tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Ogrenci Konseyi AKÜ

Ada KENT Üniversitesi (AKÜ)

Öğrenci Konseyi Yönergesi

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1 — Bu Yönergenin amacı; AKÜ’YE kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal ve evrensel değerler konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, AKÜ yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak AKÜ Öğrenci Konseyi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2 — Bu Yönerge; AKÜ’deki lisans ve İngilzce Hazırlık Okulu öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak

olan AKÜ Öğrenci Konseyi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönergede geçen;

 1. a) AKÜ Öğrenci Konseyi: AKÜ öğrencilerinin kendi

aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

 

 1. b) Öğrenci Temsilcisi: AKÜ Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu

Öğrencilerin kendi aralarından gizli oylamayla seçtiği öğrenciyi,

 

 1. c) Öğrenci Konseyi Kurultayı: AKÜ Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık

Okulu öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyi’nin genel kurul toplantısını,

 

 1. d) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyi’nin yönetim organını,

 

 1. e) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyi’nin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun Başkanını,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM Öğrenci Konseyi

 

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar

 

Madde 4 – AKÜ öğrenci temsicilerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, AKÜ Rektörlüğü tarafından belirlenen bir süre ve program içerisinde ilgili yılın Kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce, ilgili Seçim Kurulu’na adaylıklarını bildirirler. Seçim Kurulu’nca adaylıkları uygun görülenler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

 

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

 

Madde 5 – Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) İlgili Fakülte, Yüksekokul ya da İngilizce Hazırlık Okulu’na kayıtlı öğrencisi olması,
 2. b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
 3. c) Herhangi bir yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,
 4. d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
 5. e) İngilizce Hazırlık Okulu hariç Fakülte ve Yüksekokul’larda ki öğrenci adaylarının genel not

ortalamasının 2.5 ve üstü olması, gerekir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu Temsilcileri

 

Öğrenci Temsilcilerinin Seçimi

 

Madde 6 – Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu Temsilcileri;

 

 1. a) AKÜ’nün Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerince bir yıl için seçilir.
 2. b) Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu öğrenci temsilcilikleri seçimlerinin o birimde geçerli olabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu’na kayıtlı öğrencilerin  en az %60’ının katılım şartı aranır. İlk turda %60 katılım sağlanamaz ise o birim için ikinci seçim yapılır. İkinci turda katılım şartı
 3. c) Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya

da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulunda bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir.

 

Seçim Kurullu’nun Oluşturulması

 

Madde 7 – AKÜ Seçim Kurulu; Rektör’ün, akademik personel arasından görevlendireceği 1 başkan ve 2 üyeden

 

oluşur.

 

Seçim Dönemi

 

Madde 8 –Seçim takvimi, ilgili Akademik yılı Kasım ayı içerisinde AKÜ Seçim Kurulu’nca belirlenerek,

duyurulur ve Kasım ayı içerisinde seçim gerçekleştirilir.

 

AKÜ Seçim Kurulu’nun Görevleri

 

Madde 9 – Seçim Kurulu’nun görevleri:

 

 1. a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,
 2. b) Öğrenci Temsilcileri adaylarının adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek, uygun adayları duyurmak,
 3. c) Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci temsilcilerinin seçimlerini, bu Yönerge esaslarına

uygun olarak düzenlemek, sonuçlarını duyurmak, d)Seçimlere yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamaktır.

 

Seçim Kurullarının Görev Süresi

 

Madde 10 – Seçim Kurulları’nın görev süresi 1 yıldır.

 

 

Öğrenci Temsilcisinin Görevleri

 

Madde 11 – Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci temsilcisinin görevleri

 

 1. a) Temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
 2. b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
 3. c) Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerini temsil etmek,
 4. d) Temsil ettiği öğrencilerin sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için önerilerini AKÜ Öğrenci Konseyine iletmek,
 5. e) Kendi Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
 6. f) Temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri ile bu birimlerin yönetim organları

arasında iletişimi geliştirmek,

 1. g) Temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
 2. h) Fakülte, Yüksekokul ve İngilizce Hazırlık Okulu kurullarına gözlemci olarak katılmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

 

Madde 12 – Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak seçimlerin sonuçlanmasından bir hafta içinde Öğrenci Konseyi Kurultayında öğrenci temsilcilerinin,  kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla seçtiği bir Başkan ve iki Başkan Yardımcısından oluşur. Kurultay toplantısı Seçim Kurulu’nun belirleyeceği gündem, tarih ve yerde yapılır.

 

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulunun Görevleri

 

Madde 13 – Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri:

 1. a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

 

Madde 14 – Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Kurultay’ında öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla gizli oylamayla bir yıl için seçtiği; Başkan, Genel Sekreter ve üç üyeden oluşur. Eşit oy durumunda seçilen kura ile belirlenir. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu seçimleri sırasında AKÜ Seçim Kurulu toplantıya gözlemci olarak katılır.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Başkanın yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az 48 saat önce Başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak  oylamada katılanların çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda toplantıya genel sekreter başkanlık eder. Oylarda eşitlik durumunda Başkanın oyu belirleyicidir.

 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri

 

Madde 15 – Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri:

 

 1. a) AKÜ’deki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini ilgili

yönetim organlarına iletmek,

 1. b) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere

yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

 1. c) Ulusal ve uluslararası “Eğitim ve Gençlik Programları”na öğrenci katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar

yapmak,

 1. d) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,
 2. e) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları

oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

 

 1. f) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmaktır. g)Öğrenci Yönetim Kurulu, görevlerini Rektörlük ile işbirliği içerisinde yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyi Başkanı

 

Madde 16 – Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Kurultayı tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime

katılanların çoğunluğuyla bir yıl için seçilir.

 

Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usülle bir ay içinde yeni bir Başkan seçilir. Yeni Başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri vekalet eder.

 

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri

 

Madde 17 – Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri:

 1. a) AKÜ öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
 2. b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara Başkanlık yapmak,
 3. c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
 4. d) Öğrenci Konseyi’nin görev süresi bitiminde, Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda yıllık faaliyet raporunu sunmak,
 5. e) Akademik personelin yükseltilmesi, özlük hakları ve disiplin konuları, ölçme ve değerlendirme kriterleri ve Rektörün akdemik hassasiyeti olduğuna karar verdiği konuların haricinde senato toplantılarına gözlemci olarak katılmak. Başkanın katılamadığı durumlarda, Başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılı

 

Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi

 

Madde 18 – Herhangi bir nedenle yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen ya da “AKÜ Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci temsilcilerinin tüm görevleri sona erer. Görevi sona eren Öğrenci Temsilcisi yerine, 1 (bir) ay içerisinde bu Yönerge hükümleri çerçevesinde yeni bir Öğrenci Temsilcisi seçilir.

 

Geçici Madde 19 – Şeçimlerin Kasım ayında yapılması şartı 2019-20 akademik yılı için aranmaz.

 

Geçici Madde 20 – Öğrenci Temsilcisi adaylığı için aranan niteliklerden; genel not ortalaması 2.0 ve üstü şartı

2019-2020 akademik yılı için uygulanmaz.

 

Yürürlük

 

Madde 21 – Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 22 – Bu yönerge hükümleri AKÜ Rektörlüğünce yürütülür.