakkı tanınır;
 2. b) Mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde GANO’nun 4,00 üzerinden en az 2,00 olmaması nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yıl öğrencilerine Senato kararıyla not ortalamalarını yükseltmek üzere yönetim kurulu tarafından önerilen derslerden sınav hakkı tanınabilir. Ek ders sınavlarına başvuru ücreti, Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından en son belirlenen ders başına kredi ücretinin üçte biridir;
 3. c) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz;

ç) Ek sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına ilgili sınav ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

Sınav esasları

MADDE 22– (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl/yıl içi değerlendirme sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen yedi iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa bildirmek zorundadır.

(3) Mazeretleri fakülte yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, yarıyıl içi değerlendirme sınav haklarını ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kullanırlar.

(4) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez. Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

 

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, yarıyıl/yıl içi değerlendirmelerine veya yarıyıl/yıl sonu final sınavlarının veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, maddi hata yönünden sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde dekanlığa yazılı olmak kaydıyla itiraz edebilirler.

(2) İtiraz dilekçeleri, ilgili öğretim elemanına gönderilerek üç iş günü içerisinde sonuçlandırılması sağlanır.

(3) İlan edilecek notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ancak fakülte yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

 

Notlar

MADDE 24 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl içi değerlendirme çalışmaları ve final sınavının sayısal değerlerinden oluşan başarı notu olarak bir harf notu verilir. Ders değerlendirmelerinde kural olarak bağıl değerlendirme kullanılmaz, doğrudan değerlendirme yöntemi kullanılır. Senato gerekli görülen hallerde bağıl not sistemi esasını benimseyebilir.

(2) Harf notlarının yüzlük ve dörtlük sistemdeki puan karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Harf Notu                                          Katsayı

 

A                                                         4.00 (95-100)

 

A-                                                        3.70 (90-94)

 

B+                                                       3.30  (85-89)

 

B                                                         3.00 (80-84)

 

B-                                                        2.70  (75-79)

 

C+                                                       2.30 (70-74)

 

C                                                         2.00 (60-69)

 

C-                                                        1.80 (56-59)

 

D+                                                       1.30 (53-55)

 

D                                                         1.00 (50-52)

 

D-                                                        0.70 (45-49)

 

F                                                          0.00 (0-44)

 

NG                                                      0.00

 

I = Eksik                                             –

 

W = Dersten Çekilme                         –

 

S = Yeterli                                           –

 

U = Yetersiz                                        –

 

NG = Devamsızlıktan Başarısız

 

             (3) D; notu şartlı geçmeye imkan tanır. Herhangi bir ya da birden çok dersten şartlı geçen öğrenci diğer derslerinden aldığı notlarla GANO’su 2.00 seviyesine taşırsa mezun olabilir.

(4) Ön lisans ve lisans programlarının Senato tarafından kabul edilmiş müfredatlarında yer alan kredisiz dersler, bitirme projesi dersi, staj dersleri ve iş başında mesleki uygulamalar dersinin başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

Başarı Derecesi              Başarı Notu

Başarılı                                   S

Başarısız                                 F, D-, NG, U

 

Not ortalamaları

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl sonunda yarıyıl/yıl sonu not ortalaması ANO’su ile GANO’su hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeriyle yarıyıl/yıl sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımıyla elde edilir.

(3) ANO, öğrencinin ilgili yarıyılda/yılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) GANO, öğrencinin ilgili yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değişmez, beş veya beşten büyükse ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(6) GANO’ya tekrar edilen dersten alınan en son not katılır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Kayıt Silme ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mezuniyet notu

MADDE 26 – (1) Öğrencinin, mezun olabilmesi için bu yönetmelikte belirlenen süre içinde ders programında yer alan derslerin tamamından başarılı olması ve GANO’nın 4,00 üzerinden en az 2,00 olması zorunludur.

 

Onur ve yüksek onur ile mezuniyet

MADDE 27 – (1) Öğrenimlerini, normal öğretim süresini en çok bir yarıyıl fazlasıyla, disiplin cezası almamış olmak kaydıyla tamamlayan öğrencilerden GANO 3,70-4,00 arasında olanlar için yüksek onur, 3,30-3,69 arasında olanlar için onur belgesi düzenlenir.

Diploma

MADDE 38 –  (1) Diş hekimliği eğitim programını bu yönetmelikte belirlenen sürede ve koşullarda tamamlayan öğrencilere yönetim kurulu kararı ile Diş Hekimi diploması ve diploma eki  verilir.

 (3) Diplomalarda dekan ve Rektörün imzası bulunur.

 

Kayıt silme

MADDE 28 – (1) Kayıt silmeye ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,
 2. b) Öğrencinin Üniversiteden kendi isteğiyle ayrılmak istemesi.

(2) Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile iki ardışık dönem üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Üniversiteden kaydı silinen öğrenciye istemesi halinde öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir.

 

Kayıt dondurma

MADDE 29 – (1) Öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir veya iki yarıyıl/bir yıl kayıt dondurmasına izin verilir.

(2) Bir öğrenci, birden fazla kayıt dondurma isteminde bulunabilir. Ancak

 

toplam kayıt dondurma süresi dört yarıyıldan/iki yıldan fazla olamaz.

(3) Kayıt dondurma süresi, normal ve azami öğretim süresine dâhil değildir.

(4) Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatırmak zorundadır.

(5) Kayıt dondurma talebinin kabul edilmesi için koşullar şunlardır:

 1. a) Derse devam zorunluluğunu yerine getiremeyecek kadar uzun süreli sağlık problemlerinin ortaya çıkması ve bu durumun tam teşekküllü bir hastane tarafından belgelendirilmesi ile başvuru yapılması,
 2. b) Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığının belgelendirilmesi ile başvuru yapılması;
 3. c) Eğitim-öğretim için yurt dışına çıkmak durumu ile hasta refakatçiliği, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet durumlarının belgelendirilmesi ile başvuru yapılması;

ç) Senato tarafından kabul edilmesi koşuluyla diğer öngörülemeyen durumların belgelendirilmesi ile başvuru yapılması;

 1. d) Başvurunun ilgili durumun belgelendirme tarihini takiben en geç bir hafta içerisinde gerçekleştirilmiş olması.

 

İlişik kesme işlemleri

MADDE 30 – (1) Üniversiteden mezun olarak ya da kaydını sildirerek ayrılan öğrencinin, Üniversitenin ilgili birimlerinden ilişik kesme işlemlerini bizzat yapması gerekir.

(2) Öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yazılı başvuru ile ve Üniversite Yönetimince öngörülen işlemleri tamamlamak ve aşağıda belirtilen eğitim ücreti (kayıt, sosyal aktivite, sağlık ve diğer ek ücretler hariç) oranlarını ödemek sureti ile izinli ayrılabilir veya kaydını sildirebilir.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.

            MADDE 33- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ‘’ Ada Kent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans  Eğitim –Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ‘ile ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.