واحد

مرکز شغلی

برنامه ریزی حرفه ای دانشجویان ما توسط کارشناسان و مشاوران اداره می شود. ما روزهای حرفه ای را می گذرانیم که دانشجویان ما را با دنیای کسب و کار متصل می کند. ما فرصت های حرفه ای و تحصیل در خارج را ارائه می دهیم. کسانی که در مناطق خود موفق هستند دعوت می شوند.

  دانشگاه آدا کنت به دانش آموزان مشتاق کمک می کند تا خود را از لحاظ اجتماعی و فرهنگی بهبود بخشد و همچنین آموزش آنها را به برنامه های کاربردی ارائه دهد.

دانش آموزان مشتاق می توانند با مرکز شغلی تماس بگیرند و از فرصت های کاری بهره مند شوند.

کمکMehtap Köse ULUKÖK
0392 365 39 90
mehtap.kose@adakent.edu.tr
adakent.edu.tr