درباره Ada Kent

مدرسه حرفه ای اروپا

در 2009 توسط بنیاد آموزش اروپا تاسیس شد. مدرسه آموزشی هدف برای آموزش های حرفه ای بین المللی واجد شرایط است. به منظور دستیابی به این هدف او فردی است که متخصصان و ملیت ها در این زمینه شده است. راه حل مشارکت با شاخه های بخش های مربوطه و سایر نمایندگان ایجاد شده است.