درباره Ada Kent

اعتباربخشی و عضویت

مجوز فعلی و عضویت ما در زیر لیست شده است.

اعتبارنامه

شورای آموزش عالی
برنامه ریزی، نظارت، اعتباربخشی و هماهنگی آموزش عالی

عضویت

UKNARIC
IATEFL