درباره Ada Kent

دانشگاه معتبر

دانشگاه شهر جزیره قبرس پروژه در قبرس در آن گروه آموزش و پرورش اروپا انتقال آن 32 سال از آموزش و پرورش است. این دانشگاه که فرهنگ سازمانی سنتز تجمع آکادمیک در ترکیه و قبرس را تشکیل می دهند، اثبات اروپایی آموزش گروه هدف برای ایفای نقش فعال تر در منطقه آموزش و پرورش بین المللی است.