واحد

مشاوره روانشناسی و راهنمایی

مشاوره روانشناسی و خدمات مشاوره ای توسط یک روانشناس ارائه شده است.                                              

 در این واحد که در آن مطالعات به منظور حمایت از دانش آموزان فردی، عاطفی و اجتماعی انجام می شود، خدمات مشاوره از طریق سیستم انتصاب ارائه می شود.