دانشکده داروسازی (انگلیسی – ترکی)

دانشکده داروسازی (انگلیسی – ترکی)

تهیه مواد دارویی فعال خدمت در تمام مناطق مربوط به فارماکولوژی فرمولاسیون و کنترل کیفیت مواد مخدر اشکال مکانیسم عمل داروهای مورد استفاده در درمان فیزیکی، شیمیایی و دارویی و داروسازی هدف از آموزش داروسازان واجد شرایط، حرفه ای با دانش لازم و مهارت در تجزیه و تحلیل سايتوتوكسيسيتي.

دانشکده داروسازی (انگلیسی – ترکی)

برنامه ها