tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888
tren info@adakent.edu.tr +90 (548) 829 8888

Ada Kent Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Kulüpler Birliği Yönergesi

Öğrenci Kulüpleri ve Kulüpler Birliği Yönergesi

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ada Kent Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları’na önderlik etmek, Öğrenci Kulüpleri’nin ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, amacıyla oluşturulacak Ada Kent Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Kulüpleri Birliği’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Ada Kent Üniversitesi Öğrenci Kulüplerini ve Öğrenci Kulüpleri Birliğinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a)Üniversite: Ada Kent Üniversitesi’ni

b)Rektör: Ada Kent Üniversitesi Rektörü’nü

c)Senato: Ada Kent Üniversitesi Senatosu’nu

d)Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları: Her biri farklı olmak üzere, öğrencilerin ders dışı zamanlarında, ilgi duydukları sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile spor ve beceri alanlarında, programlar sunmak, etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin sosyal, kültürel ve mesleki yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş öğrenci kulüplerini/topluluklarını,

e)Öğrenci Kulüpleri Birliği: Ada Kent Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları’nın temsilcilerinden (Başkanlarından) oluşan öğrenci birliğini,

f)Öğrenci Kulübü/Topluluğu Temsilcisi (Başkanı): Ada Kent Üniversitesinde faaliyet gösteren Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları’ndaki öğrencilerin, kendi aralarından kulüplerini temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

g)Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Danışmanları: Ada Kenet Üniversitesinin tam ve/veya yarı zamanlı öğretim elemanları arasından kulüp yönetimlerinin kendi inisiyatifleri ile belirlenen ve öğrenci Kulüpleri/Toplulukları’nın tüm çalışmalarından sorumlu olan görevlileri,

h)Öğrenci Kulüpleri Birliği Başkanı: Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Birliği Başkanını,

i)Kulüp/Topluluk Başkanı: Her yıl Kasım ayı içerisinde Kulüp/Topluluk üyeleri tarafından seçilen ve Üniversite’nin ilgili birimleri ile görüşmelerde kulübü temsil eden Kulüp/Topluluk üyesini, ifade eder.

2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu Yönerge için de geçerlidir.

İKİNCİ KISIM

Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları

Madde 5 –Organlar: Ada Kent Üniversitesi öğrenci Kulüplerinin/Topluluklarının düzenlenmesinde yönetim organları aşağıdaki gibidir.

a)Yürütme Kurulu

b)Öğrenci Kulübü/Topluluğu Yönetim Kurulu

c)Öğrenci Kulübü/Topluluğu Genel Kurulu

d)Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Birliği

  1. a) Yürütme Kurulu: Genel Sekreter Başkanlığında ve en az 5 kişiden oluşan bir kuruldur. Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı “Yürütme Kurulunun” doğal üyesidir.

Yürütme Kurulu’nun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

1-Öğrenci Kulüplerinin/Topluluklarının faaliyetlerinin yürütülmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi,

2-Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları tarafından teklif edilen konuların değerlendirilerek karara bağlanması,

3-Kulüp/Topluluk faaliyetleri ile ilgili Yıllık Plan ve Programlarının ve Bütçe Tekliflerinin görüşülerek karara bağlanması,

4-Herhangi bir kulübün/topluluğun faaliyetinin durdurulması ya da kapatılması,

5-Üniversitede faaliyet gösterecek Kulüplerin/Toplulukların kurulması,

6-Her öğretim yılı başında, ortasında sonunda olmak üzere en az 3 defa toplantı yaparak Kulüp/Topluluk çalışmalarıyla ilgili durum değerlendirmesi ile ilgili durumları karara bağlamak veya gerekiyorsa Ada Kent Üniversitesi Senatosuna sunulmasını sağlamaktır. Yürütme Kurulu adına faaliyetlerin yürütülmesinde sekreter ya ve denetleme görevini Yürütme Kurulu adına Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı yürütür.

b)Öğrenci Kulübü/Topluluğu Yönetim Kurulu: Ada Kent Üniversitesinde etkinlikler düzenleyecek öğrenci Kulüpleri/Toplulukları bu Yönergede belirtilen esaslara göre kurulur, yönetilir ve gerektiğinde faaliyetlerine ara verilir veya kapatılır. Bir kulübün kurulabilmesi için; Lisans/Yüksek Lisans Programlarında kayıtlı en az 5 (Beş) öğrencinin, tam ve/veya yarı zamanlı statüde görev yapan bir öğretim elemanının danışmanlığında başvuruda bulunması gerekir. 

Kurucu üyeler bir dilekçe ile kurmak istedikleri kulübün kuruluş uygulama esaslarını gösteren Kulüp/Topluluk yönergesini de kapsayan başvuru dosyası ile Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’na başvururlar. Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı dosya üzerinde gerekli incelemeleri yapar ve mevzuata uygunluğunu belirlemesini takiben ilgili kulübün/topluluğun kuruluşunu Yürütme Kurulu’na teklif eder. Yürütme Kurulu veya Yürütme Kurulu Başkanının kuruluş onayını takiben ilgili Kulüp/Topluluk Yönetim Kurulu yönerge doğrultusunda faaliyetlerine başlar.

c)Öğrenci Kulübü/Topluluğu Genel Kurulu: Ada Kent Üniversitesinde etkinlikler düzenleyecek öğrenci Kulüpleri/Toplulukları bu Yönergede belirtilen esaslara göre kurulmuş olan her kulübe/topluluğa üye olan öğrencilerin tümünü kapsar.

Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Genel Kurulu İki yılda bir Aralık ayı içerisinde toplanarak Yürütme Kurulu Başkanı veya Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’nın katılmadığı toplantıları yönetmek ve Öğrenci Konseyi Toplantılarında kendilerini temsil etmek üzere bir kulüp başkanını Öğrenci Kulübün/Topluluğun Başkanını Kulüpler Birliği Başkanı olarak seçer. Başkanın olmadığı durumlar için kulüp/topluluk başkanları içerisinden kendini temsil etmesi için iki yardımcı seçme hakkı vardır.

d)Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Birliği: Ada Kent Üniversitesinde kurulmuş olan öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Başkanlarından oluşan kuruldur. İki yılda bir Aralık ayı içerisinde toplanarak Yürütme Kurulu Başkanı veya Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’nın katılmadığı toplantıları yönetmek ve Öğrenci Konseyi Toplantılarında kendilerini temsil etmek üzere bir kulüp başkanını Kulüpler Birliği Başkanı olarak seçer. Başkanın olmadığı durumlar için kulüp/topluluk başkanları içerisinden kendini temsil etmesi için iki yardımcı seçme hakkı vardır.

 Öğrenci Konseyi Başkanı Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Birliği’nin doğal üyesidir. Yapılacak toplantılara davet edilme zorunluluğu vardır. Fikirleriyle yapılacak etkinliklere katkı sağlayabilir. Ancak alınacak kararlar için oy kullanma hakkı yoktur. Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Birliği her yıl Aralık ve Nisan ayları içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı koordinasyonunda toplanarak yıllık değerlendirmelerde bulunur. Bu toplantıya Yürütme Kurulu Başkanı veya Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı Başkanı başkanlık eder.

Madde 6 –Öğrenci Kulüpleri/Topluluklarının Faaliyet Esasları:

Öğrenci Kulüpleri/Topluluklar, ilgili akademik yılda yapacakları faaliyetleri plan-program ve takvime bağlarlar ve danışman öğretim elemanının onayını da alarak en geç Aralık ayı içerisinde Kulüp/Topluluk başkanları aracılığıyla Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’na sunarlar. Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’na bütün Kulüplerden/Topluluklardan gelen faaliyet planlarını değerlendirerek Yürütme Kuruluna sunar. Yürütme Kurulu Üniversitenin ana faaliyet planını imkanlar ölçüsünde oluşturur.

Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları, planladıkları faaliyetlerinde aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler;

a)Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları, Üniversitenin akademik ilke ve politikalarına, akademik çalışma ortamına ve disiplin esaslarına uygun şekilde faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

b)Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları, Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirmek istedikleri her türlü faaliyeti önce danışmanlarına onaylatarak yazılı olarak Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’na bildirmek ve faaliyetle ilgili onayı aldıktan sonra her türlü hazırlığı tamamlamakla yükümlüdürler,

c)Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları, aralarındaki koordinasyonu geliştirmek amacıyla her akademik dönemde en az 1 (bir) defa önceden belirlenen yer, tarih ve saatte, mevcut Kulüp/Topluluk başkanları, öğrenci Kulüpleri/Toplulukları danışmanları, öğrenci Kulüp/Topluluk üyeleri, Öğrenci Konseyi, birim ve sınıf temsilcilerinin ortak katılımlarıyla gerçekleştirilecek genişletilmiş bir toplantı yapmakla yükümlüdürler.

Madde 7-Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Yönergesinin İçeriği:

Öğrenci Kulüpleri/Topluluklarının çalışmaların da Yönergede yer alması gereken zorunlu unsurlar şunlardır:

a)Kulüp/Topluluk yönergesi kulübün ismi, kurucu yönetim kurulu üyeleri, kurucu üyeleri, kurucu danışman öğretim elemanı, her kurucunun iletişim bilgileri ve adına uygun olarak amacı belirtilir. Aynı kapsam ve amaçta yeni bir kulübün kurulması teklif edilemez.

b)Kulüp/Topluluk üyeliğine kabul, üyelerin hak ve mükellefiyetleri ve üyeliğin sona erme esasları Kulüp/Topluluk yönergesinde belirtilir;

c)Kulüp/Topluluk organları olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu işleyişine ilişkin bilgiler yönergede yer alır.

d)Yönetim Kurulu’nun işleyişi ve kendi içindeki iş bölümü yönergede belirtilir;

Madde 8 –Üyelik:

Kulüpler/Topluluklar, üyelikle ilgili maddeleri saptarken, aşağıda belirtilen ilkelere uymak zorundadır.

a)Ada Kent Üniversitesi kayıtlı öğrencileri bütün Kulüplerin/Toplulukların üyesi olabilirler. Bunun dışındaki kişiler Kulüplere/Topluluklara üye kaydedilemezler. Üniversite dışından gelen çalıştırıcı, eğitmen gibi görevli kişiler ise Yürütme Kurulunun onayı ile çalışmalara katılabilirler ancak üye kaydedilemezler.

b)Bir öğrenci birden fazla Kulübün/Topluluğun üyesi olabilir.  

c)Her akademik yılın güz ve bahar yarıyılları başında Kulüplerin/Toplulukların yönetim kurullarının teklif ettiği üyelikler, Kulüplerin/Toplulukların genel kurullarına katılanların çoğunluğunun oyu ile karara bağlanır.

d)Üyelikten çıkarılma kararı, Kulüplerin/Toplulukların Yönetim Kurullarının önerisi ve Genel Kurullarının 2/3 çoğunluğunun oyu ile karara bağlanabilir. Bu karar Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’na iletilir ve Yürütme Kurulunun onayından sonra uygulanır. Disiplin suçu işleyen öğrenci, Kulüp/Topluluk üyeliğinden çıkarılır. Kulüp/Topluluk üyesi yazılı başvuru ile üyelikten istifa edebilir.

Kulüp/Topluluk Üyelerinde Aranacak Şartlar:

Kulüplere/Topluluklara, üye olmak isteyen öğrenciler aşağıdaki koşulları taşımalıdırlar:

  1. a) Siyasi parti organlarında görevli olmaması,
  2. b) Yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,
  3. c) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

 

 

 

 

Madde 9 -Öğrenci Kulüp/Toplulukları Danışmanları’nın Görevleri:

Ada Kent Üniversitesi bünyesinde bulunan tam ve/veya yarı zamanlı öğretim elemanlarından her biri sadece bir Öğrenci Kulübüne/Topluluğuna danışmanlık yapabilir. Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Danışmanları görevleri aşağıdaki gibidir:

a)Kulüplerin/Toplulukların etkinliklerinin programlanması ve gerçekleştirilmesine rehberlik etmek;

b)Etkinlikleri desteklemek amacıyla bütçeye konulmuş ödeneğin ve temin edilen yardım ve sponsorlukların tüm gelirlerinin Kulüp/Topluluk için yerinde ve dengeli bir biçimde kullanılmasına özen gösterilmek

c)Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları için sağlanan oda veya odaların tahsis amacına uygun kullanımını sağlamak;

d)Yeni kurulacak öğrenci Kulüpleri/Topluluklarının faaliyet esasları belgelerini hazırlamalarına yardımcı olmak ve Kulüpler/Topluluklar arası eşgüdümü ve iletişimi sağlamak;

e)Danışmanı oldukları Kulübün/Topluluğun gelir-gider hesaplarını denetlenmek, her türlü resmi yazışmaları paraflamak ve çalışmaları kontrol altında tutmak.

Madde 10 -Kulüp/Topluluk Başkanı:

İlgili öğrenci Kulübünün/Topluluğunun her akademik yılın Kasım ayı içerisinde düzenleyeceği Genel Kurullarında Kulüp/Topluluk üyeleri tarafından seçilen ve Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Kulübü/Topluluğu temsil etme hakkını kazanan Kulüp/Topluluk üyesidir. Kulüp/Topluluk Başkanı aynı zamanda Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Birliğinin doğal üyesidir.

Madde 11 -Kulüplerin/Toplulukların İşleyişi:

Kulüplerin/Toplulukların işleyişi aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür:

a)Her akademik yılda alınacak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları, toplantılardan sonra en geç 7 (yedi) gün içerisinde Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Danışmanlarının onayı ile, Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’na yazılı olarak bildirilir.

b)Her akademik yılda, ilgili Kulüp/Topluluk tarafından, o yıl içinde düzenlenmesi öngörülen etkinliklerin amacı ve içeriklerini belirleyerek, etkinliklerin tarihlerini saptamak. Yapılacak etkinlikler için gerekli onaylar Öğrenci Kulüp/Toplulukları Danışmanlarının onayı ile Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’na bildirilir. Yürütme Kurulu onayından sonra etkinliği gerçekleştirmek.

c)Kulüpler/Topluluklar, tamamlanan akademik yılın tüm etkinliklerini öğretim yılının sonunda Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Danışmanları aracılığıyla Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’na bildirirler.

d)Onayı alınan etkinliklerle ilgili her tür bilgiyi Kulüpler/Topluluklar Birliği Başkanına ve Öğrenci Konseyi Başkanına bildirirler.

 

 

 

 

 

Madde 12 -Kulüplerin/Toplulukların Organları:

Kulüplerde/Topluluklarda aşağıdaki kurulların oluşturulması zorunludur:

Genel Kurul: Genel Kurul Kulüp/Topluluk üyelerinden oluşur ve her yıl Kasım ayı içerisinde kayıtlı üye sayısının yarısının bir fazlası ile toplanarak, kararlarını, toplantıya katılan üye sayısının yarısından bir fazlası ile alır. İlk toplantının, toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle yapılamaması halinde, ikinci toplantı, ilk toplantıdan bir hafta sonra, aynı yerde toplantı yeter sayısı aranmaksızın gerçekleştirilir.

Genel Kurulun Görevleri:

a)Kulüp/Topluluk üyeleri arasından en az 5 asil, 5 yedek olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b)Döneminin faaliyet planlarının esaslarını, ana konularını ve çalışma ilkelerini belirlemek,

c)Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak,

d)Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarmaya ilişkin önerilerini inceleyip karara bağlamak.

Yönetim Kurulu:

a)Yönetim Kurulu bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve bir asil olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun toplantı yerini, tarihini, saatini ve gündemini saptayarak üyelere en az 15 gün önceden bildirir.

b)Üye Kayıt Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Gelir Gider Defteri ve Genel Kurul Tutanakları, Üniversite tarafından kulübün kullanımına sunulmuş demirbaş eşyanın listesi ve Gelen-Giden Evrak kayıtları, Web Sitesinde kendi Kulüp Linklerinde belirtilen kısımlara düzenli olarak işlenmesi zorunludur.

c)Yönetim Kurulu, Kulübün/Topluluğun faaliyetlerini Danışmalarına bildirmek ve yazılı onay almak zorundadır.

d)Muhasebe Defteri, Üye Aidat Makbuzları, her kulübün usulüne uygun olarak tutması ve talep halinde Yürütme Kuruluna veya Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’na gösterilmesi gereken evraklardır.

Madde 13 – Öğrenci Kulüp/Topluluk Başkanlarının Görevleri:

a)Temsil ettiği Kulübün/Topluluğun çalışmalarını yürütmek,

b)Kulüplerine/Topluluklarına üye olan öğrencilerini temsil etmek,

c)Temsil ettiği Kulüpteki/Topluluktaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümüne ilişkin önerilerini danışmanlarının onayından sonra Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’na iletmek ve sonuçlarını takip ederek üyelerine bildirmek.

d)Temsil ettiği Öğrenci Kulübündeki/Topluluğundaki öğrencilerin etkinliklerini koordine etmek,

 

 

 

 

 

Madde 14 -Evrak:

Üye Kayıt Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Gelir Gider Defteri ve Genel Kurul Tutanakları, Üye Aidat Makbuzları, Üniversite tarafından kulübün kullanımına sunulmuş demirbaş eşyanın listesi ve Gelen-Giden Evrak Defteri; her kulübün usulüne uygun olarak tutması ve talep halinde Yürütme Kuruluna veya Sağlık Kültür ve Spor Biriminin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı’na gösterilmesi gereken evraklardır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 15 -Öğrenci Kulüp/Topluluklarının Gelirleri:

Öğrenci Kulüplerinin/Topluluklarının gelirleri; Üniversite Mütevelli Heyeti’nin onayı ile bütçe imkanları içerisinde Öğrenci Kulüplerine/Topluluklarına aktarılacak olan ödenek miktarı ve Yürütme Kurulunca belirlenecek olan üyelik aidatından; Kulüp/Topluluk etkinliklerinden elde edilecek olan gelirlerden; yardımlardan; bağışlar vb. gelirlerden oluşur.

Madde 16 -Öğrenci Kulüp/Topluluklarının Giderleri:

Öğrenci Kulüplerinin/Topluluklarının giderleri Kulüp/Topluluk etkinliklerinin gerektirdiği satın alma ve bakım-onarım giderlerinden; Kulüp/Topluluk etkinliklerinin gerektirdiği ulaşım, yemek ve organizasyon giderlerinden; eğitmen ücretleri ile diğer giderlerden oluşur ve varsa Yürütme Kurulu bütçesinden karşılanır.

Madde 17 -Kulüp/Topluluk Gelirlerinin Muhafazası:

  1. maddede sayılan tüm Kulüp/Topluluk gelirleri Yürütme Kurulunca gösterilecek bir banka hesabına yatırılır ve bu hesapta biriken fonun harcaması Danışmanların önerisi ve Yürütme Kurulunun onayı ile ve yine Yürütme Kurulunun belirleyeceği üç kişinin imzası ile geliri elde eden Kulüp/Topluluk için harcanması ilkesi gözetilir.

Yürürlük

Madde 18 – Bu yönerge Ada Kent Üniversitesi Senatosu onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürürlüğe girdiğinde bu konuda yürürlükte olan yönergeler yürürlükten kalkmış olur.

Yürütme

Madde 19 – Bu Yönerge hükümlerini Ada Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde – 1

Madde 20 – Bu yönergenin yürürlüğe girmesini takip eden ilk iki ay içerisinde tüm Kulüpler/Topluluklar bu yönerge hükümlerine göre yeniden yapılandırılırlar.