tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Ada Kent Ünv 2019-2020 Yönetmeliği Son

ADA KENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ada Kent Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında Önlisans/Lisans düzeyinde kayıt, kabul, öğrenci işleri, eğitim-öğretim, başarı ve mezuniyet koşulları ile mezuniyet ünvanları, çift ana dal ve yan dal programı ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Ada KENT Üniversitesinde yürütülen Önlisans/Lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile Önlisans/Lisans eğitim-öğretimi, başarı, mezuniyet koşulları ve mezuniyet ünvanları ile çift ana dal ve yan dal programı ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13 Aralık 2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 65/2005 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Çift ana dal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
 2. b) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri,
 3. c) Mütevelli Heyeti: Ada KENT Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Senato: Ada KENT Üniversitesi Senatosunu,

 1. d) Üniversite Yönetim Kurulu: Ada KENT Üniversitesi yönetim kurulunu,
 2. e) Üniversite: Ada KENT Üniversitesini,
 3. f) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin belirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, yan dal sertifikası alabilmesini sağlayan programı,
 4. g) Yarıyıl: Sınav dönemi hariç en az on beş haftalık/70 İş Günü) öğretim süresini

ğ) Akademik not ortalaması (ANO): İçinde bulunulan yarıyılda/yılda her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, o yarıyılda/yılda alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri,

 1. h) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyıllarına/yıla ek olarak yoğun öğretimi amaçlayan öğretimi dönemini

ı) YÖDAK: Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunu

 1. i) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

j)Yönetim Kurulu: Ada KENT Üniversitesine bağlı fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, yüksekokullarda Yüksekokul Yönetim Kurulunu, meslek yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

 1. k) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
 2. l) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm başkanı veya program sorumlusu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
 3. m) Ders/E-Ders: Ders, öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesince öğretim elemanı/elemanları tarafından yürütülen eğitim öğretim çalışmasını; e-ders ise öğretim içeriği ve materyallerinin internet/intranet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden sunulduğu, öğrencilerin ise öğreticiler ve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama eş zamanlı ve/veya eş zamansız katılım göstererek öğrenmelerini gerçekleştirdiği, zaman ve mekân bağımlılığı olmayan elektronik ders uygulamasını,
 4. n) Ders modülü: Belli bir konu başlığı altında ilgili bilim alanlarının birbirini tamamlar şekilde yapılandırılmış derslerinden oluşmuş eğitim modülünü,
 5. o) Akademik Yıl: Bir eğitim-öğretim yılını,
 6. p) Klinik Uygulama: Senatonun belirleyeceği fakülte/programlarda ilgili yönetim kurulunun uygun gördüğü zamanda ve yine ilgili yönetim kurulu tarafından şartları ve içeriği belirlenen klinik eğitim amacıyla kuramsal eğitime ek olarak beceri ve tutum eğitiminin de verildiği eğitim sürecini,
 7. r) Staj: Önlisans/Lisans programlarında alınan mesleki eğitimin çalışma hayatında icra edilmesini sağlayan ve ilgili programın müfredatında belirtilen uygulama dersidir.

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt Esasları, Kontenjanlar ve Öğrenim Ücreti

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversite, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci kabul eder. Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylar, YÖK’çe belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre kabul edilir. Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine yapılır ve sınavı yürütmek üzere ilgili dekanın/yüksekokul müdürünün başkanlığında bir sınav komisyonu kurulur. Değerlendirmede, orta öğretim başarı puanları, merkezi sınav puanları ve özel yetenek sınav puanı dikkate alınır.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen kontenjanlar çerçevesinde aşağıdaki usullerden birisi ile Ada KENT Üniversitesine kabul edilirler.

 1. a) Dört ve beş yıllık programlar için Ada KENT Üniversitesi tarafından düzenlenen  giriş sınavı ile dört/beş yıllık bir programa yerleştirilmiş olmak veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınava göre aynı alanda/programda/fakültede dört/beş yıllık bir programa yerleştirilmiş olmak;
 2. b) İki yıllık programlar için Ada KENT Üniversitesine giriş sınavındaki puanlarına veya TYT puanına göre ön kayıt sistemi ile iki yıllık bir programa yerleştirilmiş olmak veya Senato tarafından ilgili mevzuata göre alınacak bir karar gereğince iki yıllık bir programa yerleştirilmiş olmak;
 3. c) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar için YÖDAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre yerleştirilmiş olmak;

ç) İngiliz orta öğretim sisteminde ilgili dallarda en az 5 GCE/IGCSEA/O level veya eşdeğer sınavlarda başarılı olup bu tür öğrenciler için belirlenen kontenjanlar çerçevesinde bir programa ön kayıt ile yerleştirilmiş olmak.

 1. d) Uluslararası kabul gören (International Becceloria, SAT ve benzeri) sınavlarda, ilgili Fakülte/Yüksek Okul Kurullarının belirleyeceği koşullara göre başarılı olup bu tür öğrenciler için belirlenecek kontenjanlar çerçevesinde bir programa ön kayıt ile yerleştirilmiş olmak.

 

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler YÖDAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, orta öğretimdeki başarıları esas alınarak, üniversiteye kabul edilebilirler.

(5) TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayan öğrenciler ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde üniversiteye kabul edilebilirler.

(6) TC uyruklu olup ortaöğretimini KKTC’de tamamlayan öğrenciler ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde üniversiteye kabul edilebilirler.

(7) Özel öğrenciler, bilgi edinmek amacıyla iki yarıyıl süreyle sınırlı olmak üzere bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilere diploma verilmez, ancak kendilerine özel öğrenci kimliği ve istekleri üzerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları ilgili bölümün görüşü alınarak fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirlenir. Özel öğrenci olarak başvuran adaylardan en az lise diploması istenir.

Özel öğrenci statüsünde alınan dersler hakkında muafiyet hükümleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır. Bir özel öğrenci, bir yarıyılda en fazla üç ders alabilir. Özel öğrencilerin ödeyeceği ücret ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından belirlenir. Özel öğrencilere, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(8) Misafir öğrenciler, Ada KENT Üniversitesi dışında bir yükseköğretim kurumunda Lisans veya Lisansüstü eğitim görmekte olup, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun izni ile belli bir süre için Ada KENT Üniversitesi’nde kredi transferi amacı ile ders alan öğrencidir.

 

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 6 – (1) Üniversitenin herhangi bir programına girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir programa yerleştirilen adayların, ÖSYM tarafından belirlenen süre içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. Özel yetenek sonucuna göre kabul edilen öğrenciler ve diğer öğrenciler için kayıt tarihleri Senato tarafından belirlenir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlar kayıt yaptıramaz; bu eksikliğin veya tahrifatın sonradan tespit edilmesi halinde herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın ilgili öğrencinin kaydı silinir. Ücret iadesi yapılmaz. Süresi içinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Bu işlemin Üniversitenin ek kontenjan talepleri ÖSYM’ye iletilmeden; diğer öğrenciler için ise Senato tarafından karar verilen tarihten önce tamamlanması gerekir.

 

Öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Üniversite tarafından sağlanacak yurt, yemek ve ulaşım vb. ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücretine dahil değildir. Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayıları, YÖK’ün onayına sunulmak üzere her yıl Senatonun önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Yıllık öğrenim ücreti ile diğer ücretler her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir.

(3) Yıllık öğrenim ücretini belirlenen tarihlerde ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve öğrencilik haklarından faydalanamaz.

(4) Öğrenci, normal öğrenim süresince 19 üncü maddeye göre sorumlu bulunduğu yarıyıl kredi yükünün altında ders alması halinde bile yıllık öğrenim ücretini tam olarak öder.

(5) Normal öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenci, beş derse kadar tekrarlayacağı her ders başına Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen kredi başına ders ücreti çerçevesinde aldığı derslerin toplam kredi ücretini öder; beş dersten fazla tekrar etmesi gereken dersi kalan öğrenci dönem/yıl ücretini öder.

(6) Öğrenim ücreti yaz okulu ücretlerini kapsamaz.

 

Ders seçme ve kayıt süresi

MADDE 8 – (1) Her bir öğrenci için kayıtlı olduğu dekanlık/bölüm başkanlığınca bir danışman öğretim elamanı görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi öğrenimi süresince izler ve yönlendirir. Öğrenciler almak istedikleri derslere, akademik takvimde yer alan kayıt süresi içinde danışman öğretim elemanının onayıyla ve gerekli hallerde ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesin kayıt yaptırırlar. Danışmanın görevde bulunmadığı sürede yerine bakacak öğretim elamanı ilgili bölüm başkanınca belirlenir.

(2) Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin başvuruları üzerine, durumları ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin ders kayıtları ders ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar yapılır. Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz.

(3) Dönemlik öğretim esasının uygulandığı fakülte ve programlarda, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtların yenilenmesi zorunludur. Yarıyıl kayıtları sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir ve onaylanır. Başarısız olunan derslere öncelikle kaydolmak asıldır. Yarıyıl kaydının yapılması için geriye dönük ücretinin tamamının ödenmiş olması gerekir.

(4) Dönemlik öğretim esasının uygulandığı fakülte ve programlarda, bir yarıyıl kaydını yaptırmayıp takip eden yarılyılda kaydını yaptıran öğrencinin kaydını yaptırmadığı bir yarıyıl eğitim süresinden sayılır; dört yarıyıl üst üste kaydını yaptırmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

(5) Yıllık öğretim esasının uygulandığı fakülte ve programlarda, her akademik yılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtların yenilenmesi zorunludur. Bu kayıtlar sırasında öğrencinin o yılda alacağı dersler belirlenir ve onaylanır. Başarısız olunan derslere öncelikle kaydolmak asıldır. Kaydın yapılması için geriye dönük ücretin tamamının ödenmiş olması gerekir. Bir yıl için kaydını yaptırmayıp takip eden yılda kaydını yaptıran öğrencinin kaydını yaptırmadığı yıl eğitim süresinden sayılır. İki yıl üst üste kaydını yaptırmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

 

Yatay Geçiş- Dikey Geçiş

MADDE 9 – (1) Üniversite İçi Yatay Transferler

 1. a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu öğrencilere, fakülte ve program değiştirme olanağı verilebilir. Yatay geçiş kabulleri Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen kontenjan ve ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilir.
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin iç transfer işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumunun mevzuatına uygun olarak yapılır.

(2) Üniversite Dışından Transferler:

 1. a) Herhangi bir üniversite veya dengi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu öğrenciler, Ada KENT Üniversitesi’ne transfer için başvurabilirler. Yatay geçiş kabulleri Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen kontenjan ve ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu şekildeki bir başvurunun kabul edilebilmesi için öğrencinin üniversite veya yükseköğretim kurumundan çıkarılmamış olması ve disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.
 2. b) Herhangi bir üniversite veya dengi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin transfer işlemleri, Türkiye yükseköğretim kurumunun mevzuatına uygun olarak yapılır.

(3) Üniversite İçi Dikey Geçişler:

 1. a) Lisans programına devam etme hakkına sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu öğrenciler, Yüksek Okul Kurulu kararı ile Yüksekokul Önlisans Programı’na geçebilirler.
 2. b) Ada KENT Üniversitesi Önlisans programlarından mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu öğrenciler ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu’nun kararı ile ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 4 yıllık programlara alınabilirler.
 3. c) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin dikey geçiş işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumunun mevzuatına uygun olarak yapılır.

(4) Üniversite Dışından Dikey Geçişler:

 1. a) Bir yükseköğrenim kurumunun Önlisans programlarından mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu öğrenciler belirlenen kontenjanlar çerçevesinde ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu’nun kararı ile ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 4 yıllık programlara alınabilirler.
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin dikey geçiş işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumunun mevzuatına uygun olarak yapılır.

(5) Yatay veya Dikey Geçiş Yapan Öğrencilerin Muafiyetleri:

Yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciye tanınacak muafiyetler ve takip edeceği ders programı, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından saptanır. 

 

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma:

MADDE 10 – (1) Öğrenciler Yaz Okulunda veya Öğrenci Değişim Programlarında diğer yükseköğretim kurumlarından ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde ve Senato tarafından uygun görülmesi koşuluyla ders alabilirler. Bununla ilgili düzenlemeler Senato tarafından düzenlenen “Üniversite Dışından Ders Alma Esasları” ile düzenlenir.

 

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 11 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrenciye üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından fotoğraflı kimlik kartı verilir. Kaybedilen ya da yıpranan kimlik kartının yerine öğrenci, kimlik kartının kaybolduğuna dair beyanda bulunarak ve kimlik kartı yenileme ücretini ödeyerek kaybolan öğrenci kimlik kartının yenisini alabilir. Öğrenci kimlik kartı yenileme ücreti Mütevelli Heyeti tarafından son belirlenen kredi başına ders ücretinin onda biridir.

(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi gerekir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-Öğretim Yılı

MADDE 12 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim yıllık ve yarıyıllık esaslarına göre düzenlenir. Yıllık esasa göre eğitim-öğretim veren programlar hariç Üniversitede öğretim, güz ve bahar yarıyılları halinde düzenlenmiş ders programına dayanan ders geçme esasına göre yapılır. Yıllık esasa göre eğitim-öğretim veren programlarda öğretim  yıllık düzenlenmiş ders programına dayanan ders geçme esasına göre yapılır. Hangi fakülte ve programlarda yıllık esasa göre eğitim-öğretim verileceği Senato tarafından belirlenir. 

(2)Yarıyıl esasının uygulandığı fakülte ve programlarda bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere her biri en az on beş haftalık (70 iş günü) güz ve bahar yarıyılı olarak iki yarıyıldan oluşur. Uygun görülen programlarda, normal öğretimle aynı esaslara tabi olmak üzere ikinci öğretim programları da açılabilir.

(3) Yıllık esasın uygulandığı fakülte ve programlarda, bir öğretim yılı, yıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere en az otuz haftalık (140 iş günü) süreden oluşur.

(4) Senato kararı ile ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zorunlu olmayan yaz öğretimi düzenlenebilir.

(5) Bir öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri akademik takvim ile Senato tarafından düzenlenir.

 

Öğretim süreleri

MADDE 13 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında Önlisans/Lisans eğitimi yapılır. Normal öğretim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, Lisans programı dört yıl olanlar için sekiz yarıyıl, beş yıl olanlar için on yarıyıl, altı yıl olanlar için on iki yarıyıldır. Önlisans programlarında ise dört yarıyıldır. Tüm mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

(2) Azami öğretim süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan/yıldan başlamak üzere, her yarıyıl/yıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, Önlisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık Lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık Lisans programlarında azami sekiz ve altı yıllık Lisans programlarında azami dokuz yıldır.

(3) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre birinci fıkrada belirtilen öğretim süresinden sayılır.

 

Öğretim dili

MADDE 14 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir. Öğretimin Türkçe olduğu programlarda bazı dersler İngilizce ya da başka bir dilde yapılabilir. Öğretimin İngilizce olduğu programlarda bazı dersler Türkçe ya da başka bir dilde yapılabilir. 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Rektörün önerisi, Senatonun kararı, YÖK’ün ve/veya YÖDAK’ın onayı ile Üniversitenin bazı fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, enstitüleri ile bunlara bağlı bölüm, program veya eğitim-öğretim yapan diğer alt birimlerinde eğitimin Türkçe dışında yabancı bir dilde yapılmasına karar verilebilir.

 

Yabancı dil yeterlik sınavı ve muafiyet

MADDE 15 – (1) Üniversitenin eğitim dili Türkçe dışında başka bir dil olan bölümlerine/programlarına yeni kayıt yaptıran ve/veya yatay/dikey geçiş başvurusu yapan öğrenciler, öğrenim görecekleri Türkçe dışındaki dil bilgilerinin seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yabancı dil hazırlık eğitiminden sorumlu birim tarafından hazırlanan yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınav sonunda yabancı dil bilgileri yeterli bulunan öğrenciler yerleştirildikleri Önlisans ya da Lisans programına kaydedilirler. Bu sınavda alınan puan,

 1. Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olunup olunmayacağı;
 2. Yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyede öğrenim görüleceği hususlarında belirleyici olur.

Yabancı dil hazırlık programında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Öğrenciler, yasal bir zorunluluk olmasa dahi, ihtiyari olarak hazırlık programına devam edebilir.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf tutulacak öğrenciler ve bu hususta muafiyete esas alınacak kurallar Senato tarafından belirlenir.

 

Aşağıdaki koşullardan en az birini yerine getiren öğrenciler İngilizce Seviye Belirleme ve Yeterlilik Sınavı muafiyeti için başvurabilirler:

 

Yeterlik Sınavı en az %60 isteyen bölümler

(İşletme Bölümü

Turizm Bölümü,

Yazılım Mühendisliği)

İngilizce Yeterlik en az %70 isteyen Bölümler

(Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Eczacılık Fakültesi,

Diş Hekimliği Fakültesi)

IELTS (minimum 5.5)

(5.0: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

IELTS (minimum 6.0)

(5.5: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL iBT (minimum 65)

(60: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL iBT (minimum 72)

(65: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL PBT (minimum 513)

(497: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL PBT (minimum 530)

(513: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL CBT (minimum 183)

(170: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL CBT (minimum 197) (183: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

PTE Academic (minimum 46)

PTE Academic (minimum 54)

GCE / IGCE (minimum C)

GCE / IGCE (minimum B)

WAEC / WASSCE / SSSCE / NECO / NABTEB / ZIMSEC

(minimum C6)

(D7: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

WAEC / WASSCE / SSSCE / NECO / NABTEB / ZIMSEC

(minimum C5)

(C6: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

YÖKDİL 65

YÖKDİL 70

YDS 65

YDS 70

 

İngilizce Yeterlilik Kriterleri

Eğitim dili İngilizce olan bölümlere geçebilmek için öğrencilerin İngilizce Dil Yeterlilik Sınavını Avrupa Ortak Dil Kriterlerinden en az B1+ seviyesinde geçmiş olmaları gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen dil sınav sonuçları bulunmayan öğrencilere Ada KENT Üniversitesi Dil Düzey Belirleme ve İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı uygular.

 

(3) 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının ı bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olunup olunmayacağı ilgili birim tarafından yapılacak sınav sonucuna göre belirlenir.

 

Öğretim programı

MADDE 16 – (1) Her bir Lisans ve Önlisans öğretim programı; ders, laboratuvar, pratik ders, uygulama, klinik uygulama, atölye, stüdyo, staj, bitirme projesi, saha çalışması, gözlem, seminer, ders modülü ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara/yıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur. Derslerin yıllık veya yarıyıllık olacağı ilgili kurulların önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. İlgili mevzuat ve YÖK ile YÖDAK’ın vermiş olduğu kararlar çerçevesinde bazı derslerin e-ders olarak yapılmasına Senato karar verir. Yıllık bölüm ve programlarda bazı derslerin yarıyıl esasına göre açılmasına Senato tarafından karar verilir.

 1. a) Ders programında yer alan dersler üçe ayrılır:
 2. b) Zorunlu ders; ders programında öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden mezun olması için alması gereken derstir.
 3. c) Seçimlik ders; ders programında seçmeli ders olarak açılan derstir. Öğrencilerin Senato tarafından kabul edilmiş sekiz veya on yarıyıllık (dört/beş yıllık) müfredatında yer alan seçmeli dersleri ders planlarında yer alan sınırlamalar çerçevesinde başarılı olarak tamamlaması gerekir. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka seçmeli ders alınabilir. Seçimlik derslerin alan/bölüm/serbest/teknik/üniversite genel şeklinde ayrımı ve bunlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

ç) Ön koşullu ders; öğrencinin derse kayıt yaptırması için önceki yarıyıllarda yer alan belirli bir dersten başarılı olunması ya da alınması gereken derstir.

 1. d) Staj zorunluluğu olan Önlisans /Lisans programlarında stajlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu programın ders planındaki zorunlu dersleri almak ve seçmeli dersleri ilgili listelerden seçmekle yükümlüdür. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ortak zorunlu derslerdir. Bu dersler en az iki yarıyıl olarak planlanır.

Ön koşullu dersler, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Planlarda yer alacak derslerin kredi saat değerleri ilgili birimlerce hazırlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir programa ilişkin kapsam, içerik ve değişiklikler, ilgili bölüm tarafından hazırlanır, ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Öğretim programında yapılacak değişikliklere öğrencinin uyumu ile ilgili hususlar ilgili bölüm tarafından hazırlanarak ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

 

Ders alma, kayıt yenileme ve geç kayıt

MADDE 17 – (1) Ders alma ve kayıt yenileme esasları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Programın ilk yarıyılından/yılından ilk kez ders alacak öğrenci için, akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenim gördüğü bölüm tarafından atanan danışman öğretim elemanının onayıyla ders kaydı gerçekleştirilir.
 2. b) Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenim ücretini yatırdıktan sonra öğrenim gördüğü bölüm tarafından atanan danışman öğretim elemanının denetimi ve onayıyla bir yarıyıl/yıl için bölüm ders programında belirlenen kredi toplamı veya bu yönetmelik hükümlerine göre belirlenen derslerini seçerek kaydını yeniler. Öğrenim gördüğü bölüm tarafından atanan danışman öğretim elemanı, ilgili yarıyılda/yılda alınacak derslere ilişkin olarak, öğrencinin öncelikle;

1) Önceki yarıyıllara /yıllara ait başarısız olan derslerini almasını,

2) Öğretim programı dikkate alınarak içinde bulunduğu yarıyıl/yıl itibariyle zorunlu derslerini, varsa ön koşullu derslerini ve alt yarıyıllar içinde listelenen derslerden almadıklarını almasını ve bu dersleri almadan üst yarıyıl/yıl derslerinden ders almamasını, ilgili yarıyılda kayıt olacağı tüm derslere, bu yönetmelikte belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmeyecek şekilde devam edebilmesi gerekliliğini gözeterek onayını verir.

(2) Öğrenci, Rektörlük tarafından kabul edilecek bir gerekçeye dayanarak geç kayıt yaptırabilir. Kaydını yenileyen öğrenci için geç kayıt süresi Senato tarafından belirlenir. Geç kayıt için uygulanacak ek harç miktarı Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilip Rektörlük tarafından uygulanır.

(3) Öğrenciler her dönem/yıl başında ve akademik takvimle ilan edilen süreler içinde gerekli ücretleri ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(4) Öğrencinin kayıt ücretini yatırmış olması ders kaydı yaptırdığı anlamına gelmez.

 

Derslerin kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamıyla uygulama, klinik, laboratuvar, ödev, proje, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin en az yarısının toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst veya bir alt tam sayıya yuvarlanır.

(2) Avrupa Kredi Transfer sistemi (AKTS) kredisi, öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan transfer edilmesini sağlayan bir sistem olup, mevcut not sistemi yerine kullanılamaz.

 

 

 

Ders yükü ve gelecek dönemlere ait derslerin alınması

MADDE 19 – (1) Önlisans/Lisans öğrencilerinin kayıt olacakları ders yükü, öğrenim gördüğü bölümün/programın Senato tarafından onaylanmış son ders müfredatında ilgili yarıyıla/yıla ait olarak belirlenen kredi toplamıdır. Ders planının değişmesi halinde normal ders yükü bütün öğrenciler için yeniden düzenlenir.

 1. Hukuk Fakültesinde yıl ders yüküne ek olarak ilgili yıla ait toplam alınacak ders kredisinin yarısına kadar geçmiş dönemlere ait ders ve iki derse kadar da gelecek dönemlere ait ders danışman onayı ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alınabilir. Üstten ders alımına ilişkin olmak üzere devam koşuluna ilişkin hükümler saklıdır.
 2. Diş Hekimliği Fakültesi’nde ders yükü ilgili fakülte yönetmeliği ile belirlenir.
 3. Yıllık müfredatlar dışında kalan programlarda ders yükü ilgili dönemin kredi yüküdür. Öğrencinin dönemi ders kaydı yapılan derslerin toplam kredi yükleri ile belirlenir.

Üstten ders alımı, sadece Lisans programları için geçerlidir. Normal öğretim süresini tamamlayan öğrencilerin alacakları ders yükleri, yarıyılında/yılında açılan dersler arasından akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından belirlenir. Çift Anadal ve Yandal yapan öğrenciler danışmanlarının onayı ile en fazla 15 kredilik ders alabilir. Devam zorunluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

(2) Yaz okulu açılıp açılmayacağı, üst dönemden ders alınabilip alınamayacağı ve uygulanacak diğer esaslar Senato tarafından belirlenir. Yaz okulu programında kaç ders/kredi alacakları her yıl Senato tarafından belirlenir.

(3) Önlisans/Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin gelecek yarıyıllara/yıllara ait derslerini alması için;

 1. a) Öğrenim görmekte oldukları bölümde hazırlık öğreniminde geçen süre hariç üçüncü yarıyıla geçmiş olmaları,
 2. b) Geçmiş dönemlere ait eksik veya başarısız derslerinin bulunmaması,
 3. c) En az 3,00 GANO’ya sahip olmaları,

ç) Üstten alınacak derslerin eğitim ücreti, ders kredilerinin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kredi başına düşen ücreti ile çarpımı ile hesaplanır,

 1. d) Alacakları dersin mevcut ders müfredatına göre yarıyıl/yıl dersi ile çakışmaması gerekir.

(4) Mezuniyet için gerekli kredi değerine 11 krediden az ders kredi yükü kalan öğrenciler hariç, herhangi bir yarıyılda/yılda bir öğrencinin kredi yükü 12 krediden az olamaz.

 1. a) Mezuniyet dönemindeki öğrencilerin (son akademik döneminde olan öğrencilerin) ders yükü en fazla iki derse kadar danışman önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile arttırılabilir.

(5) Bu maddedeki kredi değerleri yıllık müfredat uygulayan fakülte ve programlar bakımından iki ile çarpılarak hesaplanır. Yaz okulu kredi yükü saklıdır.

 

Derse devam

MADDE 20 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama, klinik, laboratuvar vb. çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrencinin dersin tamamına devam etmesi gerekir. Ancak derslerin uygulamalı derslerde her yarıyıl/yıl için %20, teorik derslerde ise %30’u aşmamak kaydıyla ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten devamsızlık sebebiyle başarısız sayılır ve final sınav sonucu değerlendirmeye alınmaz; notları NG olarak gösterilir.

 

Ders tekrarı

MADDE 21 – (1) Her yarıyıl/yıl sonunda başarısız olunan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda/yılda alınması asıldır. Ancak, bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen ve ilgili bölüm/program yönetimi tarafından uygun görülen başka dersleri başarısız oldukları derslerin yerine alırlar.

(2)  Başarısız olunan dersin açıldığı ilk yarıyılda/yılda alınmaması veya alındığında öğrencinin dersten çekilmesi kural olarak söz konusu olamaz.

(3) Öğrenciler izledikleri programın tüm derslerinden geçer not aldıkları halde genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, öğretim programında yer alan derslerini tekrarlayabilir.

(4)  Genel ortalaması 1.80 den düşük olan öğrencilerin ders yükleri danışman onayı ve fakülte kurul kararı ile en fazla iki derse kadar azaltılabilir.

 

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 22 – (1) Öğrenciler Yaz Okulunda veya Öğrenci Değişim Programlarında diğer yükseköğretim kurumlarından ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde ve Senato tarafından uygun görülmesi koşuluyla ders alabilirler. Bu derslerden aldıkları notlar, öğrencilerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.

(2) Öğrencinin, Üniversitenin resmi olarak dâhil olduğu değişim programları uyarınca veya ikili özel öğrenci değişim anlaşması yapılan programlar çerçevesinde geçici olarak yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda aldığı ve karşı kurumun ölçütlerine göre başarıyla tamamladığı tüm dersler ilgili yönetim kurulu kararıyla not çizelgesinde özgün isimleriyle ve kredileriyle gösterilir ve not çizelgesine işlenir; gerekli muafiyet işlemleri yapılır. Bu derslerden aldıkları notlar, öğrencilerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.

(3) Öğrencinin diğer üniversitede okuduğu süre Ada KENT Üniversitesi öğrencilik süresinden sayılır.

(4) Öğrencinin diğer üniversiteden alınacağı toplam ders kredisi ilgili programın toplam kredisinin %25’ni geçemez.

(5) Öğrencinin Ada KENT Üniversitesi’ndeki öğrencilik hakları devam eder, fakat ders aldığı kurumun diploması veya statüsüne yönelik öğrenci haklarından yararlanamaz.

(6) Başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler Ada KENT Üniversitesi’ndeki eğitim ücretini tam olarak ödemeye devam eder.

(7) Başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için öğrencinin kayıtlı olduğu programa en az bir akademik yıl devam etmiş olması ve genel not ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması gerekir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı

Çift ana dal ve yan dal programları

MADDE 23 – (1) Çift ana dal ve yan dal programı; Üniversitede bir Lisans veya Önlisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve ilgili bölümler tarafından kabul edildikleri takdirde Üniversite içinde başka bir programa devam ederek ikinci bir Lisans diploması ya da yan dal sertifikası almaları için açılır. Çift ana dal ve yan dal programının açılmasına ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Çift ana dal ve yan dal programları, ilgili bölümlerin ve akademik birim kurullarının önerisi üzerine Senatonun kararı ile açılabilir.
 2. b) Öğrencinin çift ana dal programında alması gereken dersler ve kredileri YÖK/YÖDAK tarafından belirlenen yükseköğretim alan yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve akademik birim kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayına sunulur.
 3. c) Çift ana dal programı, her iki ana dalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak toplamda en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir.

ç) Yan dal programı, ana dal derslerine ek olarak toplamda en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir.

 1. d) Çift ana dal ve yan dal programları ve bu programlar için saptanan kontenjanlar, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından belirlenerek her öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

 

Çift ana dal ve yan dal programlarına başvuru

MADDE 24 – (1) Çift ana dal ve yan dal programına başvuru şekline ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Öğrenci ikinci ana dal diploma programına, ana dal Lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın/ikinci yılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın/ikinci yılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın/üçüncü yılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın/dördüncü yılın başında, ana dal Önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 2. b) Yan dal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü yarıyılının/ikinci yılın başında ve en geç altıncı yarıyılının/üçüncü yılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir. Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan/sekiz dönem fazla olan fakültelerde yan dal programına en geç yedinci yarıyılın/üçüncü yılın başında başvurulabilir.
 3. c) Öğrencinin çift ana dal ve/veya yan dal için başvurduğu programın bağlı olduğu akademik birimin yönetim kurulu bu başvuruyu değerlendirir ve uygun görmesi halinde, öğrencinin ana dal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokula kararını iletir.

 

Çift ana dal ve yan dal programlarına kabul

MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin çift ana dal ya da yan dal programına kabul edilebilmesi için:

 1. a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programının müfredatındaki alması zorunlu olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,
 2. b) Çift ana dal programı için başvuru anında ana dal programındaki GANO’sunun en az 3,20 olması ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması,
 3. c) Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki GANO’sunun en az 2,80 olması,

ç) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olması,

gerekir.

 

Çift ana dal ve yan dal programlarında uygulama

MADDE 26 – (1) Çift ana dal ve yan dal programlarında uygulama şekli aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Aynı anda birden fazla çift ana dal ve/veya yan dal programına başvuru yapılamaz.
 2. b) Çift ana dal ve yan dal programlarının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölümler tarafından çift ana dal ve yan dal koordinatörlüğünü yürütmek üzere bir koordinatör öğretim elemanı atanır.
 3. c) Çift ana dal programında her iki ana dal için ayrı ayrı veya her ikisi birlikte olan bir öğrenim belgesi düzenlenir. Yan dal programları için de ayrı bir öğrenim belgesi düzenlenir. Çift ana dal ve yan dal programları burslu öğrenciler için de ücretli olup miktarı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

 

Programa devam ve çıkarılma

MADDE 27 – (1) Programa devam ve çıkarılmaya ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal GANO’su 2,50’nin altına düştüğü durumda öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir.
 2. b) Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ana dal GANO’su 2,50’nin altına düştüğü durumda öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.
 3. c) Çift ana dal ve yan dal programından iki yarıyıl/bir yıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal ve/veya yan dal programından kaydı silinir.

ç) Bu programlarda bulunan öğrencilerden bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili bölümlerden en az birinin önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile bulundukları çift ana dal veya yan dal programından çıkarılırlar. Çıkarma kararı, ilgili diğer yönetim kuruluna bildirilir ve uygulanır.

 1. d) Öğrenci, çift ana dal ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu çift ana dal ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

 

Programlardan mezuniyet

MADDE 28 – (1) Çift ana dal veya yan dal programlarından mezuniyet koşulları şunlardır:

 1. a) İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal GANO’sunun en az 2,50 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir.
 2. b) Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal GANO’sunun en az 2,50 olması gerekir.
 3. c) Çift ana dal veya yan dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması veya yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal programından mezun olması halinde verilir.

ç) Ana dal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci ana dal diploma programını tamamlayamayan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci ana dal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren bu yönetmelikte  maddesinde belirtilen azami süredir. Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal programını tamamlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

 

Yan dal programı tamamlama formu

MADDE 29 – (1) Yan dal programının tamamlanması aşamasında öğrencinin, yan dal programında aldığı bütün dersleri, notları ve GANO’sunu gösteren yan dal programı tamamlama formunu doldurması gerekir. Yan dal tamamlama formu hem yan dal hem de ana dal bölüm başkanlarınca onaylanır ve kopyaları her iki bölüm başkanlıklarına, ilgili fakülte dekanlıklarına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne verilir.

 

Çift ana dal veya yan dal diploması/sertifikası

MADDE 30 – (1) Kayıtlı bulunduğu Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal Lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir Lisans diploması verilir.

(2) Kayıtlı bulunduğu yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 31 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde öğrencilerin değerlendirilmesi yarıyıl/yıl içi ve final sınavı ile gerekli görüldüğünde kısa sınavlar, dönem içi çalışmalar ve ödevler, pratik uygulama sınavları, mazeret sınavları, ek sınavlar ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğretim elamanı, uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir;  öğrenciye başarı notu verilirken derse devamları da göz önünde tutulur.

(2) İlgili derse ait yarıyıl/yıl sonu genel değerlendirmesinde yarıyıl/yıl içi değerlendirme puanı %40 ve yarıyıl final sınavı %60 olarak değerlendirilir. Bu oranlar ilgili fakülte/bölüm/program kurulu kararı ve Senatonun onayı ile Fakülte, program ve ders bazlı olarak değiştirilebilir. Final/Bütünleme not ağırlığından geriye kalan oranın ara sınav, devam, ödev vb. çalışmalara dağıtılması öğretim elemanının yetkisindedir. Uygulanacak olan sistem eğitim yılı/dönemi başında öğretim elamanı tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Yarı yıl/yıl içi sınavı, her yarıyılda/yılda en az bir kez yapılır. Bunlar, ilgili dekanlıklar tarafından bir hafta öncesinden duyurulur.

(4) Mazeret sınavı, mazereti nedeniyle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. İlgili öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeyi, bir dilekçe ekinde mazeretin ortadan kalktığı günden itibaren en geç üç gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim eder. İlgili kurul tarafından mazereti uygun görülenlere sınav hakkı verilir. Dekanlığın uygun gördüğü bir tarihte yapılır. Final ve bütünleme sınavlarının mazereti olmaz. Bir yarıyılda/yılda bir kereye mahsus olmak üzere yapılır.

(5) Bir öğrenciye dönem dersleri itibariyle bir günde ikiden fazla final sınavı verilemez. Zorunlu hallerde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında sınav yapılabilir. Milli ve dini bayramlarda sınav yapılamaz.

(6) Yarıyıl/yıl sonundaki final sınavları, normal öğretim programını takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır. Yarıyıl/yıl sonu sınav programı akademik takvimde öngörülen tarihte ilan edilir. Proje, laboratuvar, atölye, uygulama ve staj dersleri gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl/yıl sonunda final sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu değerlendirmesi, dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(7) Eğitim-öğretim programlarının gereği olarak yapılması zorunlu olan stajlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir. Bitirme projesinin zorunlu olduğu bölümlerde, proje, bir öğretim elamanının danışmanlığında yapılır. Bu hususa ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(8) Bütünleme sınavları, final sınavı sonucunda başarısız olunan dersler açılan sınavlardır. Bu sınavdan alınan not final sınavından alınan notun yerine geçer. Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir. Devamsızlık sebebiyle başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınav hakkı bulunmaz. Final sınavında (F, D-) notu ile başarısız olan öğrenciler ve final sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilir. Bütünleme sınavı ilgili derse ait not değerlendirmesinde final sınavı ile aynı değerlendirme oranına sahiptir.

(9) Azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine uygulanan esaslar şunlardır:

 1. a) Başarısız oldukları bütün dersler için Senato kararı ile iki ek sınav hakkı verilebilir. Ek ders sınavlarına başvuru ücreti, Mütevelli Heyeti tarafından en son belirlenen ders başına kredi ücretinin üçte biridir. Ek ders sınavlarına başvuru ücretini ödeyerek sınavlara katılan ve bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için her yarıyıl/yıl ilgili derslere ait öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek kaydıyla üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere her yarıyıl ilgili derslere ait öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek kaydıyla dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise her yarıyıl/yıl ilgili derslere ait öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek kaydıyla öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, sınava girme hakkı tanınır.
 2. b) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde GANO’nun4,00 üzerinden en az 2,00 olmaması nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine Senato kararıyla not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınav hakkı tanınabilir. Ek ders sınavlarına başvuru ücreti, Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından en son belirlenen ders başına kredi ücretinin üçte biridir.
 3. c) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

ç) Ek sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına ilgili sınav ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

Sınav esasları

MADDE 32– (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl/yıl içi değerlendirme sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

(3) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, yarıyıl içi değerlendirme sınav haklarını ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kullanırlar.

(4) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez. Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

 

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Öğrenciler, yarıyıl/yıl içi değerlendirmelerine veya yarıyıl/yıl sonu final sınavlarının veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, maddi hata yönünden sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu programın bağlı olduğu dekanlıklara veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olmak kaydıyla itiraz edebilirler.

(2) İtiraz dilekçeleri, ilgili öğretim elemanına gönderilerek üç iş günü içerisinde sonuçlandırılması sağlanır.

(3) İlan edilecek notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ancak ilgili fakülte yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

 

Notlar

MADDE 34 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl içi değerlendirme çalışmaları ve final sınavının sayısal değerlerinden oluşan başarı notu olarak bir harf notu verilir. Ders değerlendirmelerinde kural olarak bağıl değerlendirme kullanılmaz, doğrudan değerlendirme yöntemi kullanılır. Senato gerekli görülen hallerde bazı bölümler/programlar için bağıl not sistemi esasını benimseyebilir.

 

(2) Harf notlarının yüzlük ve dörtlük sistemdeki puan karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Harf Notu                                          Katsayı

 

A                                                         4.00 (95-100)

 

A-                                                        3.70 (90-94)

 

B+                                                       3.30 (85-89)

 

B                                                         3.00 (80-84)

 

B-                                                        2.70 (75-79)

 

C+                                                       2.30 (70-74)

 

C                                                         2.00 (60-69)

 

C-                                                       1.70 (56-59)

 

D+                                                      1.30 (53-55)

 

D                                                         1.00 (50-52)

D-                                                        0.70 (45-49)

F                                                          0.00 (0-44)

 

NG                                                      0.00

 

I = Eksik                                             –

 

W = Dersten Çekilme                         –

 

S = Yeterli                                           –

 

U = Yetersiz                                        –

 

NG = Devamsızlıktan Başarısız

 

F = Başarısız

D- = Başarısız

D = Şartlı Başarı

 

D+, C-, C, C+, B, B-, B+, A-, A= Başarılı

 

             (3) Herhangi bir ya da birden çok dersten şartlı geçen öğrenci diğer derslerinden aldığı notlarla GANO’su 2.00 seviyesine taşırsa mezun olabilir.

(4) Önlisans/Lisans programlarının Senato tarafından kabul edilmiş müfredatlarında yer alan kredisiz dersler, bitirme projesi dersi, staj dersleri ve iş başında mesleki uygulamalar dersinin başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

Başarı Derecesi              Başarı Notu

Başarılı                                   S

Başarısız                                 D-, F, NG, U

 

Not ortalamaları

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl sonunda yarıyıl/yıl sonu not ortalaması ANO’su ile GANO’su hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeriyle yarıyıl/yıl sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımıyla elde edilir.

(3) ANO, öğrencinin ilgili yarıyılda/yılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) GANO, öğrencinin ilgili yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değişmez, beş veya beşten büyükse ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(6) GANO’ya tekrar edilen dersten alınan en son not katılır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Kayıt Silme ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mezuniyet notu

MADDE 36 – (1) Öğrencinin, Önlisans/Lisans programından mezun olabilmesi için bu yönetmelikte belirlenen süre içinde ders programında yer alan derslerin tamamından başarılı olması ve GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,00 olması zorunludur.

 

Onur ve yüksek onur ile mezuniyet

MADDE 37 – (1) Öğrenimlerini, normal öğretim süresini en çok bir yarıyıl fazlasıyla, disiplin cezası almamış olmak kaydıyla tamamlayan öğrencilerden GANO’su 3,70-4,00 arasında olanlar için yüksek onur, 3,30-3,69 arasında olanlar için onur belgesi düzenlenir.

(2) Çift ana dal programı öğrencileri için ikinci dal programına başladığı yarıyıl/yıl; yükseköğretim kurumu içi ve kurumlar arası yatay veya dikey geçiş yapanlar için başlanılan yarıyıl/yıl gözetilerek aynı düzenlemeler yapılır.

 

Diploma

MADDE 38 – (1) Kayıtlı olduğu Önlisans/Lisans programını bu yönetmelikte belirlenen sürede ve koşullarda tamamlayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.

(2) Diplomalarda öğrenim görülen Önlisans/Lisans programının adı ve mezuniyet derecesi belirtilir.

(3) Diplomalarda dekan veya yüksekokul müdürü ile Rektörün imzası bulunur.

 

Kayıt silme

MADDE 39 – (1) Kayıt silmeye ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,
 2. b) Öğrencinin Üniversiteden kendi isteğiyle ayrılmak istemesi.

(2) Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört ardışık dönem üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Üniversiteden kaydı silinen öğrenciye istemesi halinde öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir.

 

Kayıt dondurma

MADDE 40 – (1) Öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir veya iki yarıyıl/bir yıl kayıt dondurmasına izin verilir.

(2) Bir öğrenci, birden fazla kayıt dondurma isteminde bulunabilir. Ancak toplam kayıt dondurma süresi dört yarıyıldan/iki yıldan fazla olamaz.

(3) Kayıt dondurma süresi, normal ve azami öğretim süresine dâhil değildir.

(4) Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatırmak zorundadır.

(5) Kayıt dondurma talebinin kabul edilmesi için koşullar şunlardır:

 1. a) Derse devam zorunluluğunu yerine getiremeyecek kadar uzun süreli sağlık problemlerinin ortaya çıkması ve bu durumun tam teşekküllü bir hastane tarafından belgelendirilmesi ile başvuru yapılması,
 2. b) Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığının belgelendirilmesi ile başvuru yapılması,
 3. c) Eğitim-öğretim için yurt dışına çıkmak durumu ile hasta refakatçiliği, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet durumlarının belgelendirilmesi ile başvuru yapılması,

ç) Senato tarafından kabul edilmesi koşuluyla diğer öngörülemeyen durumların belgelendirilmesi ile başvuru yapılması,

 1. d) Başvurunun ilgili durumun belgelendirme tarihini takiben en geç bir hafta içerisinde gerçekleştirilmiş olması.

 

İlişik kesme işlemleri

MADDE 41 – (1) Üniversiteden mezun olarak ya da kaydını sildirerek ayrılan öğrencinin, Üniversitenin ilgili birimlerinden ilişik kesme işlemlerini bizzat yapması gerekir.

(2) Öğrenci, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yazılı başvuru ile ve Üniversite Yönetimince öngörülen işlemleri tamamlamak ve aşağıda belirtilen eğitim ücreti (kayıt, sosyal aktivite, sağlık ve diğer ek ücretler hariç) oranlarını ödemek sureti ile izinli ayrılabilir veya kaydını sildirebilir.

(3) Kayıt silme işleminde, öğrenci ders kaydı tamamlandı ise yılın/yarıyılın ücretinin tamamını, tamamlanmadı ise ücretin yarısını ödemekle yükümlüdür.

(4) Öğrenci yarıyıl/yıl kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra ve/veya yarıyıl/yıl kayıt işlemini yapmadan ilgili yarıyılın/yılın 5. haftası sonuna kadar kayıt dondurma talebinde bulunursa dönemin %50’si, 5. hafta sonrasında kayıt dondurma (izinli ayrılma) başvurusu yaparsa yarıyılın/yılın eğitim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ada KENT Üniversitesi Rektörü yürütür.