واحد

امور مالی

مدیر مالی
Kazım Kocaman
kazim.kocaman@adakent.edu.tr

مسئول امور مالی
Yasemin AYDEMİR 
0548 829 80 08 
yasemin.aydemir@adakent.edu.tr

کارکنان امور مالی
Nazlı KIRCA 
0548 829 80 09 
nazli.kirca@adakent.edu.tr