واحد

محاسبه

دف از اداره پردازش اطلاعات دانشگاه دانشگاه کنت، ارائه همه دانشجویان، دانشجویان دانشگاهی و اداری با خدمات کامپیوتری توسعه یافته و معاصر است. هدف از آن ایجاد زیرساخت های کامپیوتر ضروری، اجرای مجدد و توسعه مستمر آثار و سازماندهی خدمات حمایتی و آموزشی است. 

علاوه بر این، هدف آن توسعه و تست تجزیه و تحلیل سافت ور است، به کاربران اجازه می دهد تا پیشنویس کتابچه های کاربر، فیلم ها و غیره و سپس به واحد ها معرفی کنند. 

هدف از این تحقیق، انجام تحقیقات در مورد تکنیک های جدید و saftwore به منظور افزایش بهره وری است.


Uzm. Osman Karşılı
0 548 829 80 13
osman.karsili@adakent.edu.tr