Dekan Mesajı

Dekan Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz;


Öncelikle, Hukuk Fakültesi lisans programını kazandığınız için hepinizi tebrik ederim.


Günümüz dünyasında, küçücük zaman dilimleri bile, özellikle teknoloji ve bilişim alanında ışık hızıyla
dönüşümlerin yaşanmasına tanıklık etmemize imkan tanıyor. Öyle ki, bundan yirmi sene öncesinin
bilim kurgu filmlerindeki pek çok hayal ürünü nesne bugün bizzat bizler tarafından kullanılıyor. Süreç
içerisinde teknolojik bir ürün bir yıl içinde demode olabiliyor. 20. yüzyıl siyasetine ve sanat hayatına
damgasını vurmuş başta modernizm olmak üzere pek çok akım ve düşünce bugün yerini yeni akımlara
terk ediyor.


Eski hukukçular, “zaman değiştikçe; hüküm de değişir” derlerdi ve bu yargıyla toplumsal alanı
düzenleme iddiasındaki hukuk kurallarının da zamanla etkisinin azalacağı anlatılmak istenirdi.
Gerçekten de, yaşama hakkını, din-vicdan ve düşünce özgürlüğünü koruyan birkaç istisna hariç olmak
üzere, hukuk kurallarının, oldukları hali ile ve hiç değişmeden yüzlerce yıl geçerli olacak ve toplumun
adalet değerlerini incitmeyecek çözümler üretmesini beklemek aşırı hayalperest ve romantik bir
yaklaşıma işaret etmektedir. Oysa, devlet olgusunun ortaya çıktığı eski çağlardan bugünün teknoloji
ve yarının uzay çağına, anlamını ve önemini hiç kaybetmeyen bir mesleğin adayları olarak bugün
bizlerle birliktesiniz. Söylediklerim ilk bakışta çelişkili gözükebilir. Evet, hukuk kuralları da zamanla
işlevini ve etkisini yitirebilir ama hukukun ve iyi bir hukukçunun eskimesinden; yitip gitmesinden asla
söz edilemez. Çünkü, adalet kavramı eskimez; eskitilemez. Çünkü, bize göre, hukukçunun misyonu
adil olmak; vizyonu ise adalettir ve olmak zorundadır. Bundan dolayı, Ada Kent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi olarak, öğrencilerimize, her şeyden önce, vicdani adalet duygusuna ve etik değerlere sahip
bir hukukçu olarak yetişmelerine imkan tanıyacak akademik, düşünsel ve fiziksel ortamı sağlamayı
vaad etmekteyiz. Bu, bizim toplumsal ve vicdani bir sorumluluğumuzdur.

İyi bir hukukçu olmaktan; kimileri çok para kazanan; kimileri binlerce-on binlerce kanun maddesini
ezbere bilen; kimileri de hukuk alanında birden çok yabancı dili akıcı bir şekilde konuşan bir kimseyi
anlamaktadır. Ada Kent Hukuk Fakültesi; bütün bu kişisel becerileri ve değerleri öğrencilerine
kazandırmak için elinden gelenin en iyisini yapmayı hedef belirlemiştir. Ancak, bize göre, binlerce
kanun maddesini ezbere bilse de, hukukun kendi iç dinamiklerini ve mantığını anlamamış bir hukuk
fakültesi mezunu, hukuk devleti için büyük bir tehdittir. Biz, hukukun ve hukuk kurallarının; edebiyat
başta olmak üzere diğer sanat dalları gibi bir ruhu olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı, iyi bir insan
olmayı; ahlaklı bir insan olmayı; iyi bir hukukçu olmanın ön koşulu olarak kabul ediyoruz. Yoksa, zor ve
karmaşık bir uyuşmazlığın içinden bir hukuk robotunun kolaylıkla çıkabileceği iddia edilebilecektir.

Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, geleceğin hukukçularını yetiştirmek için sizlere merhaba diyor.
Bilgi yığınlarına ulaşmanın bu kadar kolaylaştığı bir dönemde, amacımız, hukuk dünyamızın yapay
zekalara, bilgisayar programlarına terk edilmemesini temin edecek bilinç düzeyinde, toplumsal adalet
ve değerlere katlı sağlayacak genç hukukçular yetiştirmektir. Hukuk ve adalet, ancak iyi yetişmiş;
pozitif hukuk normlarına hakim ancak bir o kadar da ideal hukuka bağlı, muhakeme ve yorum
yeteneği kazanmış; uluslararası düzeyde donanımlı hukukçular eliyle gerçekleştirilebilir.
Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018-2019 Eğitim/Öğretim yılında akademik faaliyetlerine
başlamış olup; lisans programımız, YÖK mevzuatına uygun olarak ÖSYM tercih listesinden öğrenci
almaktadır. Bundan dolayı, Fakültemiz mezunları bakımından, denklik vb. sorunlar söz konusu
olmamaktadır.

Temel amacımız, çağın gereklerine uygun ve yüksek standartlı bir eğitim metodu uygulamaktır. Bu
kapsamda, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İş ve
Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra-İflas Hukuku gibi temel ve klasik hukuk derslerinin yanı sıra çok geniş bir seçmeli ders havuzu sayesinde öğrencilerimizin bugünün ve geleceğin ihtiyaç duyulan hukuk dalları
hakkında da derinlemesine bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Oyun Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet
Hukuku, Bilişim ve Yapay Zeka Hukuku, Elektronik Sözleşmeler, Uzay Hukuku gibi sayısı 150’yi bulan
seçimlik derslerimiz, gelişmekte olan ve gelecek teknoloji döneminin toplumsal ihtiyaçlarını
kavrayacak öğrencilerimizin uzmanlaşmasına imkan tanımaktadır. Yine, öğrencilerimiz, ikinci ve
üçüncü sınıfın yaz dönemlerinde, yukarıda açıkladığımız değerlerin öncülüğünü yapmış ve bu anlamda
tanınmış avukatlık bürolarında staj yaparak orda edindikleri birikimleri seçimlik ders olarak saydırma
imkanına da sahiptir. Keza, zorunlu dersler arasında mevcut olan mesleki ingilizce yanında Rekabet
Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Anglosakson Hukukuna Giriş, Uluslararası Özel Hukuk Pratikleri,
Milletlerarası Ticari Tahkim, Uluslararası Ticaret Hukuku, Anglosakson Hukukunda Haksız Filler ve
Sözleşmeler gibi çok sayıda seçimlik ders ingilizce olarak müfredatta yer alacak; böylelikle,
öğrencilerimizin hukuk ingilizcesini etkin bir şekilde kullanabilmeleri temin edilecektir. Amerika
Birleşik Devletleri, Avrupa, İngiltere ve Çin başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden
üniversiteler ile yapılan akademik işbirliği anlaşmaları sayesinde, müşterek yaz okulları ve sertifika
programları düzenlenerek öğrencilerimizin daha lisans döneminde uluslararası bir tecrübe ve birikim
kazanmalarına olanak sağlanacaktır. Uygulanan müfredat sayesinde, uluslararası alanda faaliyet
gösteren çok uluslu şirketlerin hukukçu ihtiyacı karşılanmak öncelikli amaçlarımızdandır.
Uygulamakta olduğumuz müfredatın bir diğer özelliği ise daha birinci sınıfın ikinci döneminden
itibaren dört yıl süresince zorunlu ders olarak okuttuğumuz “hukuk uygulamaları” dersleri sayesinde
öğrencilerimizin teorik bilgileri pratik uyuşmazlıklara uygulama kabiliyetlerini geliştirmesidir. Anılan
derslerde, konunun uzmanı öğretim üyeleri tarafından, gerçek davalara konu olmuş vakıalar gerçek
bir dava yargılama senaryosu eşliğinde çözümlenmekte; öğrencilerimiz, bazen hakim, bazen savcı ve
bazen de avukat olarak söz konusu çözüme aktif olarak katkı sağlamaktadır. Bunun yanısıra, “farazi
dava ve duruşma” dersleri iki dönem için seçimlik ders olarak kabul edilmiştir. Anılan derslerimiz,
farazi duruşma salonumuzda, gerçek bir yargılama usulü esas alınarak işlenmektedir.
Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, bütün derslerimiz, her biri kendi alanında yetkin ve
uluslararası tecrübeye sahip öğretim üyeleri eşliğinde ve kişisel özel eğitim imkanı verecek az sayıdaki
öğrenci ile birlikte gerçekleştirilir. Öğrencilerin derslere katılımını sağlamak ve özgür bir tartışma
ortamı yaratmak önceliklerimiz arasındadır.


Ada Kent Hukuk Fakültesi mezunları olarak sizler de hakim ve savcılık sınavlarına girebilir; yine çeşitli
kamu kurumlarının açmış olduğu bütün kaymakamlık, kamu yöneticiliği, müşavirlik, banka
müfettişliği, diplomatlık, maliye hesap uzmanlığı, Sayıştay denetçiliği ve diğer uzmanlık sınavlarına
katılabilirsiniz. Hakim ve Savcılık sınavlarına girme amacı taşıyan öğrencilerimiz, üçüncü ve dördüncü
sınıfta hafta sonları, sınava ve test tekniğine yönelik olarak düzenlenecek kurslar sayesinde bu alanda
ek bir donanıma kavuşturulacaktır. Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak amacımız,
öğrencilerimizin sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde değil
Avrupa başta olmak üzere uluslararası alanda, uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası
şirketlerde avukatlık yapacak düzeyde bilgi birikimine kavuşmalarını sağlamaktır. Yapılan ve halen
devam eden uluslararası işbirliklerinin amacı da budur. Öte yandan, Adalet Bakanlığı ve Türkiye
Barolar Birliği’nin müşterek çabaları ile yürürlüğe girecek olan “avukatlık sınavı”na biz fakülte olarak
tarafız. Öğrencilerimizin, yoğun ve disiplinli bir müfredat yanında bu sınava yönelik özel çalışma
kurları sayesinde söz konusu sınavdan başarılı sonuçlar alacağına inancımız tamdır. İkinci sınıftan
itibaren uygulanacak mentörlük programı sayesinde, öğrencilerimizin kariyer eğiliminin hangi nokta
ve mesleklere yönelik olduğu tespit edilecek ve kendisi ile bu amaca uygun bir kariyer çalışması ayrıca
yapılacaktır.

Fakültemiz, Ada Kent Üniversitesi Hukuk Kulübü ile birlikte her dönem en az bir bilimsel toplantı
düzenlemeyi; bu geleneğin yanı sıra kendi öğrencilerine münhasıran yine her dönem bir uzmanlık
sertifika programı düzenlemeyi taahhüt etmektedir. Böylelikle, etkili ve güzel konuşma, yazılı anlatım
teknikleri gibi iyi bir hukukçu olmalarını destekleyen kazanımlar sağlaması hedeflenmiş olup enerji hukuku, bilişim hukuku, avukatlık okulu gibi pek çok alanda da konunun uzmanı olan uygulamacılar ile
öğrencilerimizin buluşması temin edilecektir.


Gazimağusa şehir merkezindeki fakültemiz, çağdaş eğitim teknolojileri altyapısına sahip amfileri,
sanal mahkeme salonu, bilgisayar laboratuarları, zengin kütüphanesi ve sosyal tesisleri ile siz değerli
öğrncilerine hizmet vermektedir.

Bizlerin en büyük mutluluğu, Ada Kent ailesi içinde alacağınız nitelikli ve kaliteli hukuk eğitimi
sayesinde, donanımlı birer hukukçu olarak ailenize, topluma ve ülkemize faydalı olduğunuz günleri
görmek olacaktır.

Aramıza hoş geldiniz.