درباره Ada Kent

همکاری ها

همکاری های علمی

همکاری های علمی : دانشگاه های ترکیه، . استانبول ینی یوژیل دانشگاه، دانشکده حرفه ای آروپا، جمهوری قزوین .Kazak - دانشگاه علوم پزشکی روسیه دانشگاه های ایالات متحده آمریکا، دانشگاه ایالتی کنت

همکاری در زمینه های دیگر
جمهوری ترکیه قبرس شمالی

.TRNC موافقت نامه همکاری وزارت بهداشت (پروتکل) 
TRNC وابستگی وزارت بهداشت (در مرحله امضا) 
مرکز همکاری بیمارستان مرکز پزشکی Magus (پروتکل) 
. قرارداد همکاری بیمارستان قوچین گوان (پروتکل) 
. همکاری مشارکت مرکز مجاهدین (پروتکل) 
توافقنامه همکاری فرهنگی Magusa (Potocol) 
قرارداد مشارکت بیمارستان خصوصی Fatih