زندگی در پردیس

پردیس خدمات

خدمات: پردازش اطلاعات فعالیت های دانشگاه های ما انجام می گیرند ما نهاد.
خدمات بهداشتی: ما مداخله اول را در شرایط اضطراری به درک نهاد ساخته شده. 
مناطق ورزش: ورزش برخورد; دانشگاه قبرس که معتقد است که آن است تاثیر مثبت بر روی پیشرفت تحصیلی، توجه به اهمیت به این واقعیت است که دانش آموزان طیف گسترده ای از فعالیت های ورزشی.
تسهیلات: دانش آموزانی که واجد شرایط به تحصیل در دانشگاه های ما اقامت در خوابگاه های دانشجویی ارائه شده.
خدمات پشتیبانی: وجود نهادها و افراد ارائه خدمات پشتیبانی دانشگاه ما هستند.