دانشکده‌‌ حقوق (انگلیسی – ترکی)

دانشکده‌‌ حقوق (انگلیسی – ترکی)

طبیعت آموزش قانون اساسی عامل تعیین کننده از نظر تبدیل شدن به دولت قانون و اجرای اصل حاکمیت قانون است. قانون و عدالت می توانید تنها شود انجام شده بر اساس کردن با دست حقوقدانان بین المللی مجهز است که تحت قانون مثبت بوده است به تحصیلات در قانون ایده آل، مهارت های استدلال و تفسیر به دست آورد.

دانشکده‌‌ حقوق (انگلیسی – ترکی)

برنامه ها

دانشکده‌‌ حقوق (انگلیسی – ترکی)

همه عکس ها