در باره پوهنځی

در باره پوهنځی

دانشکده اقتصاد و اداری و علوم اجتماعی از دانشگاه شهر Ada در سال تحصيلی 2017 2016 در برنامه های کارشناسی کسب و کار و مدیریت گردشگری در کلاس های زبان انگلیسی مقدماتی آغاز شد. در سال تحصیلی سال 2018 2017 برنامه های کارشناسی روانشناسی راه اندازی شد.