tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Kütüphane Yönergesi̇

Ada KENT Üniversitesi Kütüphane Yönetimi

Kütüphane Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönerge Ada KENT Üniversitesi  Kütüphanesi ile bu kütüphaneye bağlı olarak bundan sonra oluşturulacak olan birim kütüphanelerinin örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönerge Ada KENT Üniversitesi  Kütüphanesi ile bu kütüphaneye bağlı olarak bundan sonra oluşturulacak olan birim kütüphanelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

Madde 4 — Ada KENT Üniversitesi Kütüphanesi, Üniversitenin eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalarında gerekli olan, kütüphanecilik hizmetleri sağlamak ve sunmak üzere kurulan merkezî bir birimdir.

 

 

Tanımlar

Madde 5 — Bu Yönergede geçen;

 1. Üniversite: Ada KENT Üniversitesini,
 2. Rektörlük/Rektörlük Makamı: Ada KENT Üniversitesi Rektörlüğünü,
 3. Kütüphane Yönetimi: Ada KENT Üniversitesi Kütüphane Yönetimi,
 4. Merkez Kütüphane: Ada KENT Üniversitesinin tümüne hizmet veren kütüphaneyi,
 5. Materyal: Kütüphanelerde kullanılabilir her türlü malzemeyi,
 6. Kullanıcı/Okuyucu: Bu yönerge çerçevesinde kütüphanelerden yararlanabilen kişileri,
 7. Ödünç Verme Birimi: Uzun süreli ödünç verme işlemlerinin yapıldığı yeri,
 8. Rezerv: Kısa süreli ödünç verilen, bilgi kaynaklarının bulunduğu yeri,
 9. Sistem: Kütüphane otomasyon sistemini,
 10. Üye: Lisans ve lisansüstü öğrencileri (uluslararası değişim öğrencileri dahil), AKÜ’de çalışan veya AKÜ’den emekli olan akademik ve idari personeli, “ek görevli” statüsünde olanları, araştırmacıları ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurallar

 

Madde 6 — Kütüphane içerisinde uyulması gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.

 1. Hizmetlerden yararlanmak için üniversite kimlik kartı gösterilmelidir, kartsız işlem yapılmaz.
 2. Kütüphane girişinde, kütüphane malzemesini korumak amacı ile, kütüphane personeli tarafından gerektiğinde kullanıcıların çanta ve benzeri eşyaları kontrol edilebilir.
 3. Yiyecek ve içecekle içeriye girilmemeli (şişe su hariç), tütün mamulleri içilmemelidir.
 4. Ödünç alma işlemleri kurallara uygun olarak tamamlanmadan ve/veya izinsiz, hiçbir kütüphane materyali dışarı çıkartılamaz.
 5. Kütüphanenin güvenlik kameralarıyla izlendiğinin bilincinde olunmalıdır.
 6. Kitapların raflara yerleştirilmesi personel tarafından yapılmaktadır. Raflardan alınan kitapların masalarda bırakılması gerekmektedir.
 7. Kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.
 8. Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.
 9. Masalarda grup çalışması yapılmamalı, sessiz çalışılmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
 10. Masa ve sandalyeler, bulundukları yerlerde kullanılmalı, başka alanlara taşınmamalıdır.
 11. Çalışma alanlarında “yer tutma yapılamaz”. Çalışma masalarından kişisel eşyalar alınarak ayrılmak gerekmektedir.
 12. Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.
 13. Cep telefonu sessiz konuma alınmalı ve kütüphane içerisinde telefon ile konuşulmamalıdır.
 14. Tüm mekanlar temiz tutulmalı, çöpler çöp kutusuna atılmalıdır.
 15. Kişisel eşyalar sahipsiz bırakılmamalıdır, kaybolan eşyalardan kütüphane sorumlu değildir. Kütüphane kapanış saatinde içeride bırakılan eşyalar güvenlik birimine teslim edilir.
 16. Tanık olunan her türlü kaza, fiziksel eşya zararı ve güvenlik sorunu anında kütüphane yetkilisine bildirilmelidir.

 

Madde 7  —  Telif Hakları ile ilgili gerekli husus ve kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Telif hakları Türkiye sınırları içerisinde, 5846 no’lu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunur. Bu Kanun, telifli eserlerin telif hakkı sahipleri dışında kullanımını sınırlar.

İzinsiz kopyalama veya telifli eserlerin çoğaltılması, telif hakkı sahibinin veya bağlı hak sahiplerinin yasal haklarını ihlal etmek anlamına elir.

Ada KENT Üniversitesi, üniversitede ders kitapları dahil hiçbir eserin aslının ya da kopyasının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu sınırları dışında, herhangi bir şekil veya yöntemle çoğaltılmaması veya çoğaltılmışlarının kullanılmamasını bir davranış kuralı olarak kabul eder.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelik İşlemleri ve Kişisel Verilerin Koruma Beyanı ve Kullanımı

 

Madde 8 — Ada KENT Üniversitesi mensupları ve öğrencileri hariç dış kullanıcılar kaynaklardan sadece kütüphane içerisinde yararlanabilir. Üniversite akademik ve idari personel ile öğrencileri, üniversite kimlik kartlarıyla üyelik işlemleri için başvurabilir.

 1. Ada Kent Üniversitesi mensubu herkes kütüphaneye üye olabilir.
 2. Ada Kent Üniversitesi mensubu olmayan kullanıcılar, kaynaklardan ve belirli hizmetlerden, sadece kütüphane içerisinde yararlanmak koşulu ile üye olabilirler.
 3. Öğrenci, akademik ve yönetsel personel; kayıt işlemlerini tamamlayıp Kütüphane üyesi olabilirler.
 4. Üyeler, kütüphaneden kitap veya diğer materyalleri (CD, kaset, vb.) ödünç alma hakkına sahiptirler.
 5. Üyelik kaydı için ücret alınmaz.
 6. Üyelik hakkı üniversite ile ilişik kesilene kadar devam eder.
 7. Üyeler, üye oldukları andan itibaren kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.
 8. Kütüphane hizmetleri öncelikli olarak Üniversitemizin öğrencileri, akademik ve yönetsel personeli için düzenlenmekte ve sunulmaktadır, ancak diğer kullanıcılar da -bazı kısıtlamalar ile- kütüphanenin birçok hizmetinden yararlanabilirler.
 9. Diğer kullanıcılar; kütüphanenin bazı bilgi hizmetleri yanında, kitap koleksiyonu, online veri tabanları,   kitap dışı materyaller, vb. bilgi kaynaklarından bina içerisinde yararlanabilmek için, kütüphaneye gelerek şahsen başvuruda bulunmalıdırlar.
 10. Diğer kullanıcıların, kütüphane kullanımı veya işlemler esnasında, istendiği takdirde Kütüphane Personeline geçerli bir Kimlik Kartı göstermeleri zorunludur.
 11. Kütüphaneye gelen her kullanıcı kütüphane kurallarına uymayı kabul eder.

 

Madde 9 — Kişisel Verilerin Koruma Beyanı ve Kullanımı aşağıda belirtilmiştir.

Üniversite Kütüphanesine kayıt yaptırırken verdiğiniz veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kayıt altında tutulur.

Kütüphane üyeliğinizi kolaylaştırmak ve Üniversite Kütüphanesi hizmetlerinin sunumunu sağlamak ve tüm işlevlerini yerine getirebilmesi için kullanılacaktır. Ödünç alma işlemleri  ve / veya referansların sağlanmasının yanı sıra, bunlara güvenlik erişim sistemlerinin çalışması, kütüphane araştırmaları, elektronik bilgi ve hizmetlere erişim ve yönetim bilgilerinin işlenmesi de  dahildir.

Hem Kütüphane kullanıcısı olarak hem de Kütüphaneci ’nin,  Telif Hakkı verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yasası’nın şartlarına ve belirli lisans sözleşmelerinin  şart ve koşullarına uyması için, bilgileri tamamlayarak,  kişisel verileri paylaşmanız istenebilir. Veriler, üyelik süresi boyunca saklanacaktır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve İşleyiş

 

 

Kuruluş Şekli

Madde 10 — Kütüphane, bilimsel çalışma, eğitim ve araştırmalarda yararlanmak üzere gerekli bilgi kaynaklarından koleksiyonunu oluşturmak, bu bilgi kaynaklarını ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır hale getirmek ve bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, ayrılmaz parçası bulunduğu öğretim kadrosunun amaçlarının gerçekleşmesine dinamik bir şekilde katılmak, çağın gereksinimlerine uygun gelişmeleri ve araştırmaları takip etmek amacı ile kurulmuştur

 

 

Örgütlenme ve Yönetim

Madde 11 — Kütüphane örgütlenme yönetimi aşağıdaki gibidir:

 1. Kütüphane Yönetimi: Kütüphanenin koordinasyonu, yönetim ve hizmetleri Kütüphane Yönetimi tarafından yürütülür.
 2. Kütüphane Komisyonu: Rektör onayıyla kurulan bu komisyon, Üniversite Genel Sekreterliği  başkanlığında, fakültelerden, fakülte yönetimince belirlenecek birer öğretim üyesi temsilcileri, üniversite satın alma sorumlusu, bilgi işlem sorumlusu ve Kütüphane Yöneticisinden oluşur ve yılda en az bir kez veya gerek görüldüğünde toplanır.

Madde 12 — Kütüphane hizmetleri, bu yönerge hükümleri çerçevesinde Kütüphane Yöneticisi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kütüphane Hizmetleri

 

Teknik Hizmetler

Madde 13 — Teknik Hizmetler; kütüphanenin tüm araç, gereç ve her türlü kütüphane materyalinin seçimi ve sağlanmasından, okuyucuya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapılan işlerin tamamıdır.

 1. Tedarik Servisi: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu seçer, satın alır, bağış ve değişim yoluyla temin eder, kütüphaneye bağış olarak kabul edilecek materyallerde Madde-21’de belirtilen “Bağış Yayın Kabul İlkeleri ”ne uygunluk aranır.
 2. Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi: Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali Library of Congress   sınıflama sistemi ile sınıflandırır.  Anglo – Amerikan Kataloglama Kuralları 2 (AACR2)’ye dayalı olarak kataloglar. Kütüphane Otomasyonuna MARC girişleri yaparak okuyucuların kullanımına sunar.
 3. Süreli Yayınlar Servisi: Süreli Yayın Koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yoluyla yayın sağlar ve bunları belirli bir düzen içinde kullanıma sunar.

Bu maddenin a, b ve c bentlerinde sayılan işlemlerin tamamı uzman kütüphaneciler ve diğer yetkililer tarafından yürütülür. Teknik hizmetler birimi personeli yılda bir defa, uygun bir tarihte sayıma katılır, hazırlanan raporu Kütüphane Yönetimine sunar. Kütüphane Yöneticisinin bölümle ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

 

Okuyucu Hizmetleri

Madde 14 — Okuyucu hizmetleri; bilgi kaynaklarından ve kütüphane hizmetlerinden okuyucuların en etkili şekilde yararlanmalarını sağlayan birimdir. Bu hizmetler yeterli sayıda uzman kütüphaneci tarafından yürütülür. Okuyucu hizmetleri şu alt birimlerden oluşur:

 1. Danışma ve Tanıtım Hizmetleri: Kütüphane kaynak ve hizmetlerinin Üniversite içinde ve dışında tanıtılmasıdır. Kütüphane materyalinin kullanımına yardımcı olur, kullanıcılara yayın tarama hizmeti sunar, okuyucu salonları ile kitap raflarını düzenler ve düzgün bir şekilde tutulmasını sağlar, yeni çıkan yayınları duyurur ve bilgilendirme (enformasyon) hizmetlerini yürütür.
 2. Ödünç Verme Hizmetleri: Kütüphane materyalinin Üniversite içi  hizmeti Kütüphane Yönergesine uygun olarak yürütür.
  1. Kütüphane dışında okunmak üzere istenen eserler için gerekli giriş-çıkış işlemlerini yapar.
  2. Kütüphaneden ödünç alınan kitapların zamanında iade edilip, edilmediğini kontrol edip, gelmeyenler için uyarıda bulunur.
  3. Gerektiğinde Kütüphane Yönetimi, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyalleri geri isteyebilir.
  4. Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süre uzatma işlemi yaptırmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için kütüphane materyali kullanım süresi aşım bedeli alınır.
 3. Görsel-İşitsel Hizmetler: Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel materyali belli bir düzen içinde hizmete sunar ve bakımını yaptırır.
 4. Kütüphanelerarası (ILL) İşbirliği Birimi: Kütüphanede bulunmayan materyalin, Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi (ILL) çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan sağlamak ve takip etmek, Yurtiçi ve yurtdışı üniversite kütüphanelerinden (ILL) çerçevesinde gelen istekleri karşılamak ve takip etmek, Bu konu ile ilgili kurulmuş ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

 1. Referans Birimi: Kütüphane koleksiyonu ve kullanımının, Üniversite içinde ve dışında okuyucuya tanıtımını sağlamak, Kütüphane materyalinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek, Bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyucuya duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmek, Kütüphane duyuru hizmeti vermek, Kullanıcıların memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla çeşitli araştırma yöntemlerini içeren çalışmaları hazırlamak ve uygulamak, Elektronik veri tabanlarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile yeni aboneliklerin deneme erişimlerini duyurmak, kullanıcı istatistiklerini tutmak ve verimli kullanılması için politikalar geliştirmek.

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Kütüphaneden Yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları

 

Emanet Dolap Kullanımı

Madde 15 — “Emanet Dolapları” sadece kütüphane üyelerimiz için günlük çalışma saatleri   içerisinde   6 saat süreyle kullanılmak üzere hizmete sunulmaktadır.

 1. Kütüphanenin girişinde bulunan “Emanet Dolapları” yalnızca Ada Kent Üniversitesi kütüphane üyelerinden Personel, Akademisyen ve Öğrenciler kullanabilir.
 2. Anahtarlar Ödünç Verme Bankosunda yetkili görevliden Ada Kent Üniversitesi Kimlik Kartı ile 6 saatliğine 08.30 – 17:30 saatleri arasında ödünç verilir
 3. Dolabın kullanım süresini 2 defa üst üste geçirerek iade etmeyen kullanıcılar 1 günlük dolap kullanamama cezası alacaklardır.
 4. Anahtarı kaybetme durumunda kaybetme bedeli “Anahtarın yaptırılma bedeli”
 5. Kullanım süresi sona eren dolabın kullanıcı tarafından boşaltılması ve iade işlemini yapması gerekir. Aksi halde dolap kütüphane yönetimi tarafından boşaltılarak içindeki eşyalar güvenlik birimine teslim edilir.
 6. Emanet dolaplarının içine, hijyeni sağlayabilmek adına yiyecek ve içecek koymak yasaktır.
 7. Kullanıcılar değerli eşyaları da dahil olmak üzere kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Yönetimi sorumlu değildir.

Kütüphanenin Emanet Dolaplarını kullanan kişiler yukarıdaki kurallara uymayı kabul etmiş sayılırlar.

Madde 16 — Kullanıcılar Kütüphaneye ait kitap veya diğer materyallere zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kütüphaneye ait kitap veya diğer materyaller çizilmesi, karalanması, yırtılması, kesilmesi veya sair şekillerde materyallere zarar verilmesi durumunda Kütüphane Yönetimince yasal işlem başlatılır ve durum Rektörlük Makamına bildirilir. Kütüphane kurallarına uymayan ve kütüphanenin diğer demirbaşlarına zarar veren kişiler hakkında da aynı işlem uygulanır.

Kütüphane materyallerini izinsiz bina dışına çıkaranlar ve çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında Kütüphane Yönetimince yasal işlem başlatılır ve durum Rektörlük Makamına bildirilir.

Kullanıcı, ödünç aldığı materyali en geç ödünç verme süresi sonunda kütüphaneye teslim etmelidir. Ödünç alınan bir materyalin kaybedilmesi halinde ise, kullanıcı materyali kaybettiğini ivedilikle Kütüphane Yönetimine bildirmekle yükümlüdür.

Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler hakkında bu yönergenin ilgili maddeleri ve sair Yüksek Öğretim Kurumları Mevzuatına göre yasal işlem uygulanır.

 

 

Ödünç Verilemeyecek Materyaller

Madde 17 — Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilemez:

 1. Başvuru (müracaat) eserleri ( indeks,   sözlük,   ansiklopedi, bazı yardımcı ders kitapları vb.)
 2. Tezler,
 3. Görsel-işitsel araçlar,
 4. Süreli yayınlar,
 5. Müzik notaları,
 6. Atlas, harita ve slaytlar
 7. Koleksiyon parçaları, heykel, sanatsal vb. materyaller,
 8. Nadir eserler
 9. Kütüphane Yönetimi tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

İhtiyaç sahipleri bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

 

 

Ödünç Alma-Verme

Madde 18 — Kütüphane kaynaklarından yararlanma usul ve esasları aşağıdaki gibidir:

Ada KENT Üniversitesi mensubu olan herkes kütüphaneye üye olmak kaydıyla Ada KENT Üniversitesi Ödünç Verme Politikasında belirtilen esaslar dahilinde kaynak ödünç alabilmektedir.

 1. Ada Kent Üniversitesi öğrencileri, bir defada 15 günlük süre için 3 kitap ve/veya 3 görsel işitsel materyal ödünç alabilirler
 2. Ada Kent Üniversitesi Akademik ve İdari personeli, bir defada 30 günlük süre için 7 kitap ve/veya 7 görsel işitsel materyal ödünç alabilirler.
 3. Ayni kitap ayni kullanıcıya 1 defa süresi uzatılarak tekrar ödünç verilebilir.
 4. Kullanıcı, ödünç almak istediği kitap veya diğer materyali raftan alarak, Dolaşım Bölümüne başvurmalı ve ödünç alma işlemi yaptırmadan kütüphane dışına çıkarmamalıdır,
 5. Kütüphane ödünç verme hizmeti, mesai saatleri içerisinde uygulanmaktadır. Kütüphane hafta içi her gün saat 08:30 ile 17:30 saatleri arasında açıktır. Ödünç verme hizmeti 08:45 ile 17:15 e kadar sürmektedir. (12:00 – 13:00  öğle arası kapalı ). Hafta sonu ve resmi günlerde kapalıdır
 6. Akademik ve idari personel ile öğrenciler Rezerv Birimi’nden, kaynağın özelliğine göre belirlenen ödünç verme süresine göre materyal ödünç alabilirler;
 7. A tipi (Saatlik): Kütüphaneye kayıtlı okuyuculara, 2 rezerv materyal, 2 saat süreyle ödünç verilir. Materyale başka bir okuyucu gerek duymazsa, okuyucudan gelen istek üzerine, süresi 1 saat daha uzattırabilir. Saatlik uzatma işlemi tekrarlanabilir.
 8. B tipi (Günlük): (24 saat) Birden fazla olan rezerv materyallerin bir adedi kütüphanede kalmak üzere, kopyaları 1 gün süre ile ödünç alındığı saat göz önüne alınarak ertesi gün aynı saatte iadesi olacak şekilde ödünç verilir. En fazla 1 materyal ödünç verilir.
 9. Tam Zamanlı Akademik personeltoplam kitabı 30 gün süreyle, istemesi durumunda 7 kitabın 4’ünü ders kitabı olarak 60 gün ödünç alabilir. Yarı Zamanlı Akademik personel ve İdari, Yönetsel Personel, Rezerv koleksiyonundan, 3 kitabı 10 gün süre ile ödünç alabilir.
 10. Sınav dönemi boyunca B tipi ödünç hizmeti geçerli değildir. Sınav dönemlerinde sadece A tipi ödünç verilebilir.
 11. Rezerv koleksiyonundan ödünç alınan materyaller Rezerv bankosuna iade edilmelidir. Kullanıcı ödünç süresini uzatabilmek (A tipi ) için mutlaka Rezerv Bölümü görevlisine işlem yaptırmalıdır. Aksi takdirde kitap iade edilmemiş kabul edilir ve “Gecikme Cezası” kuralı uygulanır.
 12. İadesi geciken rezerv materyal için saat başına 1 TL (1 günlük 24 TL)  gecikme bedeli alınır.
 13. Bir okuyucu tarafından ödünç alınmış Rezerv materyali, başka bir okuyucu için ayırtılamaz.
 14. Ödünç alınan her kitabın sorumluluğu, Rezerv Bölümüne iade edilinceye kadar ödünç alan kişiye aittir.
 15. Referans Kitaplar (ansiklopediler, sözlükler, yıllıklar vb), sıkça kullanılan bazı ders kitapları ödünç alınamaz. Bu kaynaklar sadece kütüphane içerisinde kullanılabilir ve belirli ölçütlerde fotokopi çekilebilir.
 16. Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan üyeler, geciktirilen kaynağı iade etmeden ve/veya gecikme cezasını ödemeden ödünç kitap alamazlar.
 17. Gerektiğinde Kütüphane Yönetimi acil durumlarda iade tarihinden önce ödünçteki herhangi bir kitap veya diğer materyalin iadesini talep edebilir.
 18. Üye ödünç almak istediği kitap veya diğer materyali raftan alarak, Dolaşım Bölümüne başvurmalıdır.
 19. Üye, ödünç aldığı üzerindeki herhangi bir kitap veya diğer materyalin ödünç süresini uzatmak istediği takdirde, ödünç aldığı üzerindeki kitap veya diğer materyal ile birlikte, şahsen Kütüphane Dolaşım Bölümüne başvurmalıdır.
 20. Madde 17’de belirtilenler dışındaki kitap ve diğer materyalin ödünç verilmesine ilişkin esaslar bu yönerge hükümleri çerçevesinde Kütüphane Yönetimi tarafından belirlenir. 
 21. Kullanıcıların Üniversite kimliğini her yayın ödünç alma işlemi sırasında göstermesi zorunludur.
 22. Başka bir okuyucuya ait kimlik ile ödünç yayın alınamaz, süre uzatması, ayırtma işlemleri yapılamaz, alınan yayınlar başka kişilere devredilemez.
 23. Kullanıcılar ödünç-iade işlemi yaptıkları materyallerin takibini kütüphane hesapları üzerinden online olarak takip edebilir.
 24. Üzerinde iade süresi geçmiş kitap bulunan kullanıcılara ödünç yayın verilmez.
 25. Kullanıcı ödünç aldığı materyali belirtilen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür.
 26. Gerektiğinde Kütüphane yönetimi iade süresine bakmaksızın ödünç verilmiş yayını geri çağırabilir.

 

İade Edilmeyen Materyaller

Madde 19 — Kullanıcının, ödünç aldığı materyallerin kullanım hakkı Madde 18’in a, b, c ve d,g,h,ı  bendinde belirtilen süreler ile sınırlıdır. Eğer kullanıcı, ödünç aldığı materyali herhangi bir sebeple zamanında teslim etmemişse, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın materyal iade tarihini izleyen günden itibaren geçen her gün için Kütüphane Yönetimi tarafından belirlenip Rektörlük Makamınca onaylanan “kitap kullanım gecikme bedelini” ödemekle yükümlüdür. Kullanım gecikme bedeli uygulaması, kütüphane hizmetlerinin sürdürülebilirliğini ve diğer kullanıcıların da ödünç alınan materyale ulaşabilmesini sağlamak amaçlıdır. Hakkaniyete uygun olarak, iade için öngörülmüş yasal süreyi aşan kullanıcının, kullanım süresini aşan dönem için materyalin aşınma payına ortak olması da amaçlanmaktadır.

Kullanım süresi aşım bedeli materyal başına günlük 1 TL, günlük ve saatlik ödünç verilen rezerv materyaller için materyal başına   saatlik 1 TL   Kullanım gecikme bedeli uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme bedeli miktarının Kütüphane Yönetimince belirlenen sınırı aşması halinde bedelin tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka materyal ödünç verilmez.

Üniversite öğretim elemanları ve personeline ait ödenmeyen kullanım süresi aşım bedelleri aylıklarından kesilebilir.

Biriken kullanım süresi aşım bedellerinin mazereti yoktur. Üniversitenin, kütüphane kullanıcılarının biriken kullanım süresi gecikme bedellerinin tahsili hakkında icrai işlem ve sair yasal işlemleri başlatma hakkı saklıdır.

 

 

Ödünç Alınan Kitap ve Materyalin Yıpratılması ve Kaybı

Madde 20— Bir materyali ödünç alan kullanıcı, materyalde dikkatsiz veya kötü kullanma sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı tazmin etmekle yükümlüdür.

Kullanıcı tarafından yıpranma ve hasar sonucu kullanılamaz hale getirildiği belirlenen materyal hakkında kaybedilmiş materyale ilişkin hükümler uygulanır.

Ödünç alınan materyalin kaybedildiği hallerde, kitap veya benzeri materyali ödünç alan kişiden, ödünç aldığı kitap veya materyalin tam ve ciltli bir örneğini/nüshasını ya da yeni ve güncel basımının temin ve teslim etmesi istenir.

Ödünç alınan herhangi bir kitap veya diğer materyalin kaybı veya tahribi durumunda, ilgili kitap veya materyalin aynısını veya yeni baskısını (edisyon) kütüphaneye sağlamak ödünç alan üyenin sorumluluğundadır. Üye, kaynağın aynısı kütüphaneye sağladığı takdirde kendi-sinden herhangi bir ceza ücreti talep edilmeyecektir. Bu iki seçenekten hiçbirisinin sağlanamadığı hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ölçütler uyarınca malzemenin bedeli tespit edilir ve bu bedele, cezai olarak bedelin yarı miktarı da eklenerek, oluşan toplam tutar, tazmin bedeli olarak, üyeden nakden tahsil edilir.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Bağış Yayın Kabul ilkeleri

 

Madde 21 — Kütüphanemizin bağış yayın kabul ilkeleri şunlardır:

 

 1. Ada KENT Üniversitesi Kütüphanesi’ne, özel ve tüzel kişilerden, üniversite kütüphanesinin amacı ve ilkelerine uyan kütüphane materyali (kitap, süreli yayın, gör-işit materyali vb.) kabul edilir. Koleksiyon geliştirme politikasına uygun olmayan kaynaklar kabul edilemez. Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası Ada KENT Üniversitesi eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarına göre belirlenir.
 2. Kaynakların seçiminde göz önünde tutulan noktalar:
 3. El yazmaları ve nadir basma eser niteliğini taşıyan kitap vb. hariç olmak üzere; sosyal bilimler alanındaki eserlerin (bağış tarihinden itibaren) yayın yılı 30 yıldan eski olanları; fen ve uygulamalı bilimler alanlarındaki eserlerin yayın yılı 10 yıldan eski olanları kabul edilmez. Edebi eserler için tarih kısıtlaması bulunmamaktadır. (Ancak el kitabı, ansiklopedi, vb. başvuru niteliğinde ve/veya bilimsel anlamda genel geçerliğini koruyan özellikte yayınlar için bu süre esnetilebilir.)
 4. Süreli Yayınların sayılarında devamlılık sağlanmalıdır.
 5. Ansiklopedi vb. çok ciltli eserlerin bütünlük oluşturması gerekmektedir.
 6. Koleksiyona katılmayacak kaynaklar:
 7. Yürürlükteki T.C. ve K.K.T.C. yasalarına aykırı olanlar
 8. Gazeteler ve gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar bağış olarak kabul edilmez.
 9. Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar, tek sayılar ve makalelerin ayrı basımları bağış olarak kabul edilmez.
 10. İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, fotokopi ile çoğaltılmış ya da korsan basım bilgi kaynakları bağış olarak kabul edilmez.
 11. İdeolojik ve dini propaganda amaçlı, ahlak kurallarıyla bağdaşmayan vb. bilgi kaynakları ve aynı kaynağa ait birden çok nüshalar bağış olarak kabul edilemez.
 12. Fiziksel açıdan hasarlı, sayfaları eksik, üzerinde başka bir kurumun aidiyet kaşesi bulunan bilgi kaynakları bağış olarak kabul edilemez.
 13. Bağışçıya ait kişisel notların bulunduğu evrak ve diğer özel belge ve eşyalar kütüphane koleksiyonuna giremeyeceğinden kabul edilmez.
 14. Bağış yapmak isteyenlerin Kütüphane ‘ye yaptıkları başvuru üzerine Kütüphane tarafından, bağışlanacak koleksiyonun incelenmesi ve gerekli teknik işlemlerin yapılabilmesi için, kütüphane yöneticisi ve uzman kütüphanecilerden oluşan ve Sağlama Bölümü altında yapılanan bir komite, bağışı görüp incelemekle görevlendirilir.
 15. Bağışlanacak bilgi kaynakları Kütüphaneye “Bağış Teslim Tutanağı” ile teslim edilir. Bağışlanan bilgi kaynaklarının kütüphane koleksiyonuna eklenmesi, eklenmeyenlerin başka kurumlara bağışlanması veya geri dönüşüme gönderilmesi konusunda karar verme yetkisi Kütüphane Yöneticisine aittir. İçerik açısından güncel olmadıkları, tarihi değer taşımadıkları ya da üniversite kütüphanesinin amacına uygun olmadıkları için kabul edilmeyen kitap vb. nin başka bir kütüphane türünde değerlendirilmesi mümkündür. Bağış sahipleri bu konuda komite tarafından yönlendirilebilirler.

Bağış, ancak komitenin koleksiyonu incelemesi ve uygun bulmasından sonra Kütüphane’ ye kabul edilir. Kaynaklar kütüphane koleksiyonu için uygun ise teknik işlemleri yapılarak erişim numaraları verilir ve diğer materyaller gibi koleksiyona eklenerek kullanıcıların yararlanmasına sunulur. Bağış gelen kitap vb. materyalin hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılma önceliği kütüphanenin sağlama politikası paralelindedir. Sağlama politikası gereği işlemlerde, öğretim elemanı, öğrenci vb. kullanıcı istekleri ile satın alınan kitap vb. materyal önceliği almaktadır.

 1. Kütüphane özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapılması için kendisi de başvurabilir.
 2. Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde koleksiyonun bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da mekân oluşturulamaz. Ancak bağışlanan bilgi kaynakları, yazma veya nadir eserlerden ya da belirli bir konuda zengin bir koleksiyondan oluşuyorsa özel bir bölüm oluşturulabilir. Bu konudaki karar, Kütüphane Danışma Kurulu’na aittir.
 3. Bağışlanan basılı bilgi kaynaklarının iç kapağına, bağış sahipleri isterse, Üniversite Kütüphanesine bağışta bulunduğunu belirten adının ve soyadının yer aldığı bir mühür yaptırarak kütüphaneye teslim eder, bu mühür, kütüphane tarafından bağışlanan yapıtların iç kapağına bastırılır.
 4. Bağışçılara, Kütüphane Yönetimince, bağışladığı bilgi kaynaklarını akıbeti hakkında bilgilendirme ve teşekkür yazısı yazılır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

Madde 22— Bu yönerge Üniversite Senatosunun ……………..tarihli ve ……… Sayılı Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme

Madde 23 — Bu yönerge hükümlerini Ada KENT Üniversitesi Rektörü yürütür.