Ada Kent Üniversitesi Fakülteler

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Ada Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10.11.2015 tarih, 15/1005 sayılı kararı ile ön açma izni alarak kurulmuştur. 2016-2017 akademik yılında Ergoterapi ve Rehabilitasyon ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programlarında İngilizce hazırlık sınıfları eğitim-öğretime başlamıştır. 2017-2018 akademik yılı itibariyle fakültemiz bünyesinde Hemşirelik Programı faaliyete geçecektir. 

  Fakültemiz bu aşamada üniversitemizin gelişim politikalarıyla ülkemizin ve eğitim sistemimizin gereksinimleri doğrultusunda açılan bölüm ve anabilim dallarıyla çağdaş bilim ilkeleri ışığında, kültürlerin ve uygarlıkların kesiştiği bir nokta olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrencilere hizmet vermektedir.

  • Ergoterapi ve Rehabilitasyon Programı İngilizce +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Program mezunları; ülkemizde ve dünyada yaşlı nüfusunun, endüstriyel ve trafik kazaları oranlarının ve genetik ve travmatik nedenlerle engelli popülasyonunun giderek artması, sosyal aktivite merkezleri, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri ne rehabilitasyon merkezlerine daha çok ihtiyaç duyulması sonucunda bu alandan mezun olacak personel buralarda istihdam edilebilecektir.

   Lisans Programının Amacı

   Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.
   Ergoterapistlik yapabilmek için, bu mesleğin eğitimini veren 4 yıllık bir lisans programını bitirmiş olmak ve diplomanın Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir. Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya  topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir. Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle  toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır. 
   Ergoterapistler,  katılımın kişilerin fiziksel, duygusal, veya bilişsel  yetenekleri; aktivitenin özellikleri veya fiziksel, kültürel, sosyal,  davranışsal ve yasal çevre  ile desteklendiği ya da kısıtlandığına inanırlar. Bu nedenle ergoterapi toplumsal katılımı artırmak için kişi, aktivite, çevre veya bunların bazılarının  veya hepsinin düzenlenmesi  ile  kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır. 
   Ergoterapi,  ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi  kamu kuruluşları ile özel veya  gönüllü kuruluşları içeren  geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir. Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezlidir ve çeşitlidir, aktivite performansında düzelme veya aktivite katılımından kaynaklanan memnuniyet ölçülür. 
   Sağlıklı ve iyi olmanın arttırılması amacıyla, tüm yaş gruplarında; kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım yeteneklerini geliştirici anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rehabilitasyon uygulayan ve çevreyi düzenleyici yaklaşımlar gösterebilen, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumun değişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip ergoterapistler yetiştirmek, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmaktır.
   Fiziksel ve bilişsel ergoterapi aktiviteleri ile toplumun yaşam kalitesini artırmak, engelleri kaldırarak çevrenin daha kullanılır duruma gelmesini sağlamak, yaşlılar, engelliler, sokak çocukları, madde bağımlıları, AIDS'li kişiler gibi dezavantajlı grupların istihdam sorunlarını azaltmak, toplumsal katılımın arttırılması için ergoterapi alanının bilimsel gelişimi ve hizmetlerini en mükemmel seviyeye çıkartmak ve uluslararası örnek bir eğitim kurumu hâline gelmektir.
   Sonuç olarak, Türkiye ve KKTC’de çok sayıda ergoterapist ihtiyacı olması nedeniyle, anlamlı ve amaçlı fiziksel ve zihinsel ergoterapi aktiviteleri ile kişilerin yaşam stilini değiştirmeyi içeren koruyucu stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel ergoterapistlerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 

    

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Ergoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 97 ders saati

   Pratik: 90 ders saati

   Yaz Stajı: 320 saat

   Toplam: 187 ders saati eğitim-öğretim, 320 saat staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Ergoterapi ve Rehabilitsayon bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   Ergoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri; 4. ve 6. Yarıyıl sonunda 160’şar saatlik yaz stajı uygulamasını rehabilitasyon merkezlerinde, 7-8. yarıyıllar içerisinde ise hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulamalı klinik eğitim alması planlanmaktadır.

   Purpose of the Undergraduate Program

   Ergotherapy is a person-centered health profession that develops meaningful and purposeful activities, health and well-being. The goal of ergotherapy is to ensure participation in the activities of everyday life. Ergotherapists reach this goal by improving the ability of people and communities to do what they need, need, or expected activities, or by organizing activities or activities to better accommodate the participation of people in the environment.
   In order to be an ergotherapist, you must have completed a 4-year undergraduate program that has been trained in this profession and the diploma must be approved by the Ministry of Health. Ergotherapists have extensive training in the fields of medical, social behavioral, psychological, psychosocial and ergotherapy, equipped with the knowledge, skills and attitudes necessary to work in partnership with individuals, groups or communities. Ergotherapists work with all persons who are excluded from society or whose participation is restricted due to a social or cultural minority group with a disability in body structure or function due to any health problem, or where they are involved.
   Ergotherapists are the physical, emotional, or cognitive skills of the participants; They are believed to be supported or restricted by the characteristics of the activity or physical, cultural, social, behavioral and legal environment. For this reason, ergotherapy focuses on increasing people's ability to improve social participation by organizing people, activities, the environment, or some or all of them.
   Ergotherapy has a wide range of practice areas including public institutions such as home, school, workplace, factory, health center, nursing home, rehabilitation center, hospital and judicial institution and private or voluntary organizations. People actively participate in the ergotherapy process. The results are person-centered and varied, and the improvement in activity performance or satisfaction from activity participation is measured.
   In order to increase health and well being, in all age groups; To educate ergotherapists who have lifelong learning and teaching skills who can rehabilitate their life roles and social participation skills and who can demonstrate environmental regulatory approaches and who are creative, innovative, depending on ethical values, capable of team work, Undergraduate and graduate education in standards, research based on evidence and applications.
   With the help of physical and cognitive ergotherapy activities, it is necessary to increase the quality of life of the society, to increase the utilization of the environment by removing the obstacles and to improve the scientific development and services of the ergotherapy field in order to decrease the employment problems of the disadvantaged groups such as the elderly, the handicapped, street children, drug addicts and AIDS lovers. To an excellent level and to become an international exemplary educational institution.
   As a result, it is aimed to educate qualified and professional ergotherapists with the development, application and more advanced level of protective strategies including meaningful and purposeful physical and mental ergotherapy activities and changing the lifestyle of the persons because of the need for a large number of ergotherapists in Turkey and the TRNC.

   Program Graduation Requirements
   To graduate from Ergotherapy and Rehabilitation department;

   Theoretical: 97 lesson hours
   Practice: 90 hours
   Summer Internship: 320 hours
   Total: 187 hours of training, 320 hours of internship activities are required.

   Each student must take a minimum of 240 ECTS credits in order to graduate from Ergotherapy and Rehabilitation.

   The knowledge, skills and competencies and other criteria to be met by students who have successfully graduated with minimum credits based on the student workload for each level of undergraduate diploma programs are determined by the Board within the framework of higher education qualifications and for the diploma programs planned to be opened by higher education institutions, Determine the qualifications of the program to provide qualifications and form the course curricula accordingly.


   Employment Opportunities
   Program graduates; Staff of graduating from this area will be employed as a result of the increasing population of the elderly population, industrial and traffic accidents in our country and the world, increasing population of disabled people due to genetic and traumatic reasons, social activity centers, public health and occupational health centers and rehabilitation centers.


   Internship
   Ergotherapy and Rehabilitation students; At the end of the 4th and 6th semesters, 160 hours of summer internship is applied in rehabilitation centers, 7-8. It is planned to receive practical clinical training in hospitals and rehabilitation centers in the middle of the semester.

  • Ergoterapi ve Rehabilitasyon Programı Türkçe +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Program mezunları; ülkemizde ve dünyada yaşlı nüfusunun, endüstriyel ve trafik kazaları oranlarının ve genetik ve travmatik nedenlerle engelli popülasyonunun giderek artması, sosyal aktivite merkezleri, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri ne rehabilitasyon merkezlerine daha çok ihtiyaç duyulması sonucunda bu alandan mezun olacak personel buralarda istihdam edilebilecektir.

   Lisans Programının Amacı

   Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.

   Ergoterapistlik yapabilmek için, bu mesleğin eğitimini veren 4 yıllık bir lisans programını bitirmiş olmak ve diplomanın Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir. Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir. Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır.

   Ergoterapistler, katılımın kişilerin fiziksel, duygusal, veya bilişsel yetenekleri; aktivitenin özellikleri veya fiziksel, kültürel, sosyal, davranışsal ve yasal çevre ile desteklendiği ya da kısıtlandığına inanırlar. Bu nedenle ergoterapi toplumsal katılımı artırmak için kişi, aktivite, çevre veya bunların bazılarının veya hepsinin düzenlenmesi ile kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır.

   Ergoterapi, ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi kamu kuruluşları ile özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir. Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezlidir ve çeşitlidir, aktivite performansında düzelme veya aktivite katılımından kaynaklanan memnuniyet ölçülür.

   Sağlıklı ve iyi olmanın arttırılması amacıyla, tüm yaş gruplarında; kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım yeteneklerini geliştirici anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rehabilitasyon uygulayan ve çevreyi düzenleyici yaklaşımlar gösterebilen, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumun değişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip ergoterapistler yetiştirmek, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmaktır.

   Fiziksel ve bilişsel ergoterapi aktiviteleri ile toplumun yaşam kalitesini artırmak, engelleri kaldırarak çevrenin daha kullanılır duruma gelmesini sağlamak, yaşlılar, engelliler, sokak çocukları, madde bağımlıları, AIDS'li kişiler gibi dezavantajlı grupların istihdam sorunlarını azaltmak, toplumsal katılımın arttırılması için ergoterapi alanının bilimsel gelişimi ve hizmetlerini en mükemmel seviyeye çıkartmak ve uluslararası örnek bir eğitim kurumu hâline gelmektir.

   Sonuç olarak, Türkiye ve KKTC’de çok sayıda ergoterapist ihtiyacı olması nedeniyle, anlamlı ve amaçlı fiziksel ve zihinsel ergoterapi aktiviteleri ile kişilerin yaşam stilini değiştirmeyi içeren koruyucu stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel ergoterapistlerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Ergoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 97 ders saati

   Pratik: 90 ders saati

   Yaz Stajı: 320 saat

   Toplam: 187 ders saati eğitim-öğretim, 320 saat staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Ergoterapi ve Rehabilitsayon bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   Ergoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri; 4. ve 6. Yarıyıl sonunda 160’şar saatlik yaz stajı uygulamasını rehabilitasyon merkezlerinde, 7-8. yarıyıllar içerisinde ise hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulamalı klinik eğitim alması planlanmaktadır.

   Lisans Programının Amacı

   Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.

   Ergoterapistlik yapabilmek için, bu mesleğin eğitimini veren 4 yıllık bir lisans programını bitirmiş olmak ve diplomanın Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir. Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir. Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır.

   Ergoterapistler, katılımın kişilerin fiziksel, duygusal, veya bilişsel yetenekleri; aktivitenin özellikleri veya fiziksel, kültürel, sosyal, davranışsal ve yasal çevre ile desteklendiği ya da kısıtlandığına inanırlar. Bu nedenle ergoterapi toplumsal katılımı artırmak için kişi, aktivite, çevre veya bunların bazılarının veya hepsinin düzenlenmesi ile kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır.

   Ergoterapi, ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi kamu kuruluşları ile özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir. Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezlidir ve çeşitlidir, aktivite performansında düzelme veya aktivite katılımından kaynaklanan memnuniyet ölçülür.

   Sağlıklı ve iyi olmanın arttırılması amacıyla, tüm yaş gruplarında; kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım yeteneklerini geliştirici anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rehabilitasyon uygulayan ve çevreyi düzenleyici yaklaşımlar gösterebilen, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumun değişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip ergoterapistler yetiştirmek, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmaktır.

   Fiziksel ve bilişsel ergoterapi aktiviteleri ile toplumun yaşam kalitesini artırmak, engelleri kaldırarak çevrenin daha kullanılır duruma gelmesini sağlamak, yaşlılar, engelliler, sokak çocukları, madde bağımlıları, AIDS'li kişiler gibi dezavantajlı grupların istihdam sorunlarını azaltmak, toplumsal katılımın arttırılması için ergoterapi alanının bilimsel gelişimi ve hizmetlerini en mükemmel seviyeye çıkartmak ve uluslararası örnek bir eğitim kurumu hâline gelmektir.

   Sonuç olarak, Türkiye ve KKTC’de çok sayıda ergoterapist ihtiyacı olması nedeniyle, anlamlı ve amaçlı fiziksel ve zihinsel ergoterapi aktiviteleri ile kişilerin yaşam stilini değiştirmeyi içeren koruyucu stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel ergoterapistlerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Ergoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 97 ders saati

   Pratik: 90 ders saati

   Yaz Stajı: 320 saat

   Toplam: 187 ders saati eğitim-öğretim, 320 saat staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Ergoterapi ve Rehabilitsayon bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   İstihdam Olanakları

   Program mezunları; ülkemizde ve dünyada yaşlı nüfusunun, endüstriyel ve trafik kazaları oranlarının ve genetik ve travmatik nedenlerle engelli popülasyonunun giderek artması, sosyal aktivite merkezleri, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri ne rehabilitasyon merkezlerine daha çok ihtiyaç duyulması sonucunda bu alandan mezun olacak personel buralarda istihdam edilebilecektir.

   Staj

   Ergoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri; 4. ve 6. Yarıyıl sonunda 160’şar saatlik yaz stajı uygulamasını rehabilitasyon merkezlerinde, 7-8. yarıyıllar içerisinde ise hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulamalı klinik eğitim alması planlanmaktadır.

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı İngilizce +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Fizyoterapistler, hekim tarafından tanısı konmuş hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlar ve uygularlar; sağlıklı kişilerde özel egzersiz ve eğitim programları ile fiziksel uyumu artırarak hastalık ve sakatlıkların önlenmesini sağlarlar. Başka bir tanımla fizyoterapist, hareket yetersizliği, fonksiyonel bozukluk, ağrı ve zihinsel yetersizliklerde, koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici, bir seri uygulamayı gerçekleştirebilmek için kullandığı ölçüm ve değerlendirme yöntemleri ışığında, Fizyoterapi-Rehabilitasyon gereksinimini belirleyip, uygun tedavi yöntemleri ve programını seçerek planlayan ve bizzat uygulayan profesyonel sağlık ekibinin bir üyesidir. Fizyoterapistlerin yukarıda belirtilen görevleri dışında araştırmalarda ve eğitimde önemli rolleri bulunmaktadır. Fizyoterapi hizmetlerinin yönetiminde de yer almaktadırlar. Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Fizyoterapistler, tıbbın birçok alanında, hastanelerde, kliniklerde, kronik ve uzun süreli bakım ve sub akut bakım veren yerlerde, eğitim ve araştırma merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezlerinde, el cerrahi merkezlerinde, görsel ve işitsel engellere yönelik rehabilitasyon merkezlerinde, özel fizyoterapi merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, Kaplıcalar’da, Kardiyoloji, Romatoloji, Nöroloji, Nöroşirurji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Göğüs-Kalp-Damar cerrahisi, Ortopedi, Travmatoloji, Pediatri Bölümlerinde görev alabilmektedirler.

   Fizyoterapistler ölçme/analiz ve değerlendirme yöntemlerini uygulayarak hasta/engelli veya sağlıklı kişinin fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti yönünden gereksinim gösterdiği tedavi modaliteleri ve yöntemlerini seçerler. Hasta/özürlü veya sağlıklı kişinin gereksinim gösterdiği tedavi yöntemleri seçildikten sonra bizzat fizyoterapist tarafından uygulanır.

   Ayrıca fizyoterapist ev programı, ev rehabilitasyonu, fiziksel uygunluğun sağlanması ve mesleki rehabilitasyon açısından da hastalar, sağlıklı kişiler ve sporcuların yönlendirilmesinde de önemli görevler üstlenirler

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Prof. Dr. Nail Kır

   Dr. Ali Kemal Oğuz

   Uzman Mutaz A. Alewni

   Lisans Programının Amacı

   Fizyoterapistler insanların yaşam boyu maksimum fonksiyonel yeteneklerini geliştirme, devam ettirme ve düzenleme hizmetlerini sağlayan sağlık ekibinde yer alan kişilerdir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yaşamın her döneminde, sağlıklı ve hasta kişiler, engelli ve engelsiz kişiler için gerekmektedir.

   yapabilmek için, bu mesleğin eğitimini veren 4 yıllık bir lisans programını bitirmiş olmak ve diplomanın Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir.

   Fizyoterapi-rehabilitasyon eğitimi, anatomi, fizyoloji, biomekanik, kinezyoloji, patoloji, klinik bilimler, psikoloji, sosyoloji, fizik gibi temel tıp bilimlerinin yanı sıra fizyoterapide ölçme-değerlendirme yöntemleri tedavi hareketleri ve prensipleri, manipulatif tedavi, elektroterapi, ısı-ışık, hidroterapi, pediatrik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, kardio-pulmoner rehabilitasyon, yanık rehabilitasyonu, fizyoterapide özel konular, iş-uğraşı tedavisi, protez-ortez, sporcu sağlığı ve fizyoterapisi, araştırma metodolojisi, halk sağlığında fizyoterapi, endüstride fizyoterapi gibi konuları içermektedir.

   Fizyoterapistler, hekim tarafından tanısı konmuş hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlar ve uygularlar; sağlıklı kişilerde özel egzersiz ve eğitim programları ile fiziksel uyumu artırarak hastalık ve sakatlıkların önlenmesini sağlarlar. Başka bir tanımla fizyoterapist, hareket yetersizliği, fonksiyonel bozukluk, ağrı ve zihinsel yetersizliklerde, koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici, bir seri uygulamayı gerçekleştirebilmek için kullandığı ölçüm ve değerlendirme yöntemleri ışığında, Fizyoterapi-Rehabilitasyon gereksinimini belirleyip, uygun tedavi yöntemleri ve programını seçerek planlayan ve bizzat uygulayan profesyonel sağlık ekibinin bir üyesidir. Fizyoterapistlerin yukarıda belirtilen görevleri dışında araştırmalarda ve eğitimde önemli rolleri bulunmaktadır. Fizyoterapi hizmetlerinin yönetiminde de yer almaktadırlar. Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Fizyoterapistler, tıbbın birçok alanında, hastanelerde, kliniklerde, kronik ve uzun süreli bakım ve sub akut bakım veren yerlerde, eğitim ve araştırma merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezlerinde, el cerrahi merkezlerinde, görsel ve işitsel engellere yönelik rehabilitasyon merkezlerinde, özel fizyoterapi merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, Kaplıcalar’da, Kardiyoloji, Romatoloji, Nöroloji, Nöroşirurji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Göğüs-Kalp-Damar cerrahisi, Ortopedi, Travmatoloji, Pediatri Bölümlerinde görev alabilmektedirler.

   Fizyoterapistler ölçme/analiz ve değerlendirme yöntemlerini uygulayarak hasta/engelli veya sağlıklı kişinin fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti yönünden gereksinim gösterdiği tedavi modaliteleri ve yöntemlerini seçerler. Hasta/özürlü veya sağlıklı kişinin gereksinim gösterdiği tedavi yöntemleri seçildikten sonra bizzat fizyoterapist tarafından uygulanır.

   Ayrıca fizyoterapist ev programı, ev rehabilitasyonu, fiziksel uygunluğun sağlanması ve mesleki rehabilitasyon açısından da hastalar, sağlıklı kişiler ve sporcuların yönlendirilmesinde de önemli görevler üstlenirler.

   Fizyoterapistlerin hizmet verdikleri tüm birimlerde, hastalık-yetersizlik gibi nedenlerle fizyoterapi gereksinimi olan bireyler dışında, ayrıca bu hizmete mutlak erişmesi gereken 7 milyonun üzerindeki özürlüye engelliye Fizyoterapist’in yetersiz kaldığı açıktır. Bu nedenlerden dolayı, insan yaşamının daha aktif, daha bağımsız, daha mutlu olmasını sağlamak, yaşam kalitesini artırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren geniş kapsamda fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarını uygulayabilmek için fizyoterapist sayının artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Fizyoterapistlerin daha fazla alanda özelleşerek, alanında daha kaliteli hizmet verme imkanına sahip olarak yetişmelerine olanak sağlamak gerekmektedir.

   Sonuç olarak, Türkiye ve K.K.T.C’deki çok sayıda fizyoterapist ihtiyacı olması nedeniyle rehabilitatif önlemlerin alınması, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel fizyoterapistlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 149 ders saati

   Pratik: 80 ders saati

   Yaz Stajı: 8 hafta

   Toplam: 229 ders saati eğitim-öğretim, 8 hafta staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olabilmek için asgari 229 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri; 4. ve 6. Yarıyıl sonunda 4’er haftalık yaz stajı uygulamasını hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde, 7-8. yarıyıllar içerisinde ise hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulamalı olarak 32 saat klinik eğitim almaktadırlar.

   Purpose of the Undergraduate Program

   Physiotherapists are people on the health team who provide services to improve, maintain and regulate the maximum functional ability of people throughout their lifetime. Physiotherapy and rehabilitation applications are necessary for healthy and sick people, disabled and unhindered people in every period of life.

   , A 4-year bachelor's degree program that teaches this profession must be completed and the degree must be approved by the Ministry of Health.

   Physiotherapy-rehabilitation education, physiotherapy, physiology, biomechanics, kinesiology, pathology, clinical sciences, psychology, sociology, physics as well as basic medical sciences such as physiotherapy measurement-evaluation methods treatment movements and principles, manipulative therapy, electrotherapy, heat- Pediatric rehabilitation, neurological rehabilitation, orthopedic rehabilitation, cardio-pulmonary rehabilitation, burn rehabilitation, special topics in physiotherapy, occupational therapy, prosthetic orthotics, athlete health and physiotherapy, research methodology, public health physiotherapy and industrial physiotherapy.

   Physiotherapists plan and practice physical therapy and rehabilitation programs for patients who are recognized by the physician; Healthy people with special exercise and training programs to increase physical compatibility and prevent diseases and disabilities are provided. Another definition is physiotherapy-rehabilitation need in the light of the measurement and evaluation methods that physiotherapist uses in order to realize a series of applications which are the most minimized of preventive, corrective, developing and physical inadequacy in functional and functional disorders, pain and intellectual disabilities, Is a member of a professional health team who chooses, plans, and personally implements the program. Physiotherapists have important roles in research and education, apart from the duties mentioned above. They are also involved in the management of physiotherapy services. After the graduation, a large field of study is expected. Physiotherapists can be used in many areas of medicine, in hospitals, clinics, in chronic and long-term care and subacute care centers, in education and research centers, rehabilitation centers, sports and physical fitness centers, care and education centers established for children and the elderly, Neurosurgery, Plastic and Reconstructive Surgery, Breast-Cardiovascular Surgery, Orthopedics, Traumatology and Pediatrics departments in Kaplıcalar, private physiotherapy centers, special physiotherapy centers for visual and auditory disturbances, special physiotherapy centers, Kaplıcalar.

   Physiotherapists use the methods of measurement / analysis and evaluation to select the treatment modalities and methods that the patient / disabled or healthy person needs in terms of physiotherapy rehabilitation service. The physiotherapist will implement the treatment methods required by the patient / disabled person or the healthy person after they have been selected.

   The physiotherapist also plays an important role in directing patients, healthy persons and athletes in terms of home program, home rehabilitation, physical fitness and vocational rehabilitation.

   In all the units physiotherapists serve, apart from the individuals who need physiotherapy due to illness-incompetence, it is also clear that the physiotherapist is inadequate in the 7 million disability-disabled physicians who need absolute access to this service. For these reasons, there is a need to increase the number of physiotherapists to implement physiotherapy and rehabilitation studies in a wide range of physical, psychological, social, environmental and social approaches based on scientific principles in order to make human life more active, more independent and happier and to increase quality of life. It is necessary to enable physiotherapists to become more specialized in the field and have the ability to provide better quality services in their field.

   As a result, it is aimed to educate qualified and professional physiotherapists with the necessity of taking and implementing rehabilitative measures and higher levels because of the need for a large number of physiotherapists in Turkey and K.K.T.C.

   Program Graduation Requirements

   In order to graduate from physiotherapy and rehabilitation department;

   Theoretical: 149 lesson hours

   Practice: 80 lessons

   Summer Internship: 8 weeks

   Total: 229 hours of instruction, 8 weeks of internship activities are required.

   Each student is required to take a minimum of 229 ECTS credits in order to graduate from the physiotherapy and rehabilitation department.

   The knowledge, skills and competencies and other criteria to be met by students who have successfully graduated with minimum credits based on the student workload for each level of undergraduate diploma programs are determined by the Board within the framework of higher education qualifications and for the diploma programs planned to be opened by higher education institutions, Determine the qualifications of the program to provide qualifications and form the course curricula accordingly.

   Employment Opportunities

   Physiotherapists plan and practice physical therapy and rehabilitation programs for patients who are recognized by the physician; Healthy people with special exercise and training programs to increase physical compatibility and prevent diseases and disabilities are provided. Another definition is physiotherapy-rehabilitation need in the light of the measurement and evaluation methods that physiotherapist uses in order to realize a series of applications which are the most minimized of preventive, corrective, developing and physical inadequacy in functional and functional disorders, pain and intellectual disabilities, Is a member of a professional health team who chooses, plans, and personally implements the program. Physiotherapists have important roles in research and education, apart from the duties mentioned above. They are also involved in the management of physiotherapy services. After the graduation, a large field of study is expected. Physiotherapists can be used in many areas of medicine, in hospitals, clinics, in chronic and long-term care and subacute care centers, in education and research centers, rehabilitation centers, sports and physical fitness centers, care and education centers established for children and the elderly, Neurosurgery, Plastic and Reconstructive Surgery, Breast-Cardiovascular Surgery, Orthopedics, Traumatology and Pediatrics departments in Kaplıcalar, private physiotherapy centers, special physiotherapy centers for visual and auditory disturbances, special physiotherapy centers, Kaplıcalar.

   Physiotherapists use the methods of measurement / analysis and evaluation to select the treatment modalities and methods that the patient / disabled or healthy person needs in terms of physiotherapy rehabilitation service. The physiotherapist will implement the treatment methods required by the patient / disabled person or the healthy person after they have been selected.

   In addition, the physiotherapist undertakes important tasks in guiding patients, healthy persons and athletes in terms of home program, home rehabilitation, physical fitness and vocational rehabilitation

   Internship

   Physiotherapy and Rehabilitation students; At the end of the 4th and 6th semesters, the 4th week summer internship is carried out in the hospitals and rehabilitation centers, 7-8. In the middle of the semesters, they have 32 hours practical training in hospitals and rehabilitation centers.

   Academic Staff of Undergraduate Program

   Prof. Dr. Nail Kır

   Dr. Ali Kemal Oğuz

   Uzman Mutaz A. Alewni

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Türkçe +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Fizyoterapistler, hekim tarafından tanısı konmuş hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlar ve uygularlar; sağlıklı kişilerde özel egzersiz ve eğitim programları ile fiziksel uyumu artırarak hastalık ve sakatlıkların önlenmesini sağlarlar. Başka bir tanımla fizyoterapist, hareket yetersizliği, fonksiyonel bozukluk, ağrı ve zihinsel yetersizliklerde, koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici, bir seri uygulamayı gerçekleştirebilmek için kullandığı ölçüm ve değerlendirme yöntemleri ışığında, Fizyoterapi-Rehabilitasyon gereksinimini belirleyip, uygun tedavi yöntemleri ve programını seçerek planlayan ve bizzat uygulayan profesyonel sağlık ekibinin bir üyesidir. Fizyoterapistlerin yukarıda belirtilen görevleri dışında araştırmalarda ve eğitimde önemli rolleri bulunmaktadır. Fizyoterapi hizmetlerinin yönetiminde de yer almaktadırlar. Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Fizyoterapistler, tıbbın birçok alanında, hastanelerde, kliniklerde, kronik ve uzun süreli bakım ve sub akut bakım veren yerlerde, eğitim ve araştırma merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezlerinde, el cerrahi merkezlerinde, görsel ve işitsel engellere yönelik rehabilitasyon merkezlerinde, özel fizyoterapi merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, Kaplıcalar’da, Kardiyoloji, Romatoloji, Nöroloji, Nöroşirurji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Göğüs-Kalp-Damar cerrahisi, Ortopedi, Travmatoloji, Pediatri Bölümlerinde görev alabilmektedirler.

   Fizyoterapistler ölçme/analiz ve değerlendirme yöntemlerini uygulayarak hasta/engelli veya sağlıklı kişinin fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti yönünden gereksinim gösterdiği tedavi modaliteleri ve yöntemlerini seçerler. Hasta/özürlü veya sağlıklı kişinin gereksinim gösterdiği tedavi yöntemleri seçildikten sonra bizzat fizyoterapist tarafından uygulanır.

   Ayrıca fizyoterapist ev programı, ev rehabilitasyonu, fiziksel uygunluğun sağlanması ve mesleki rehabilitasyon açısından da hastalar, sağlıklı kişiler ve sporcuların yönlendirilmesinde de önemli görevler üstlenirler

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Prof. Dr. Nail Kır

   Dr. Ali Kemal Oğuz

   Uzman Mutaz A. Alewni

   Lisans Programının Amacı

   Fizyoterapistler insanların yaşam boyu maksimum fonksiyonel yeteneklerini geliştirme, devam ettirme ve düzenleme hizmetlerini sağlayan sağlık ekibinde yer alan kişilerdir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yaşamın her döneminde, sağlıklı ve hasta kişiler, engelli ve engelsiz kişiler için gerekmektedir.

   yapabilmek için, bu mesleğin eğitimini veren 4 yıllık bir lisans programını bitirmiş olmak ve diplomanın Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir.

   Fizyoterapi-rehabilitasyon eğitimi, anatomi, fizyoloji, biomekanik, kinezyoloji, patoloji, klinik bilimler, psikoloji, sosyoloji, fizik gibi temel tıp bilimlerinin yanı sıra fizyoterapide ölçme-değerlendirme yöntemleri tedavi hareketleri ve prensipleri, manipulatif tedavi, elektroterapi, ısı-ışık, hidroterapi, pediatrik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, kardio-pulmoner rehabilitasyon, yanık rehabilitasyonu, fizyoterapide özel konular, iş-uğraşı tedavisi, protez-ortez, sporcu sağlığı ve fizyoterapisi, araştırma metodolojisi, halk sağlığında fizyoterapi, endüstride fizyoterapi gibi konuları içermektedir.

   Fizyoterapistler, hekim tarafından tanısı konmuş hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlar ve uygularlar; sağlıklı kişilerde özel egzersiz ve eğitim programları ile fiziksel uyumu artırarak hastalık ve sakatlıkların önlenmesini sağlarlar. Başka bir tanımla fizyoterapist, hareket yetersizliği, fonksiyonel bozukluk, ağrı ve zihinsel yetersizliklerde, koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici, bir seri uygulamayı gerçekleştirebilmek için kullandığı ölçüm ve değerlendirme yöntemleri ışığında, Fizyoterapi-Rehabilitasyon gereksinimini belirleyip, uygun tedavi yöntemleri ve programını seçerek planlayan ve bizzat uygulayan profesyonel sağlık ekibinin bir üyesidir. Fizyoterapistlerin yukarıda belirtilen görevleri dışında araştırmalarda ve eğitimde önemli rolleri bulunmaktadır. Fizyoterapi hizmetlerinin yönetiminde de yer almaktadırlar. Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Fizyoterapistler, tıbbın birçok alanında, hastanelerde, kliniklerde, kronik ve uzun süreli bakım ve sub akut bakım veren yerlerde, eğitim ve araştırma merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezlerinde, el cerrahi merkezlerinde, görsel ve işitsel engellere yönelik rehabilitasyon merkezlerinde, özel fizyoterapi merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, Kaplıcalar’da, Kardiyoloji, Romatoloji, Nöroloji, Nöroşirurji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Göğüs-Kalp-Damar cerrahisi, Ortopedi, Travmatoloji, Pediatri Bölümlerinde görev alabilmektedirler.

   Fizyoterapistler ölçme/analiz ve değerlendirme yöntemlerini uygulayarak hasta/engelli veya sağlıklı kişinin fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti yönünden gereksinim gösterdiği tedavi modaliteleri ve yöntemlerini seçerler. Hasta/özürlü veya sağlıklı kişinin gereksinim gösterdiği tedavi yöntemleri seçildikten sonra bizzat fizyoterapist tarafından uygulanır.

   Ayrıca fizyoterapist ev programı, ev rehabilitasyonu, fiziksel uygunluğun sağlanması ve mesleki rehabilitasyon açısından da hastalar, sağlıklı kişiler ve sporcuların yönlendirilmesinde de önemli görevler üstlenirler.

   Fizyoterapistlerin hizmet verdikleri tüm birimlerde, hastalık-yetersizlik gibi nedenlerle fizyoterapi gereksinimi olan bireyler dışında, ayrıca bu hizmete mutlak erişmesi gereken 7 milyonun üzerindeki özürlüye engelliye Fizyoterapist’in yetersiz kaldığı açıktır. Bu nedenlerden dolayı, insan yaşamının daha aktif, daha bağımsız, daha mutlu olmasını sağlamak, yaşam kalitesini artırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren geniş kapsamda fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarını uygulayabilmek için fizyoterapist sayının artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Fizyoterapistlerin daha fazla alanda özelleşerek, alanında daha kaliteli hizmet verme imkanına sahip olarak yetişmelerine olanak sağlamak gerekmektedir.

   Sonuç olarak, Türkiye ve K.K.T.C’deki çok sayıda fizyoterapist ihtiyacı olması nedeniyle rehabilitatif önlemlerin alınması, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel fizyoterapistlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 149 ders saati

   Pratik: 80 ders saati

   Yaz Stajı: 8 hafta

   Toplam: 229 ders saati eğitim-öğretim, 8 hafta staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olabilmek için asgari 229 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri; 4. ve 6. Yarıyıl sonunda 4’er haftalık yaz stajı uygulamasını hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde, 7-8. yarıyıllar içerisinde ise hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulamalı olarak 32 saat klinik eğitim almaktadırlar.

   Lisans Programının Amacı

   Fizyoterapistler insanların yaşam boyu maksimum fonksiyonel yeteneklerini geliştirme, devam ettirme ve düzenleme hizmetlerini sağlayan sağlık ekibinde yer alan kişilerdir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yaşamın her döneminde, sağlıklı ve hasta kişiler, engelli ve engelsiz kişiler için gerekmektedir.

   yapabilmek için, bu mesleğin eğitimini veren 4 yıllık bir lisans programını bitirmiş olmak ve diplomanın Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir.

   Fizyoterapi-rehabilitasyon eğitimi, anatomi, fizyoloji, biomekanik, kinezyoloji, patoloji, klinik bilimler, psikoloji, sosyoloji, fizik gibi temel tıp bilimlerinin yanı sıra fizyoterapide ölçme-değerlendirme yöntemleri tedavi hareketleri ve prensipleri, manipulatif tedavi, elektroterapi, ısı-ışık, hidroterapi, pediatrik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, kardio-pulmoner rehabilitasyon, yanık rehabilitasyonu, fizyoterapide özel konular, iş-uğraşı tedavisi, protez-ortez, sporcu sağlığı ve fizyoterapisi, araştırma metodolojisi, halk sağlığında fizyoterapi, endüstride fizyoterapi gibi konuları içermektedir.

   Fizyoterapistler, hekim tarafından tanısı konmuş hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlar ve uygularlar; sağlıklı kişilerde özel egzersiz ve eğitim programları ile fiziksel uyumu artırarak hastalık ve sakatlıkların önlenmesini sağlarlar. Başka bir tanımla fizyoterapist, hareket yetersizliği, fonksiyonel bozukluk, ağrı ve zihinsel yetersizliklerde, koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici, bir seri uygulamayı gerçekleştirebilmek için kullandığı ölçüm ve değerlendirme yöntemleri ışığında, Fizyoterapi-Rehabilitasyon gereksinimini belirleyip, uygun tedavi yöntemleri ve programını seçerek planlayan ve bizzat uygulayan profesyonel sağlık ekibinin bir üyesidir. Fizyoterapistlerin yukarıda belirtilen görevleri dışında araştırmalarda ve eğitimde önemli rolleri bulunmaktadır. Fizyoterapi hizmetlerinin yönetiminde de yer almaktadırlar. Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Fizyoterapistler, tıbbın birçok alanında, hastanelerde, kliniklerde, kronik ve uzun süreli bakım ve sub akut bakım veren yerlerde, eğitim ve araştırma merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezlerinde, el cerrahi merkezlerinde, görsel ve işitsel engellere yönelik rehabilitasyon merkezlerinde, özel fizyoterapi merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, Kaplıcalar’da, Kardiyoloji, Romatoloji, Nöroloji, Nöroşirurji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Göğüs-Kalp-Damar cerrahisi, Ortopedi, Travmatoloji, Pediatri Bölümlerinde görev alabilmektedirler.

   Fizyoterapistler ölçme/analiz ve değerlendirme yöntemlerini uygulayarak hasta/engelli veya sağlıklı kişinin fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti yönünden gereksinim gösterdiği tedavi modaliteleri ve yöntemlerini seçerler. Hasta/özürlü veya sağlıklı kişinin gereksinim gösterdiği tedavi yöntemleri seçildikten sonra bizzat fizyoterapist tarafından uygulanır.

   Ayrıca fizyoterapist ev programı, ev rehabilitasyonu, fiziksel uygunluğun sağlanması ve mesleki rehabilitasyon açısından da hastalar, sağlıklı kişiler ve sporcuların yönlendirilmesinde de önemli görevler üstlenirler.

   Fizyoterapistlerin hizmet verdikleri tüm birimlerde, hastalık-yetersizlik gibi nedenlerle fizyoterapi gereksinimi olan bireyler dışında, ayrıca bu hizmete mutlak erişmesi gereken 7 milyonun üzerindeki özürlüye engelliye Fizyoterapist’in yetersiz kaldığı açıktır. Bu nedenlerden dolayı, insan yaşamının daha aktif, daha bağımsız, daha mutlu olmasını sağlamak, yaşam kalitesini artırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren geniş kapsamda fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarını uygulayabilmek için fizyoterapist sayının artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Fizyoterapistlerin daha fazla alanda özelleşerek, alanında daha kaliteli hizmet verme imkanına sahip olarak yetişmelerine olanak sağlamak gerekmektedir.

   Sonuç olarak, Türkiye ve K.K.T.C’deki çok sayıda fizyoterapist ihtiyacı olması nedeniyle rehabilitatif önlemlerin alınması, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel fizyoterapistlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 149 ders saati

   Pratik: 80 ders saati

   Yaz Stajı: 8 hafta

   Toplam: 229 ders saati eğitim-öğretim, 8 hafta staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olabilmek için asgari 229 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   İstihdam Olanakları

   Fizyoterapistler, hekim tarafından tanısı konmuş hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlar ve uygularlar; sağlıklı kişilerde özel egzersiz ve eğitim programları ile fiziksel uyumu artırarak hastalık ve sakatlıkların önlenmesini sağlarlar. Başka bir tanımla fizyoterapist, hareket yetersizliği, fonksiyonel bozukluk, ağrı ve zihinsel yetersizliklerde, koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici, bir seri uygulamayı gerçekleştirebilmek için kullandığı ölçüm ve değerlendirme yöntemleri ışığında, Fizyoterapi-Rehabilitasyon gereksinimini belirleyip, uygun tedavi yöntemleri ve programını seçerek planlayan ve bizzat uygulayan profesyonel sağlık ekibinin bir üyesidir. Fizyoterapistlerin yukarıda belirtilen görevleri dışında araştırmalarda ve eğitimde önemli rolleri bulunmaktadır. Fizyoterapi hizmetlerinin yönetiminde de yer almaktadırlar. Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Fizyoterapistler, tıbbın birçok alanında, hastanelerde, kliniklerde, kronik ve uzun süreli bakım ve sub akut bakım veren yerlerde, eğitim ve araştırma merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezlerinde, el cerrahi merkezlerinde, görsel ve işitsel engellere yönelik rehabilitasyon merkezlerinde, özel fizyoterapi merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, Kaplıcalar’da, Kardiyoloji, Romatoloji, Nöroloji, Nöroşirurji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Göğüs-Kalp-Damar cerrahisi, Ortopedi, Travmatoloji, Pediatri Bölümlerinde görev alabilmektedirler.

   Fizyoterapistler ölçme/analiz ve değerlendirme yöntemlerini uygulayarak hasta/engelli veya sağlıklı kişinin fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti yönünden gereksinim gösterdiği tedavi modaliteleri ve yöntemlerini seçerler. Hasta/özürlü veya sağlıklı kişinin gereksinim gösterdiği tedavi yöntemleri seçildikten sonra bizzat fizyoterapist tarafından uygulanır.

   Ayrıca fizyoterapist ev programı, ev rehabilitasyonu, fiziksel uygunluğun sağlanması ve mesleki rehabilitasyon açısından da hastalar, sağlıklı kişiler ve sporcuların yönlendirilmesinde de önemli görevler üstlenirler

   Staj

   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri; 4. ve 6. Yarıyıl sonunda 4’er haftalık yaz stajı uygulamasını hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde, 7-8. yarıyıllar içerisinde ise hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulamalı olarak 32 saat klinik eğitim almaktadırlar.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Prof. Dr. Nail Kır

   Dr. Ali Kemal Oğuz

   Uzman Mutaz A. Alewni

  • Hemşirelik Programı İngilizce +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Hemşireler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Hemşireler, kamu ve özel hastanelerde, sağlık yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Prof. Dr. Zeynep Ayça Altuğ

   Yard. Doç. Dr. Begüm Çağlar

   Yard. Doç. Dr. Hayati Özyurt

   Yard. Doç. Dr. Metin Ortalı

   Yard. Doç. Dr. Asil İşçi

   Lisans Programının Amacı

   Hemşirelik birey-aile-toplumla ilgilenen bir programdır. Sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini, risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, uygun hemşirelik girişimlerini bakım, eğitim, danışmanlık vb yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Koruyucu, tedavi - bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde hemşirelik hizmetleri verir.

   Sonuç olarak, Türkiye’deki çok sayıda hemşire ihtiyacı olması nedeniyle rehabilitatif önlemlerin alınması, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel hemşirelerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Hemşirelik bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 125 ders saati

   Pratik: 108 ders saati

   Yaz Stajı: 16 hafta

   Toplam: 233 ders saati eğitim-öğretim, 448 saat staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Hemşirelik bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Her bir öğrenci, Ergoterapi ve Rehabilitsayon bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   Hemşirelik bölümü öğrencileri; 8. Yarıyılda haftalık 4 gün staj uygulamasını hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde klinik eğitim alması planlanmaktadır.

   Purpose of the Undergraduate Program

   Nursing is a program that deals with individual-family-society. It determines the health needs of the healthy or ill individual-family-society, determines the risk factors, investigates the causes of them, evaluates the results of the nursing interventions, maintenance, education, consultancy etc. It provides nursing services in protective, treatment - care and rehabilitation processes.

   As a result, it is aimed to educate qualified professional nurses with the necessity of taking and implementing rehabilitative measures because of the need for a large number of nurses in Turkey.

   Program Graduation Requirements

   To graduate from the nursing department;

   Theoretical: 125 lesson hours

   Practical: 108 lessons

   Summer Internship: 16 weeks

   Total: 233 hours of training, 448 hours of internship activities are required.

   Each student must take a minimum of 240 ECTS credits in order to graduate from the Nursing Department.

   Each student must take a minimum of 240 ECTS credits in order to graduate from Ergotherapy and Rehabilitation.

   The knowledge, skills and competencies and other criteria to be met by students who have successfully graduated with minimum credits based on the student workload for each level of undergraduate diploma programs are determined by the Board within the framework of higher education qualifications and for the diploma programs planned to be opened by higher education institutions, Determine the qualifications of the program to provide qualifications and form the course curricula accordingly.

   Employment Opportunities

   Nurses work in the public and private sectors. Nurses work in public and private hospitals, health schools, nursing schools and health sciences faculties, community health centers, schools, nursing homes and nurseries.

   Internship

   Nursing students; In the 8th semester, the 4 day internship program is planned to receive clinical training in hospitals and rehabilitation centers.

   Academic Staff of Undergraduate Program

   Yard. Doç. Dr. Begüm Çağlar

   Yard. Doç. Dr. Asil İşçi

  • Hemşirelik Programı Türkçe +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Hemşireler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Hemşireler, kamu ve özel hastanelerde, sağlık yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Prof. Dr. Zeynep Ayça Altuğ

   Yard. Doç. Dr. Begüm Çağlar

   Yard. Doç. Dr. Hayati Özyurt

   Yard. Doç. Dr. Metin Ortalı

   Yard. Doç. Dr. Asil İşçi

   Lisans Programının Amacı

   Hemşirelik birey-aile-toplumla ilgilenen bir programdır. Sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini, risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, uygun hemşirelik girişimlerini bakım, eğitim, danışmanlık vb yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Koruyucu, tedavi - bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde hemşirelik hizmetleri verir.

   Sonuç olarak, dünyada çok sayıda hemşire ihtiyacı olması nedeniyle rehabilitatif önlemlerin alınması, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel hemşirelerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Hemşirelik bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 125 ders saati

   Pratik: 108 ders saati

   Yaz Stajı: 16 hafta

   Toplam: 233 ders saati eğitim-öğretim, 448 saat staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Hemşirelik bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Her bir öğrenci, Ergoterapi ve Rehabilitsayon bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   Hemşirelik bölümü öğrencileri; 8. Yarıyılda haftalık 4 gün staj uygulamasını hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde klinik eğitim alması planlanmaktadır.

   Lisans Programının Amacı

   Hemşirelik birey-aile-toplumla ilgilenen bir programdır. Sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini, risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, uygun hemşirelik girişimlerini bakım, eğitim, danışmanlık vb yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Koruyucu, tedavi - bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde hemşirelik hizmetleri verir.

   Sonuç olarak, dünyada çok sayıda hemşire ihtiyacı olması nedeniyle rehabilitatif önlemlerin alınması, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel hemşirelerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Hemşirelik bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 125 ders saati

   Pratik: 108 ders saati

   Yaz Stajı: 16 hafta

   Toplam: 233 ders saati eğitim-öğretim, 448 saat staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Hemşirelik bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Her bir öğrenci, Ergoterapi ve Rehabilitsayon bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   İstihdam Olanakları

   Hemşireler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Hemşireler, kamu ve özel hastanelerde, sağlık yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar.

   Staj

   Hemşirelik bölümü öğrencileri; 8. Yarıyılda haftalık 4 gün staj uygulamasını hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde klinik eğitim alması planlanmaktadır.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Yard. Doç. Dr. Begüm Çağlar

   Yard. Doç. Dr. Asil İşçi

 • Eğitim Fakültesi

  Ada Kent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10.11.2015 tarih, 15/1005 sayılı kararı ile ön açma izni alarak kurulmuştur. 2016-2017 akademik yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programlarında İngilizce hazırlık sınıfları eğitim-öğretime başlamıştır. 2017–2018 akademik yılı itibariyle fakültemiz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı faaliyete geçecektir.

  Fakültemiz bu aşamada üniversitemizin gelişim politikalarıyla ülkemizin ve eğitim sistemimizin gereksinimleri doğrultusunda açılan bölüm ve anabilim dallarıyla çağdaş bilim ilkeleri ışığında, kültürlerin ve uygarlıkların kesiştiği bir nokta olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrencilere hizmet vermektedir.

  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetleri organize eden resmi ve özel kuruluşların uygulamalarında görev alabileceklerdir.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Prof. Dr. Hasan Kasap

   Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuruoğlu Albayrak

   Yrd. Doç. Dr. Erol ÖZATA

   Lisans Programının Amacı

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar.

   Çağdaşlığın gereği olan başarı koşullarını kavramış eğiticiler olarak yetişmelerini sağlamak için ilgili yöntemleri bulmak, uygulamak ve geliştirmek öncül essaslarımızdandır.

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünün amacı: Beden eğitimi etkinliklerini topluma sevdiren, insan ilişkilerini geliştirerek sosyal bütünleşmeyi Fair Play anlayışı doğrultusunda sağlamaya çalışan bireylere beden eğitimi ile ilgili merak edilen konularda bilimsel destek ve kaynak oluşturan özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlerin beden eğitimi etkinlikleri ile kendilerini ifade etmelerine yardım eden beden eğitimi dersi anlayışını eğitim kurumlarına yerleştiren bölüm yönetimi anlayışı ile de birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren ve her yaş grubundakji bireylerin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunan çağdaş dünya ile entegre olan beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmektir.

   Beden eğitiminin birey ve toplum üzerindeki etkilerini izleyebilen ve değerlendirebilen aktif yaratıcı yenilikçi eleştirebilen özgür ve bilimsel düşünen insan haklarına saygılı yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren çağdaşlık kriterlerine ve globalleşen dünya koşullarına uyum sağlayan eğiticiler yetiştirmektir.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 132 ders saati

   Uygulama: 64 ders saati

   Toplam: 196 ders saati eğitim-öğretimfaaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin; 6. ve 8. dönemler içerisinde “Okul Deneyimi” ve “Öğretmenlik Uygulaması” dersleri ile MEB’e bağlı özel ve resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulamalı olarak eğitim alması planlanmaktadır.

   Lisans Programının Amacı

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar.

   Çağdaşlığın gereği olan başarı koşullarını kavramış eğiticiler olarak yetişmelerini sağlamak için ilgili yöntemleri bulmak, uygulamak ve geliştirmek öncül essaslarımızdandır.

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünün amacı: Beden eğitimi etkinliklerini topluma sevdiren, insan ilişkilerini geliştirerek sosyal bütünleşmeyi Fair Play anlayışı doğrultusunda sağlamaya çalışan bireylere beden eğitimi ile ilgili merak edilen konularda bilimsel destek ve kaynak oluşturan özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlerin beden eğitimi etkinlikleri ile kendilerini ifade etmelerine yardım eden beden eğitimi dersi anlayışını eğitim kurumlarına yerleştiren bölüm yönetimi anlayışı ile de birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren ve her yaş grubundakji bireylerin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunan çağdaş dünya ile entegre olan beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmektir.

   Beden eğitiminin birey ve toplum üzerindeki etkilerini izleyebilen ve değerlendirebilen aktif yaratıcı yenilikçi eleştirebilen özgür ve bilimsel düşünen insan haklarına saygılı yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren çağdaşlık kriterlerine ve globalleşen dünya koşullarına uyum sağlayan eğiticiler yetiştirmektir.

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 132 ders saati

   Uygulama: 64 ders saati

   Toplam: 196 ders saati eğitim-öğretimfaaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   İstihdam Olanakları

   Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetleri organize eden resmi ve özel kuruluşların uygulamalarında görev alabileceklerdir.

   Staj

   Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin; 6. ve 8. dönemler içerisinde “Okul Deneyimi” ve “Öğretmenlik Uygulaması” dersleri ile MEB’e bağlı özel ve resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulamalı olarak eğitim alması planlanmaktadır.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Prof. Dr. Hasan Kasap

   Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuruoğlu Albayrak

   Yrd. Doç. Dr. Erol ÖZATA

  • İngilizce Öğretmenliği Programı +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Programdan mezun olanlar için, çalışma olanakları oldukça geniştir. Mezunlar her düzeyde, devlet ve özel eğitim kurumları bünyesindeki okullarda İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca, vakıf ve devlet üniversitelerinde İngilizce okutmanı olarak görev alabilirler.

   Mezun olanlar ayrıca, İngilizce öğretimi alanında, müfredat uzmanı, öğretim materyalleri geliştirme uzmanı ve ölçme ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, çeviri, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve bankacılık gibi farklı sektörlerde de iş bulabilirler.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Gülsün Korun

   Hussam Ahmad Adwan

   Osman Elkovan

   Mark B. Krugmann

   Lisans Programının Amacı

   İngilizce Öğretmenliği lisans programının amacı, İngilizce dil ve öğretmenlik becerileri ve yeterlikleri gelişmiş; dil öğretimi alanında son yaklaşımlar bazında gerekli donanımı edinmiş, Dilbilim konularına, ve İngiliz ve Amerikan Edebiyatı’na hakim, araştırma yapmayı ve kendini geliştirmeyi bilen öğretmenler yetiştirmektir.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 136 ders saati

   Laboratuar: 11 ders saati

   Uygulama: 19 ders saati

   Toplam: 166 ders saati eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulması ve 2 dönem staj yapılması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için asgari 242 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   Öğrenciler MEB’e bağlı resmi ve özel eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlik uygulaması yapmaları zorunludur. MEB yönergeleri doğrultusunda öğretmenlik uygulaması yapmaktadırlar.

   Lisans Programının Amacı

   İngilizce Öğretmenliği lisans programının amacı, İngilizce dil ve öğretmenlik becerileri ve yeterlikleri gelişmiş; dil öğretimi alanında son yaklaşımlar bazında gerekli donanımı edinmiş, Dilbilim konularına, ve İngiliz ve Amerikan Edebiyatı’na hakim, araştırma yapmayı ve kendini geliştirmeyi bilen öğretmenler yetiştirmektir.

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 136 ders saati

   Laboratuar: 11 ders saati

   Uygulama: 19 ders saati

   Toplam: 166 ders saati eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulması ve 2 dönem staj yapılması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için asgari 242 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   İstihdam Olanakları

   Programdan mezun olanlar için, çalışma olanakları oldukça geniştir. Mezunlar her düzeyde, devlet ve özel eğitim kurumları bünyesindeki okullarda İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca, vakıf ve devlet üniversitelerinde İngilizce okutmanı olarak görev alabilirler.

   Mezun olanlar ayrıca, İngilizce öğretimi alanında, müfredat uzmanı, öğretim materyalleri geliştirme uzmanı ve ölçme ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, çeviri, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve bankacılık gibi farklı sektörlerde de iş bulabilirler.

   Staj

   Öğrenciler MEB’e bağlı resmi ve özel eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlik uygulaması yapmaları zorunludur. MEB yönergeleri doğrultusunda öğretmenlik uygulaması yapmaktadırlar.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Yrd Doç Dr.Ayman KÖLE

   Gülsün Korun

   Hussam Ahmad Adwan

   Osman Elkovan

   Mark B. Krugmann

  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı İngilizce +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programını başarı ile tamamlayan bireyler; resmi ve özel okullarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda, belediyelere ait aile danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, endüstri sahalarında rahatlıkla iş bulabilirler.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Yard. Doç. Dr. Meltem Narter

   Yard. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert

   Lisans Programının Amacı

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün amacı; rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, karşılaştığı problemlerle nasıl baş edeceğini bilen psikolojik danışman ve rehber öğretmenler yetiştirmektir.

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, gerek Ada Kent Üniversitesi’ne, gerekse TC ve KKTC’ye birçok katkıda bulunacaktır. İhtiyaç çerçevesinde hızlı, kaliteli ve refah koşulları yüksek iş bulma imkanı, Türkiye’nin ve KKTC’nin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanındaki bilimsel birikiminin artırılarak üst seviyelere getirilmesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimi alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda teorik ve pratik temelli proje yürütme imkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimi alanında uluslararası akreditasyon ve akademik işbirlikleri imkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimi alanının ihtiyaç duyacağı akademisyen ve meslek profesyonellerinin yetiştirilmesi, Eğitim Fakültesi bazında ilk kez hayata geçirilecek bir lisans programı olması, Türkiye’deki üniversiteler ile işbirliği protokolleri yapılıyor olması, Türkiye’deki nitelikli öğretim üyelerinin akademik kadroda olması, politika belirleyiciler için yardımcı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin uygulanması gibi birçok alanda yer alacaktır.

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programını başarı ile tamamlayan bireyler; resmi ve özel okullarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda, belediyelere ait aile danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, endüstri sahalarında rahatlıkla iş bulabilirler.

   Öğrenci merkezli eğitim anlayışının bir gereği olarak öğrencilerin doğru bir şekilde tanınmaları, bireyde var olan potansiyellerin doğru bir şekilde tespiti ve bu potansiyel doğrultusunda yönlendirilmeleri için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Çağdaş eğitimin gereği olan öğrenci kişilik hizmetlerinden önemli bir boyutunu oluşturan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetinin doğru ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için alanda yetişmiş uzmanlara ihtiyaç vardır.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 152 ders saati

   Pratik: 34 ders saati

   Toplam: 186 ders saati eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 8 dönemden oluşmakta ve öğrenciler 3. Dönemde, Okullarda Gözlem dersinde haftada 2 saat, 7. dönemde Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersinde haftada 4 saat, 7. dönemde Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde haftada 2 saat, 8. dönemde Kurum Deneyimi dersinde haftada 4 saat olmak üzere toplam 12 saat staj uygulamalarına katılmaları gerekmektedir. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi için tüm devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri ile, Kurum Deneyimi dersini Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.

   Purpose of the Undergraduate Program

   The aim of Psychological Counseling and Guidance Department; Guidance and psychological counseling psychological counselors and guidance teachers who have knowledge, skills and attitudes, who know and apply the ethics of the profession, who follow the developments in their profession, who can research, inquire and think critically and how to cope with the problems they face.

   The Department of Psychological Counseling and Guidance will make a number of contributions to Ada Kent University, as well as the TC and the Turkish Republic of Northern Cyprus. Providing fast, quality and prosperous employment opportunities within the framework of needs, increasing the scientific knowledge of Turkey and TRNC in the field of guidance and psychological counseling to higher levels, conducting a theoretical and practical project based on many national and international areas in the field of guidance and psychological counseling education The possibility of international accreditation and academic cooperation in the field of guidance and psychological counseling education, the training of academicians and professional professionals in the field of guidance and psychological counseling education, the first graduation program to be passed on to the Faculty of Education and the cooperation protocols with the universities in Turkey , The availability of qualified faculty members in Turkey as academic staff, the implementation of assisted research and development activities for policy makers, Will take place.

   Individuals who have successfully completed the Psychological Counseling and Guidance Program; They can easily find employment in private and public schools, in institutions within the Ministry of Family and Social Policy, in institutions affiliated to the Ministry of Justice, in family counseling centers belonging to municipalities, in special education and rehabilitation centers, on industrial fields.

   As a requisite of the student-centered approach to education, students need to be recognized correctly, professionals who have graduated from the Psychological Counseling and Guidance Department are needed in order to correctly identify the potentials of the individual and to orient them in this potential direction. In order to conduct guidance and psychological counseling services that constitute an important dimension of student personality services, which are required by contemporary education, there is a need for field-oriented specialists.

   Program Graduation Requirements

   In order to graduate from Psychological Counseling and Guidance Department;

   Theoretical: 152 lesson hours

   Practice: 34 lessons

   Total: 186 hours of instructional activity is required.

   Each student is required to take a minimum of 240 ECTS credits in order to graduate from Psychological Counseling and Guidance Department.

   The knowledge, skills and competencies and other criteria to be met by students who have successfully graduated with minimum credits based on the student workload for each level of undergraduate diploma programs are determined by the Board within the framework of higher education qualifications and for the diploma programs planned to be opened by higher education institutions, Determine the qualifications of the program to provide qualifications and form the course curricula accordingly.

   Employment Opportunities

   Individuals who have successfully completed the Psychological Counseling and Guidance Program; They can easily find employment in private and public schools, in institutions within the Ministry of Family and Social Policy, in institutions affiliated to the Ministry of Justice, in family counseling centers belonging to municipalities, in special education and rehabilitation centers, on industrial fields.

   Internship

   The Psychological Counseling and Guidance Department consists of 8 semesters, and students are given 2 hours a week in Observation Lesson 3 hours, 4 hours a week in Bireyle Psychological Counseling Lecture 7 hours, 2 hours a week in Collective Service Practices lessons in Institution Experience Course 4 hours a week for a total of 12 hours internship applications are required to participate. Collaboration with all state institutions and non-governmental organizations, institutions experience courses and institutions and organizations affiliated to the Ministry of National Education are being cooperated for the lecture services.

   Academic Staff of Undergraduate Program

   Yard. Doç. Dr. Meltem Narter

   Yard. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert

  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı Türkçe +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programını başarı ile tamamlayan bireyler; resmi ve özel okullarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda, belediyelere ait aile danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, endüstri sahalarında rahatlıkla iş bulabilirler.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Yard. Doç. Dr. Meltem Narter

   Yard. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert

   Lisans Programının Amacı

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün amacı; rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, karşılaştığı problemlerle nasıl baş edeceğini bilen psikolojik danışman ve rehber öğretmenler yetiştirmektir.

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, gerek Ada Kent Üniversitesi’ne, gerekse TC ve KKTC’ye birçok katkıda bulunacaktır. İhtiyaç çerçevesinde hızlı, kaliteli ve refah koşulları yüksek iş bulma imkanı, Türkiye’nin ve KKTC’nin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanındaki bilimsel birikiminin artırılarak üst seviyelere getirilmesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimi alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda teorik ve pratik temelli proje yürütme imkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimi alanında uluslararası akreditasyon ve akademik işbirlikleri imkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimi alanının ihtiyaç duyacağı akademisyen ve meslek profesyonellerinin yetiştirilmesi, Eğitim Fakültesi bazında ilk kez hayata geçirilecek bir lisans programı olması, Türkiye’deki üniversiteler ile işbirliği protokolleri yapılıyor olması, Türkiye’deki nitelikli öğretim üyelerinin akademik kadroda olması, politika belirleyiciler için yardımcı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin uygulanması gibi birçok alanda yer alacaktır.

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programını başarı ile tamamlayan bireyler; resmi ve özel okullarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda, belediyelere ait aile danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, endüstri sahalarında rahatlıkla iş bulabilirler.

   Öğrenci merkezli eğitim anlayışının bir gereği olarak öğrencilerin doğru bir şekilde tanınmaları, bireyde var olan potansiyellerin doğru bir şekilde tespiti ve bu potansiyel doğrultusunda yönlendirilmeleri için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Çağdaş eğitimin gereği olan öğrenci kişilik hizmetlerinden önemli bir boyutunu oluşturan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetinin doğru ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için alanda yetişmiş uzmanlara ihtiyaç vardır.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 152 ders saati

   Pratik: 34 ders saati

   Toplam: 186 ders saati eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 8 dönemden oluşmakta ve öğrenciler 3. Dönemde, Okullarda Gözlem dersinde haftada 2 saat, 7. dönemde Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersinde haftada 4 saat, 7. dönemde Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde haftada 2 saat, 8. dönemde Kurum Deneyimi dersinde haftada 4 saat olmak üzere toplam 12 saat staj uygulamalarına katılmaları gerekmektedir. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi için tüm devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri ile, Kurum Deneyimi dersini Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.

   Lisans Programının Amacı

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün amacı; rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, karşılaştığı problemlerle nasıl baş edeceğini bilen psikolojik danışman ve rehber öğretmenler yetiştirmektir.

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, gerek Ada Kent Üniversitesi’ne, gerekse TC ve KKTC’ye birçok katkıda bulunacaktır. İhtiyaç çerçevesinde hızlı, kaliteli ve refah koşulları yüksek iş bulma imkanı, Türkiye’nin ve KKTC’nin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanındaki bilimsel birikiminin artırılarak üst seviyelere getirilmesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimi alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda teorik ve pratik temelli proje yürütme imkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimi alanında uluslararası akreditasyon ve akademik işbirlikleri imkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimi alanının ihtiyaç duyacağı akademisyen ve meslek profesyonellerinin yetiştirilmesi, Eğitim Fakültesi bazında ilk kez hayata geçirilecek bir lisans programı olması, Türkiye’deki üniversiteler ile işbirliği protokolleri yapılıyor olması, Türkiye’deki nitelikli öğretim üyelerinin akademik kadroda olması, politika belirleyiciler için yardımcı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin uygulanması gibi birçok alanda yer alacaktır.

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programını başarı ile tamamlayan bireyler; resmi ve özel okullarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda, belediyelere ait aile danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, endüstri sahalarında rahatlıkla iş bulabilirler.

   Öğrenci merkezli eğitim anlayışının bir gereği olarak öğrencilerin doğru bir şekilde tanınmaları, bireyde var olan potansiyellerin doğru bir şekilde tespiti ve bu potansiyel doğrultusunda yönlendirilmeleri için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Çağdaş eğitimin gereği olan öğrenci kişilik hizmetlerinden önemli bir boyutunu oluşturan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetinin doğru ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için alanda yetişmiş uzmanlara ihtiyaç vardır.

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 152 ders saati

   Pratik: 34 ders saati

   Toplam: 186 ders saati eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   İstihdam Olanakları

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programını başarı ile tamamlayan bireyler; resmi ve özel okullarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda, belediyelere ait aile danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, endüstri sahalarında rahatlıkla iş bulabilirler.

   Staj

   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 8 dönemden oluşmakta ve öğrenciler 3. Dönemde, Okullarda Gözlem dersinde haftada 2 saat, 7. dönemde Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersinde haftada 4 saat, 7. dönemde Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde haftada 2 saat, 8. dönemde Kurum Deneyimi dersinde haftada 4 saat olmak üzere toplam 12 saat staj uygulamalarına katılmaları gerekmektedir. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi için tüm devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri ile, Kurum Deneyimi dersini Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Doç Dr Oytun SÖZÜDOĞRU

   Yard. Doç. Dr. Meltem Narter

   Yard. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

  Ada Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10.11.2015 tarih, 15/1005 sayılı kararıyla ön açma izni alarak kurulmuştur. 2016-2017 akademik yılında İşletme Programı ile Turizm İşletmeciliği Lisans Programlarında İngilizce hazırlık sınıfları eğitim-öğretime başlamıştır. 2017-2018 akademik yılı itibariyle fakültemiz bünyesinde Psikoloji Programı faaliyete geçecektir.

  Fakültemiz bu aşamada üniversitemizin gelişim politikalarıyla ülkemizin ve eğitim sistemimizin gereksinimleri doğrultusunda açılan bölüm ve anabilim dallarıyla çağdaş bilim ilkeleri ışığında, kültürlerin ve uygarlıkların kesiştiği bir nokta olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrencilere hizmet vermektedir.

  • İşletme Programı İngilizce +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Açılacak olan program, KKTC, TC ve üçüncü ülkelerin ihtiyaç duyabileceği alanlarda olacaktır. İşletme eğitimi geleceğin eğitimidir. Tüm dünya genelinde işletme eğitimi dosyası en popüler eğitim konularının başında gelmektedir. Özellikle is dünyası ile olan organik bağlarından ötürü bu konu, hem iş dünyası açısından hem de bu iş dünyasına giriş yapmak isteyen bireyler için büyük anlamlar taşımaktadır.

   Bölümümüzden mezun olacak öğrenciler, finansal denetim kuruluşları ve bankalar, danışmanlık şirketleri, turizm ve otelcilik işletmeleri ve yerel ve küresel pazarda hizmet veren çeşitli firmalarda ve kamuda da çeşitli bakanlıklarda iş bulabilmektedirler.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Doç. Dr. Filiz Çakır Zeytinoğlu

   Yard. Doç. Dr. Mesut İnan

   Yrd. Doç. Dr. Esra Güzel Erdoğan

   Lisans Programının Amacı

   Hızla değişen rekabetçi dünyada, yaratıcı bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi değere dönüştürüp yönetebilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. İşletme Lisans Programı’nın temel amacı, öğrencilerine bugünün ihtiyaçları ve yarının yükselen değerlerini harmanlayan bir yönetim vizyonu kazandırarak, iş dünyasında liderlik rolü üstlenebilecek üst düzey yönetici adayları ve ekonominin lokomotifi olma görevini üstlenecek girişimciler yetiştirmektir.

   İşletme Lisans Programı, küresel ekonominin ve büyüyen Türkiye ve KKTC ekonomisinin ihtiyaçlarına cevap verecek evrensel değerlere sahip, yaratıcı, birden fazla yabancı dil bilen, sektörleri iyi tanıyan, sonuç odaklı ve takım çalışmasına yatkın iş insanları yetiştirmek üzere oluşturulmuştur.

   Programın temel amacı öğrencilerine bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklanan bir yönetim vizyonu kazandırarak, iş dünyasında liderlik rolü üstlenebilecek üst düzey yönetici adayları ve ekonominin lokomotifi olma görevini üstlenecek girişimciler yetiştirmektir.

   İşletme Programı’nda geleceğin istihdam eğilimleri doğrultusunda, dünya, Türkiye ve KKTC ekonomisinde önemi giderek artan hizmet sektörüne ağırlık verilir. Program, yönetim ve ekonomide geniş bir vizyonun yanı sıra mezunlarımızın kendilerini farklılaştıracak bir donanımla iş hayatına katılmalarını sağlayan, hem uzmanlık alanı hem de sektörel bilgi kazandıracak esnek ve modüler bir yapıda tasarlandı.

   AKÜ İşletme Lisans Programı öğrencilerinin uzmanlaşabileceği alanlar Finans, Operasyon Yönetimi, Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Yönetim Organizasyon’dur. İşletmeler büyüdükçe işletmeciliğin alt alanlarında uzmanlaşmış çalışanlara olan ihtiyaç da artıyor. Ada Kent Üniversitesi, İşletme Lisans Programı öğrencilerine tüm işletme alanlarında kazanılan temel becerilere ek olarak, bir veya daha fazla işletme alt alanında uzmanlaşma imkânı sağlıyor.

   Üniversitemizin eğitim kadrosunun ve iş dünyası ortaklıklarının sağladığı bilgi birikimiyle şekillendirilmiş bu uzmanlaşma süreci, öğrencilerimize iş dünyasına bir adım önde katılma şansı veriyor.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   İşletme bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik: 137 ders saati

   Pratik: 6 ders saati

   Toplam: 143 ders saati eğitim-öğretim faaliyetinde ve 30 günlük staj uygulamasında bulunulması gerekmektedir.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   University of City Island’ın gerek mütevelli heyeti üyelerince gerekse bünyesindeki akademisyenler tarafından firmalar ile oluşturulan stratejik bağlantıları ve işbirlikleri mevcuttur. Programın eğitime başlamasıyla birlikte KKTC’deki işletmeler ve Türkiye’deki işletmeler ile staj konusunda protokoller yapılacaktır.

    

   Purpose of the Undergraduate Program

   In a rapidly changing competitive world, there is a need for individuals who can produce creative information and transform and manage the information they produce. The main aim of the Business Administration Degree Program is to train entrepreneurs who will undertake the role of locomotives of senior executive candidates and economists who can assume a leadership role in the business world by giving them a management vision that blends the needs of today and the rising values ??of tomorrow.

   The Undergraduate Business Administration Program is designed to educate business people who have universal values ??to meet the needs of the global economy and the growing Turkish and TRNC economy, who are creative, know more than one foreign language, know the sectors well, are result oriented and are prone to teamwork.

   The aim of the program is to train entrepreneurs who will undertake the duty of being the locomotive of the senior executive candidates and the economy, who can take the leadership role in the business world by giving them a management vision that focuses on today's and future business life.

   In the Business Program, in the direction of future employment trends, the emphasis is placed on the increasing service sector in the world, Turkey and the TRNC economy. The program is designed in a flexible and modular structure that will gain both expertise and sectoral knowledge, providing a broad vision in management and the economy, as well as allowing our graduates to participate in business life with a device that will differentiate themselves.

   The areas in which students can specialize in the Bachelor of Business Administration Program are Finance, Operations Management, Marketing, Management Information Systems and Management Organization. As businesses grow, there is a growing need for employees specializing in the sub-areas of business. Ada Kent University, Business Administration Undergraduate Program provides students with the opportunity to specialize in one or more business subfields, in addition to the basic skills gained in all business areas.

   This specialization process, shaped by the knowledge gained by our university's educational staff and business partnerships, gives our students the opportunity to take a step ahead of the business world.

   Program Graduation Requirements

   To graduate from the business administration;

   Theoretical: 137 lesson hours

   Practice: 6 lesson hours

   Total: 143 hours of training and 30 days of internship practice is required.

   The knowledge, skills and competencies and other criteria to be met by students who have successfully graduated with minimum credits based on the student workload for each level of undergraduate diploma programs are determined by the Board within the framework of higher education qualifications and for the diploma programs planned to be opened by higher education institutions, Determine the qualifications of the program to provide qualifications and form the course curricula accordingly.

   Employment Opportunities

   The program to be opened will be in the areas that the TRNC, TC and third countries may need. Business education is the education of the future. The business education file all over the world is one of the most popular educational topics. Especially because of its organic ties with the business world, this issue has great implications both for the business world and for individuals who want to enter this business world.

   Students from our department can find jobs in various ministries, including financial institutions and banks, consulting companies, tourism and hotel management companies and various firms serving in local and global markets and in the public sector.

   Internship

   The University of City Island has strategic alliances and collaborations with both its members and its academics. With the start of the training of the program, protocols will be made about the internship with the enterprises in TRNC and the enterprises in Turkey.

   Academic Staff of Undergraduate Program

   Doç. Dr. Filiz Çakır Zeytinoğlu

   Yard. Doç. Dr. Mesut İnan

   Yrd. Doç. Dr. Esra Güzel Erdoğan

  • Turizm İşletmeciliği Programı İngilizce +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Devlet ve Özel sektör turizm işletmelerinde; otel, acente, restoranlarda operasyon, finans, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, halkla ilişkiler, birimlerinde yönetici adayı olabilirler.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Doç. Dr. Filiz Çakır Zeytinoğlu

   Yard. Doç. Dr. Mesut İnan

   Yrd. Doç. Dr. Esra Güzel Erdoğan

   Lisans Programının Amacı

   Programın amacı; ülkemizde ve bölgemizde hızla gelişen turizm sektörünün ihtiyaçlarına

   YGULAMALI BİLİMLERv., Penn State Unv.,cek yönetici adaylar yetiştirmektir.iştirmek ve iş dünyasına kazandırmaktır. Turizm sektöcevap verebilecek nitelikli ve kaliteli mezunlar yetiştirmek ve sektöre kazandırmaktır. Mezunlar, turizm sektörüne yönetici adayları olarak yetiştirilecektir.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Dersleri başarı ile tamamlayarak en az 120 kredi / 240 AKTS almak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı tam ve başarı ile yerine getirmek.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   En az 90 iş günü staj zorunludur.

   Lisans Programının Amacı

   Programın amacı; ülkemizde ve bölgemizde hızla gelişen turizm sektörünün ihtiyaçlarına

   YGULAMALI BİLİMLERv., Penn State Unv.,cek yönetici adaylar yetiştirmektir.iştirmek ve iş dünyasına kazandırmaktır. Turizm sektöcevap verebilecek nitelikli ve kaliteli mezunlar yetiştirmek ve sektöre kazandırmaktır. Mezunlar, turizm sektörüne yönetici adayları olarak yetiştirilecektir.

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Dersleri başarı ile tamamlayarak en az 120 kredi / 240 AKTS almak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı tam ve başarı ile yerine getirmek.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   İstihdam Olanakları

   Devlet ve Özel sektör turizm işletmelerinde; otel, acente, restoranlarda operasyon, finans, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, halkla ilişkiler, birimlerinde yönetici adayı olabilirler.

   Staj

   En az 90 iş günü staj zorunludur.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Doç. Dr. Filiz Çakır Zeytinoğlu

   Yard. Doç. Dr. Mesut İnan

   Yrd. Doç. Dr. Esra Güzel Erdoğan

 • Eczacılık Fakültesi

  Ada Kent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın 23.10.2016 tarih, 16/1359 sayılı kararıyla ön açma izni alarak kurulmuştur. 2017-2018 akademik yılında eğitim-öğretime başlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

  Fakültemiz bu aşamada üniversitemizin gelişim politikalarıyla ülkemizin ve eğitim sistemimizin gereksinimleri doğrultusunda açılan bölüm ve anabilim dallarıyla çağdaş bilim ilkeleri ışığında, kültürlerin ve uygarlıkların kesiştiği bir nokta olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrencilere hizmet vermektedir.

  • Eczacılık Programı +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Serbest Eczacılık

   Hastane Eczacılığı

   Klinik Eczacılık hastane ve sağlık hizmeti sunum alanlarında

   Akademik Eczacılık

   Kosmetolog veya Herbalist Fitoterapist Eczacı

   Endüstriyel Eczacılığı

   Pazarlama

   Üretim

   AR/GE

   Farmakovijilans Yöneticisi

   Farmakoekonomi Yöneticisi

   Uyum Yöneticisi vb.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Prof.Dr Serry Atta Atta El Bialy

   Yard.Doç.Dr.Mohammed M.A.Hawash

   Yard.Doç.Dr.Safaa Alulu

   Yard.Doç.Dr.Mohanad Almeselmani

   Dr.Osama Alabdallah

   Lisans Programının Amacı

   Eczacılık Fakültesi’nin amacı; eczacılıkla ilgili her alanda hizmet vermek üzere ilaç etkin maddelerinin hazırlanması, ilaç şekillerinin formülasyonu ve kalite kontrolü, tedavide kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, farmasötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, farmakolojik ve toksikolojik analizleri konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip eczacılar yetiştirmektir.

   Sonuç olarak, Türkiye’deki çok sayıda eczacı ihtiyacı olması nedeniyle önlemlerin alınması, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel eczacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Eczacılık Fakültesinden mezun olabilmek için;

   Teorik: 164 ders saati

   Pratik: 94 ders saati

   Laboratuvar: 35 ders saati

   Yaz Stajı: 7 hafta

   Toplam: 293 ders saati eğitim-öğretim, 7 hafta staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Eczacılık Fakültesinden mezun olabilmek için asgari 304 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   Eczacılık Fakültesi öğrencileri; 10. yarıyıl içerisinde hastane, eczane ve araştırma merkezlerinde uygulamalı olarak 35 saat klinik eğitim alması planlanmaktadır.

   Lisans Programının Amacı:

   Programın amacı, eczacılıkla ilgili her alanda hizmet vermek üzere ilaç etkin maddelerinin hazırlanması, ilaç şekillerinin formülasyonu ve kalite kontrolü, tedavide kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, farmasötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, farmakolojik ve toksikolojik analizleri konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip eczacılar yetiştirmektir.

   Sonuç olarak, Türkiye’de çok sayıda eczacı ihtiyacı olması nedeniyle önlemlerin alınması, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel eczacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

   Programdan Mezun Olma Koşulları:

   Teorik: 164 ders saati

   Pratik: 94 ders saati

   Laboratuvar: 35 ders saati

   Yaz stajı: 7 hafta

   Toplam: 293 ders saati eğitim-öğretim, 7 hafta staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her öğrenci, Eczacılık Fakültesi'nden mezun olabilmek için asgari 304 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî kredilerle başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   İstihdam Olanakları:

   - Serbest Eczacılık

   - Hastane Eczacılığı

   - Klinik Eczacılık / hastane ve sağlık hizmeti sunum alanlarında

   - Akademik Eczacılık

   - Kosmetolog veya Herbalist Fitoterapist Eczacı

   - Endüstriyel Eczacılık

   - Pazarlama

   - Üretim

   - AR/GE

   - Farmakovijilans Yöneticisi

   - Farmakoekonomi Yöneticisi 

   - Uyum Yöneticisi vb.

    

   Staj:

   Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin 10. yarıyıl içerisinde hastane, eczane ve araştırma merkezlerinde uygulamalı olarak 35 saat klinik eğitim alması planlanmaktadır.

    

   Lisans Programının Akademik Kadrosu:

   Prof.Dr Serry Atta Atta El Bialy

   Yard.Doç.Dr.Mohammed M.A.Hawash

   Yard.Doç.Dr.Safaa Alulu

   Yard.Doç.Dr.Mohanad Almeselmani

   Dr.Osama Alabdallah

 • Mühendislik Mimarlık Fakültesi

  Ada Kent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın 11.11.2016 tarih, 16/1344 sayılı kararıyla ön açma izni alarak kurulmuştur. 2017-2018 akademik yılında Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, İşletme Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Programlarında eğitim-öğretime başlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

  Fakültemiz bu aşamada üniversitemizin gelişim politikalarıyla ülkemizin ve eğitim sistemimizin gereksinimleri doğrultusunda açılan bölüm ve anabilim dallarıyla çağdaş bilim ilkeleri ışığında, kültürlerin ve uygarlıkların kesiştiği bir nokta olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrencilere hizmet vermektedir.

  • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Programı İngilizce +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Petrol ve doğalgaz mühendisleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TPAO ve bağlı şirketlerde, BOTAŞ ve TÜPRAŞ gibi şirketlerde, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, LPG sıvılaştırılmış petrol gazı sektöründe, dünyanın büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinde iş bulabilirler.

   Lisans Programının Akademik Kadrosu

   Yard. Doç. Dr. Ismael M. Ibraheem

   Yard. Doç. Dr. Moamar Hussain Alhoushan

   Yard. Doç. Dr. Ali Vatankhah

   Yard. Doç. Dr. Khaled Jammo

   BA. Khalaf Soliman

   Lisans Programının Amacı

   Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği petrol, doğal gaz ve jeotermal gibi enerji kaynaklarının keşfedilmesi, üretimi ve taşınması için gerekli mühendislik çalışmalarıyla ilgilidir. Teknik olarak, doğal olarak veya sonrasında yeraltında bulunan enerji kaynaklarının çıkartılmasıyla ilgili olan her süreçte yer alır. Bir sahada çalışan petrol ve doğal gaz mühendisi, mühendisliğin gerektirdiği bilgilerin yanısıra, sahanın çevresiyle ilgili, işin gerektirdiği kültürel, politik ve yasal kavramlara hakim olmalıdır. Hızla gelişen petrol ve doğal gaz endüstrisi sondaj, kuyu tamamlama, kuyu testleri, üretim teknikleri, geliştirilmis petrol çıkarma yöntemleri, reservuar modellemesi, akışkan faz davranışları, termodinamik, çok fazlı akış, kuyu logları ve analizi, yeraltında doğal gaz depolanması, ve rezervuar tanımlaması konularında iyi eğitilmiş petrol ve doğal gaz mühendislerine sürekli ihtiyaç duymaktadır. petrol ve doğal gaz mühendislerinin profosyonel iş alanları geçirgen ortamlarda sıvı akışının sayısal modellemesinden, denizlerde sondaja kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir.

   Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü'nün görevi, öğrencilerine, petrol, doğal gaz ve jeotermal enerji konularında temel ve mühendislik bilimi eğitimi vermektir. Ayrıca, yeraltı enerji kaynaklarını araştırarak insanlığın yararına sunan ve bunlara ait sorunları mühendislik bakış açısıyla çözen, çevreye ve etik değerlere saygılı, disiplinler arası çalışmalarayatkın, yenilikçi ve girişimci mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için;

   Zorunlu Dersler: 126 Ders Saati

   Seçmeli Dersler: 39 Ders Saati

   Yaz Stajı: 30 gün

   Toplam: 165 Ders Saati eğitim-öğretim, 30 gün staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; ilk iki yılda temel fen bilimleri ve mühendislik konularına ağırlık verilirken, son iki yılda, sondaj, üretim, rezervuar ve doğalgaz mühendisliği konularına ağırlık verilmektedir. Eğitim, teorik ve pratik olarak yapılmaktadır. Mezun olabilmek için yaz stajı zorunluluğu vardır.

   Purpose of the Undergraduate Program

   Petroleum and Natural Gas Engineering is concerned with the engineering work required for the discovery, production and transport of energy resources such as oil, natural gas and geothermal. Technically, it happens naturally or later in every process related to the removal of energy resources located underground. A petroleum and natural gas engineer working in a field should be aware of the cultural, political and legal concepts required by the field, as well as the information required by engineering, in the field. The fast developing oil and natural gas industry is in the fields of drilling, well completion, well testing, production techniques, improved petroleum extraction methods, reservoir modeling, fluid phase behavior, thermodynamics, multiphase flow, well logging and analysis, underground natural gas storage, There is a constant need for well-trained oil and gas engineers. The professional business areas of oil and natural gas engineers have a wide spectrum ranging from numerical modeling of fluid flow in permeable environments to drilling in the seas.

   The task of the Department of Petroleum and Natural Gas Engineering is to provide students with basic and engineering knowledge in oil, natural gas and geothermal energy. In addition, it aims to educate innovative and entrepreneurial engineers and researchers who research underground energy sources for the benefit of mankind and solve their problems with an engineering perspective, respectful to the environment and ethical values, interdisciplinary studies.

   Program Graduation Requirements

   To graduate from the Department of Petroleum and Natural Gas Engineering;

   Compulsory Courses: 126 Course Hours

   Elective Courses: 39 Course Hours

   Summer Internship: 30 days

   Total: 165 hours of teaching-training, 30 days internship activity is required.

   Each student must take a minimum of 240 ECTS credits in order to graduate from the Department of Petroleum and Natural Gas Engineering.

   The knowledge, skills and competencies and other criteria to be met by students who have successfully graduated with minimum credits based on the student workload for each level of undergraduate diploma programs are determined by the Board within the framework of higher education qualifications and for the diploma programs planned to be opened by higher education institutions, Determine the qualifications of the program to provide qualifications and form the course curricula accordingly.

   Employment Opportunities

   Mineral Research and Exploration Institute, General Directorate of State Hydraulic Works can find jobs in LPG liquefied petroleum gas sector in the major oil and gas companies of the world in companies such as Petroleum and natural gas engineers, Ministry of Energy and Natural Resources, TPAO and affiliated companies, BOTAŞ and TÜPRAŞ.

   Internship

   The training period is 4 years. During the training; In the first two years, emphasis has been placed on basic science and engineering, while in the last two years drilling, production, reservoir and natural gas engineering have been emphasized. Training is theoretically and practically. In order to graduate, summer internship is mandatory.

   Academic Staff of Undergraduate Program

   Yard. Doç. Dr. Ismael M. Ibraheem

   Yard. Doç. Dr. Moamar Hussain Alhoushan

   Yard. Doç. Dr. Ali Vatankhah

   Yard. Doç. Dr. Khaled Jammo

   BA. Khalaf Soliman

  • Yazılım Mühendisliği Programı İngilizce +
  • Aktif / Active

   İstihdam Olanakları

   Yazılım Mühendisleri, imza yetkisi olan bir mühendis olarak şirket veya kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak yazılım ve iş çözümleri üretme ve yürütme konusunda deneyimli olacaklardır. Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler; sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerinde geniş bir iş yelpazesine sahip olacakları gibi; bilgisayar yazılımı üreten şirketlerin bilgi işlem merkezlerinde yönetim, veri yönetimi, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve gerçekleştirilmesinde uygulama mühendisi olarak görev alabileceklerdir. Programdan mezun olacak yazılım mühendisleri, bilgisayarın kullanıldığı herhangi bir endüstri dalında, sistem ve bilgisayar ağları konularında çağdaş bilgilere sahip ve yazılım alanında herhangi bir ölçekte proje tasarımı yapabilecek, bu projeleri uygulamaya geçirebilecek, test ve entegrasyon adımlarını başarıyla gerçekleyebilecek özelliklere sahip olacaklar, bu konularda ülkemizde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücüne önemli katkılarda bulunabileceklerdir. Bilgisayar ağları üzerine çalışan kuruluşlarda uygulama elemanı veya sistem mühendisleri olarak, savunma sanayi ve elektronik cihaz üretimi yapan kuruluşlarda uygulama mühendisleri olarak istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca, üniversitelerde akademisyen, özel sektördeki firmalarda ve askeri kuruluşlarda yazılım uzmanı, yurtiçinde ya da yurtdışında kendi işyerlerini kurarak yukarıda sayılan mesleklere benzer görevler üstlenebilirler. Eğitim formasyonu alacak mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerde ?Teknik Öğretmen? olarak görev yapabileceklerdir.

   Lisans Programının Amacı

   Yazılım Mühendisliği YM bir disiplin olarak nispeten yeni bir alandır. YM, geleneksel olarak Bilgisayar Mühendisliği / Bilimleri içinde ele alınmaktadır. Fakat son yıllarda, hizmet ağırlıklı uygulamaların ve bunları destekleyici teknolojilerin gelişmesi ile YM kendi başına bir disiplin haline gelmektedir. Önceden, genişletilmiş "programcılık" olarak algılanan YM faaliyetleri, artık kendi metodolojileri, kuramları ve pratikleri olan bir akademik alan olmuştur. Teknolojik gelişmeler donanımı ucuz ve yaygın hale getirmiştir. Ağ teknolojileri, tüm cihazların birbiri ile veri haberleşmesi yaptığı bir altyapıyı evrensel olarak sunmaktadır. Donanım ve iletişim altyapılarının üzerine oturan yazılım uygulamaları en dinamik teknolojik faaliyet alandır. Yazılımsal çözümler ile, teknoloji altyapısı insan faaliyetlerinin içine girmekte, insanların günlük hayatını daha verimli, güvenli, sağlıklı ve eğlenceli hale getirmektedir. YM programı günümüz gereksinimlerinin ortaya çıkardığı bir mühendislik disiplinidir ve yakın gelecekte de önemini hızla artıracaktır.

   Bununla beraber, YM farklı sektörlerdeki problemlerin yazılımsal çözümlerini kapsamaktadır. Bu yönü ile disiplinlerarası çalışabilme becerileri öne çıkmaktadır. YM, kullanıcıların bilgisayar uygulamaları ve cihazları ile etkileşiminin yarattığı psikolojik durumdan, yazılım proje yönetimine kadar farklı alanlardan öğelerin birleştiği bir çalışma alanıdır.

   Lisans Programının Müfredatı

   Programdan Mezun Olma Koşulları

   Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için;

   Teorik Dersler: 113 Ders Saati

   Pratik Dersler: 44 Ders Saati

   Yaz Stajı: 30 gün

   Toplam: 157 Ders Saati eğitim-öğretim, 30 gün staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.

   Her bir öğrenci, Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.

   Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.

   Staj

   Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Yazılım Mühendisi unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

   Purpose of the Undergraduate Program

   Software Engineering YM is a relatively new field as a discipline. YM is traditionally handled in Computer Engineering / Science. But in recent years, with the development of service-intensive applications and the technologies that support them, YM has become a discipline on its own. Previously, the activities of the YM, perceived as extended "programming", have now become an academic field with its own methodologies, theories and practices. Technological developments have made equipment cheap and widespread. Network technologies provide an infrastructure that all devices communicate with each other universally. The software applications that sit on the hardware and communication infrastructures are the most dynamic technological activities. With software solutions, the technology infrastructure is embedded in human activities, making people's daily life more efficient, safe, healthy and fun. The YM program is an engineering discipline that emerges from today's requirements and will rapidly increase in importance in the near future.

   However, YM covers software solutions of problems in different sectors. With this aspect, the ability to work interdisciplinarily comes to the forefront. YM is a workplace where elements are combined from different fields, from the psychological situation created by users' interaction with computer applications and devices, to software project management.

   Program Graduation Requirements

   To graduate from Software Engineering department;

   Theoretical Courses: 113 Course Hours

   Practical Lessons: 44 Course Hours

   Summer Internship: 30 days

   Total: 157 Course Hours training, 30 days internship activity is required.

   Each student is required to take a minimum of 240 ECTS credits in order to graduate from the Software Engineering department.

   The knowledge, skills and competencies and other criteria to be met by students who have successfully graduated with minimum credits based on the student workload for each level of undergraduate diploma programs are determined by the Board within the framework of higher education qualifications and for the diploma programs planned to be opened by higher education institutions, Determine the qualifications of the program to provide qualifications and form the course curricula accordingly.

   Employment Opportunities

   As an engineer with signing authority, Software Engineers will be experienced in producing and executing software and business solutions to meet the needs of companies or institutions. Students who have graduated from Software Engineering department; System analyst, system engineer, design engineer, web design and program specialist, information technology expert, application programmer, will have a wide range of work in various departments of almost every institution and organization; They will be able to work as application engineers in the management, data management, computer aided industrial design and realization of computer software manufacturing companies' data processing centers. The software engineers who will graduate from the program will have contemporary knowledge in the field of computer, computer and system and computer networks and will be able to design projects in any scale in the field of software and will have the features that can successfully implement these projects and implement the test and integration steps successfully. They will be able to make important contributions to the growing human power. In organizations working on computer networks, they can be employed as application engineers in the defense industry and electronic device manufacturing enterprises as application engineers or system engineers. In addition, academicians in universities, companies in the private sector and software specialists in military establishments can undertake tasks similar to the above-mentioned occupations by establishing their own businesses in Turkey or abroad. Graduates who will receive training formations, Technical, Industrial Occupations, Anatolian Vocational High Schools and Vocational Training Centers affiliated to the Ministry of National Education, .

   Internship

   Students who successfully complete all 240 ECTS credits in the program and achieve at least a 2.0 grade point average over 4.00, successfully complete the completion study and pass the internship report prepared by the professional internship are eligible to graduate with the title of Software Engineer.