واحد

کتابخانه

 

 

 

 

کتابخانه های دانشگاه طراحی شده برای پشتیبانی آموزشی و پژوهشی فعالیت به نیازهای اطلاعات ناشی از برنامه های آکادمیک و تحقیقات علمی کارکنان و دانشجويان و استادان. 

کتابخانه دانشگاه شهر جزیره قبرس فعالیت خود را در پردیس اصلی دانشگاه در سال 2016 آغاز شده. طبقه سوم ساختمان. این گنجایش 120 نفر در منطقه 730 m ² در طبقه. 804 قفسه ها و قفسه های 48 تقسیم قرار داده شده در وسط کتابخانه وجود دارد.  قفل ایمنی برای 40 نفر در ورود به کتابخانه وجود دارد. 

در کتابخانه باتری سیستم طبقه بندی LC (کتابخانه کنگره) با AACR2 اجرا (قواعد فهرست نویسی انگلیسی-آمریکایی) catting قوانین. چیدمان قفسه قفسه های باز سیستم با توجه به این سیستم طبقه بندی است. در این خدمات کتابخانه باتری با هدف ارائه خدمات به کاربران خود را با استانداردهای بین المللی و نشریات است که محققان به راحتی دنبال رسیدن.