درباره Ada Kent

آموزش بدون محدودیت

با آگاهی از این که تعهد معاصر برای تسهیل معلولان برای شرکت در جامعه، به طور موثر و مسئولانه، دانشگاه ما اجازه می دهد تا فعالیت های مبتنی بر برابری فرصت های تحصیلی با پشتیبانی دانشجوی معلول فراهم شود.     فعالیت هایی که ما برای دانشجویان معلول ارائه می دهیم به شرح زیر است: دسترسی آسان 
سبک و آسانسور 
. توالت غیرفعال 
پارکینگ معلول