tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Kütüphane Yönetmeli̇ği̇

 ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Ada KENT Üniversitesi Kütüphane Yönetimi
Kütüphane Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 — Bu Yönerge Ada KENT Üniversitesi Kütüphanesi ile bu kütüphaneye bağlı olarak bundan sonra oluşturulacak olan birim kütüphanelerinin örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönerge Ada KENT Üniversitesi Kütüphanesi ile bu kütüphaneye bağlı olarak bundan sonra oluşturulacak olan birim kütüphanelerini kapsar.


a. Üniversite: Ada KENT Üniversitesini,
b. Rektörlük/Rektörlük Makamı: Ada KENT Üniversitesi Rektörlüğünü,
c. Kütüphane Yönetimi: Ada KENT Üniversitesi Kütüphane Yönetimi,
d. Merkez Kütüphane: Ada KENT Üniversitesinin tümüne hizmet veren kütüphaneyi,
e. Materyal: Kütüphanelerde kullanılabilir her türlü malzemeyi,
f. Kullanıcı/Okuyucu: Bu yönerge çerçevesinde kütüphanelerden yararlanabilen kişileri,
g. Ödünç Verme Birimi: Uzun süreli ödünç verme işlemlerinin yapıldığı yeri,
h. Rezerv: Kısa süreli ödünç verilen, bilgi kaynaklarının bulunduğu yeri,
i. Sistem: Kütüphane otomasyon sistemini,
j. Üye: Lisans ve lisansüstü öğrencileri (uluslararası değişim öğrencileri dahil), AKÜ’de çalışan veya AKÜ’den emekli olan akademik ve idari personeli, “ek görevli” statüsünde olanları, araştırmacıları ifade eder.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluş
Madde 4 — Ada KENT Üniversitesi Kütüphanesi, Üniversitenin eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalarında gerekli olan, kütüphanecilik hizmetleri sağlamak ve sunmak üzere kurulan merkezî bir birimdir.
Tanımlar
Madde 5 — Bu Yönergede geçen;

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurallar

a. Hizmetlerden yararlanmak için üniversite kimlik kartı gösterilmelidir, kartsız işlem yapılmaz.
b. Kütüphane girişinde, kütüphane malzemesini korumak amacı ile, kütüphane personeli tarafından gerektiğinde kullanıcıların çanta ve benzeri eşyaları kontrol edilebilir.
c. Yiyecek ve içecekle içeriye girilmemeli (şişe su hariç), tütün mamulleri içilmemelidir.
d. Ödünç alma işlemleri kurallara uygun olarak tamamlanmadan ve/veya izinsiz, hiçbir kütüphane materyali dışarı çıkartılamaz.
e. Kütüphanenin güvenlik kameralarıyla izlendiğinin bilincinde olunmalıdır.
f. Kitapların raflara yerleştirilmesi personel tarafından yapılmaktadır. Raflardan alınan kitapların masalarda bırakılması gerekmektedir.
g. Kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.
h. Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.
i. Masalarda grup çalışması yapılmamalı, sessiz çalışılmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
j. Masa ve sandalyeler, bulundukları yerlerde kullanılmalı, başka alanlara taşınmamalıdır.
k. Çalışma alanlarında “yer tutma yapılamaz”. Çalışma masalarından kişisel eşyalar alınarak ayrılmak gerekmektedir.
l. Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.
m. Cep telefonu sessiz konuma alınmalı ve kütüphane içerisinde telefon ile konuşulmamalıdır.
n. Tüm mekanlar temiz tutulmalı, çöpler çöp kutusuna atılmalıdır.
o. Kişisel eşyalar sahipsiz bırakılmamalıdır, kaybolan eşyalardan kütüphane sorumlu değildir. Kütüphane kapanış saatinde içeride bırakılan eşyalar güvenlik birimine teslim edilir.
p. Tanık olunan her türlü kaza, fiziksel eşya zararı ve güvenlik sorunu anında kütüphane yetkilisine bildirilmelidir.

Madde 7 — Telif Hakları ile ilgili gerekli husus ve kurallar aşağıda belirtilmiştir.
Telif hakları Türkiye sınırları içerisinde, 5846 no’lu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunur. Bu Kanun, telifli eserlerin telif hakkı sahipleri dışında kullanımını sınırlar.
İzinsiz kopyalama veya telifli eserlerin çoğaltılması, telif hakkı sahibinin veya bağlı hak sahiplerinin yasal haklarını ihlal etmek anlamına elir.
Ada KENT Üniversitesi, üniversitede ders kitapları dahil hiçbir eserin aslının ya da kopyasının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu sınırları dışında, herhangi bir şekil veya yöntemle çoğaltılmaması veya çoğaltılmışlarının kullanılmamasını bir davranış kuralı olarak kabul eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyelik İşlemleri ve Kişisel Verilerin Koruma Beyanı ve Kullanımı
Madde 8 — Ada KENT Üniversitesi mensupları ve öğrencileri hariç dış kullanıcılar kaynaklardan sadece kütüphane içerisinde yararlanabilir. Üniversite akademik ve idari personel ile öğrencileri, üniversite kimlik kartlarıyla üyelik işlemleri için başvurabilir.

a. Ada Kent Üniversitesi mensubu herkes kütüphaneye üye olabilir.
b. Ada Kent Üniversitesi mensubu olmayan kullanıcılar, kaynaklardan ve belirli hizmetlerden, sadece kütüphane içerisinde yararlanmak koşulu ile üye olabilirler.
c. Öğrenci, akademik ve yönetsel personel; kayıt işlemlerini tamamlayıp Kütüphane üyesi olabilirler.
d. Üyeler, kütüphaneden kitap veya diğer materyalleri (CD, kaset, vb.) ödünç alma hakkına sahiptirler.
e. Üyelik kaydı için ücret alınmaz.
f. Üyelik hakkı üniversite ile ilişik kesilene kadar devam eder.
g. Üyeler, üye oldukları andan itibaren kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.
h. Kütüphane hizmetleri öncelikli olarak Üniversitemizin öğrencileri, akademik ve yönetsel personeli için düzenlenmekte ve sunulmaktadır, ancak diğer kullanıcılar da -bazı kısıtlamalar ile- kütüphanenin birçok hizmetinden yararlanabilirler.
i. Diğer kullanıcılar; kütüphanenin bazı bilgi hizmetleri yanında, kitap koleksiyonu, online veri tabanları, kitap dışı materyaller, vb. bilgi kaynaklarından bina içerisinde yararlanabilmek için, kütüphaneye gelerek şahsen başvuruda bulunmalıdırlar.
j. Diğer kullanıcıların, kütüphane kullanımı veya işlemler esnasında, istendiği takdirde Kütüphane Personeline geçerli bir Kimlik Kartı göstermeleri zorunludur.
k. Kütüphaneye gelen her kullanıcı kütüphane kurallarına uymayı kabul eder.

Madde 9 — Kişisel Verilerin Koruma Beyanı ve Kullanımı aşağıda belirtilmiştir.
Üniversite Kütüphanesine kayıt yaptırırken verdiğiniz veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kayıt altında tutulur.
Kütüphane üyeliğinizi kolaylaştırmak ve Üniversite Kütüphanesi hizmetlerinin sunumunu sağlamak ve tüm işlevlerini yerine getirebilmesi için kullanılacaktır. Ödünç alma işlemleri ve / veya referansların sağlanmasının yanı sıra, bunlara güvenlik erişim sistemlerinin çalışması, kütüphane araştırmaları, elektronik bilgi ve hizmetlere erişim ve yönetim bilgilerinin işlenmesi de dahildir.
Hem Kütüphane kullanıcısı olarak hem de Kütüphaneci ’nin, Telif Hakkı verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yasası’nın şartlarına ve belirli lisans sözleşmelerinin şart ve koşullarına uyması için, bilgileri tamamlayarak, kişisel verileri paylaşmanız istenebilir. Veriler, üyelik süresi boyunca saklanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim ve İşleyiş

Kuruluş Şekli
Madde 10 — Kütüphane, bilimsel çalışma, eğitim ve araştırmalarda yararlanmak üzere gerekli bilgi kaynaklarından koleksiyonunu oluşturmak, bu bilgi kaynaklarını ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır hale getirmek ve bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, ayrılmaz parçası bulunduğu öğretim kadrosunun amaçlarının gerçekleşmesine dinamik bir şekilde katılmak, çağın gereksinimlerine uygun gelişmeleri ve araştırmaları takip etmek amacı ile kurulmuştur

Örgütlenme ve Yönetim
Madde 11 — Kütüphane örgütlenme yönetimi aşağıdaki gibidir:

 

a. Kütüphane Yönetimi: Kütüphanenin koordinasyonu, yönetim ve hizmetleri Kütüphane Yönetimi tarafından yürütülür.
b. Kütüphane Komisyonu: Rektör onayıyla kurulan bu komisyon, Üniversite Genel Sekreterliği başkanlığında, fakültelerden, fakülte yönetimince belirlenecek birer öğretim üyesi temsilcileri, üniversite satın alma sorumlusu, bilgi işlem sorumlusu ve Kütüphane Yöneticisinden oluşur ve yılda en az bir kez veya gerek görüldüğünde toplanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kütüphane Hizmetleri

Teknik Hizmetler
Madde 13 — Teknik Hizmetler; kütüphanenin tüm araç, gereç ve her türlü kütüphane materyalinin seçimi ve sağlanmasından, okuyucuya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapılan işlerin tamamıdır.