درباره Ada Kent

چشم انداز ماموریت

 

چشم‌انداز
برای تبدیل شدن به یک دانشگاهی که نقش پیشگام در علوم کاربردی را با کارکنان اثبات شده دانشگاهی خود دارد و افراد فعال و صاحب اعتماد را آموزش می دهد.

مأموریت
برای آوردن دانش آموزان از کشورهای مختلف، جهان را به TRNC تبدیل می کند تا به رشد اقتصاد در TRNC کمک کند تا به عنوان یک مرکز دانشجویی بین المللی برای جذب دانشجویان، که فرهنگ های مختلف از سراسر جهان، فرهنگ و واقعیت TRNC را با ارزش های علمی معاصر و سپس آنها را به جهان معرفی می کنند. به این ترتیب، برای کمک به توسعه اجتماعی و فرهنگی و همچنین کمک به توسعه صلح و ارزش های اخلاقی.