واحد

منابع انسانی

منابع انسانی
منابع انسانی با هدف برنامه ریزی منابع انسانی ملی و بین المللی، تدوین معیار عملکرد و تعیین شایستگی های حرفه ای سازگار با مأموریت ها، دیدگاه ها و ارزش های اصلی دانشگاه آدا کانت سازه می باشد.

برنامه
شما می توانید موقعیت های خالی را در وب سایت دانشگاه ما دنبال کنید یا می توانید CV خود را به kariyer@adakent.edu.tr ارسال کنید >
Dr. Serdal GÜNDÜZ
0 533 828 10 10
serdal.gunduz@adakent.edu.tR

kariyer@adakent.edu.tr